Bekendtgørelse nr. 10991 § 42 (Regnskabsbekendtgørelsen)

21-12-1999

Afgørelsesdato: 21.december 1999

Pro-ratahæftelse fra garantistillere

Sagsfremstilling:

Et realkreditinstitut anmodede om en beskrivelse af, hvorledes den regnskabsmæssige behandling vil være for de garantistillende pengeinstitutter, såfremt det nuværende garantisystem udbygges med en pro-ratahæftelse fra de øvrige garantistillere i tilfælde af, at en garantistiller går i betalingsstandsning eller på anden vis ikke kan leve op til sin garantiforpligtelse.

Afgørelse/Begrundelse:

En forpligtelse til at indtræde i en anden garantistillers forpligtelse svarer til at have afgivet en garanti. En sådan garanti skal af det pågældende pengeinstitut opføres som en ikke-balanceført post, så længe garantien ikke forventes at blive effektiv. Hvis dette ikke længere er tilfældet, skal de pengeinstitutter, der overtager forpligtelsen, optage som forpligtelse i deres balance et beløb, som modsvarer pro-rata-andelen af den forpligtelse, som må forventes at blive aktuel som følge af manglende betalingsevne hos den oprindelige garantistiller, dvs. de forpligtelser, der er aktuelle for denne på overtagelsestidspunktet.

Man kan således ikke vente med at opføre pro-rata-forpligtelsen til efter en eventuel betalingsstandsning. Den skal med det samme opføres som en ikke-balanceført post.

Senest opdateret 21-12-1999