Lov om banker og sparekasser m.v. § 34, stk. 2 - Om eksterne revisorer i selskaber erhvervet i henhold til bank- og sparekasselovens § 1 a

15-01-1999

Finanstilsynets afgørelse af 15. januar 1999.

Pengeinstitutter m.v. - PA - BSL - § 34, stk. 2

Lov om banker og sparekasser m.v. § 34, stk. 2.

Sagsfremstilling:

Et pengeinstitut ansøgte om dispensation fra kravet om at valgte revisor skal revidere selskaber erhvervet i henhold til bank- og sparekasseloven § 1 a.

Afgørelse/begrundelse:

Da revisorer for regnskabsåret 1998 må formodes at være valgt på generalforsamlingen i begyndelsen af regnskabsåret, meddelte Tilsynet, at det kan accepteres, at revisionen af § 1 a selskaber foretages af den på generalforsamlingen valgte revisor, såfremt denne vurderes at være den bedst egnede revisor.

For så vidt angår regnskabsåret 1998, gjorde Tilsynet opmærksom på, at det i lov om ændring af lov om banker og sparekasser m.v. af 23 december 1998 er præciseret, at pengeinstitutter og dattervirksomheder skal have samme eksterne revisorer.

 I § 34, stk. 2 hedder det således:

"Revisorerne i et pengeinstitut skal tillige være revisorer i pengeinstituttets dattervirksomheder."

 § 34, stk. 3, ændres fra at være en bestemmelse, som giver adgang til at dispensere fra stk. 2, til at være en egentlig undtagelsesbestemmelse, idet det præciseres, at dattervirksomheder og moderselskaber, som ikke er hjemmehørende i Danmark, er undtaget fra bestemmelsen i stk. 2.

Kravet om samme revisorer er således fra og med regnskabsåret 1999 et lovkrav, hvortil der ikke er dispensationsadgang.

Finanstilsynet finder derfor, at de siddende valgte revisorer i § 1 a selskaber har lov til at revidere regnskabet for det år, hvori de er valgt, selvom virksomheden overtages i løbet af året.

Ved førstkommende generalforsamling efter regnskabsperiodens afslutning skal pengeinstituttets (koncernens) revisorer vælges som revisorer for overtagne selskaber.

Et pengeinstitut ansøgte om dispensation fra kravet om at valgte revisor skal revidere selskaber erhvervet i henhold til bank- og sparekasseloven § 1 a. Da revisorer for regnskabsåret 1998 må formodes at være valgt på generalforsamlingen i begyndelsen af regnskabsåret, meddelte Tilsynet, at det kan accepteres, at revisionen af § 1 a selskaber foretages af den på generalforsamlingen valgte revisor, såfremt denne vurderes at være den bedst egnede revisor. For så vidt angår regnskabsåret 1998, gjorde Tilsynet opmærksom på, at det i lov om ændring af lov om banker og sparekasser m.v. af 23 december 1998 er præciseret, at pengeinstitutter og dattervirksomheder skal have samme eksterne revisorer. I § 34, stk. 2 hedder det således: "Revisorerne i et pengeinstitut skal tillige være revisorer i pengeinstituttets dattervirksomheder." § 34, stk. 3, ændres fra at være en bestemmelse, som giver adgang til at dispensere fra stk. 2, til at være en egentlig undtagelsesbestemmelse, idet det præciseres, at dattervirksomheder og moderselskaber, som ikke er hjemmehørende i Danmark, er undtaget fra bestemmelsen i stk. 2. Kravet om samme revisorer er således fra og med regnskabsåret 1999 et lovkrav, hvortil der ikke er dispensationsadgang. Finanstilsynet finder derfor, at de siddende valgte revisorer i § 1 a selskaber har lov til at revidere regnskabet for det år, hvori de er valgt, selvom virksomheden overtages i løbet af året. Ved førstkommende generalforsamling efter regnskabsperiodens afslutning skal pengeinstituttets (koncernens) revisorer vælges som revisorer for overtagne selskaber.

Senest opdateret 15-01-1999