Lov om banker og sparekasser m.v. § 50 b - Vedrørende tilsynets tavshedspligt

18-02-1997

Finanstilsynets skrivelse af 18. februar 1997.

1. Finanstilsynets skrivelse af 18. februar 1997 vedrørende tilsynets tavshedspligt.

Tilsynet er blevet anmodet om at udlevere yderligere oplysninger i forbindelse med undersøgelse af institutters modtagne og afgivne hensættelsesengagementer.

I forbindelse med offentliggørelsen af undersøgelsens resultater overvejede Finanstilsynet nøje, hvilken information, der kunne tilgå det enkelte institut. En nærmere identifikation af det enkelte instituts modtagne engagementer vil være i strid med bank- og sparekasselovens § 50 b vedrørende Finanstilsynets tavshedspligt, hvorfor det ikke vil være muligt at stille denne information til rådighed for institutterne.

2. Finanstilsynets skrivelse af 19. december 1997.

Tilsynet er af en Told- og Skatteregion blevet spurgt, efter hvilke regler tilsynet har opgjort en sparekasses hensættelser.

Tilsynet meddelte, at hensættelserne blev opgjort efter reglerne i Finanstilsynets bekendtgørelse om pengeinstitutters regnskabsaflæggelse.

Tilsynet oplyste endvidere, at de af tilsynet anvendte betragtninger ved vurderingen af hensættelsesbehovet i sparekassen anses for fortrolige oplysninger, jf. bank- og sparekasselovens § 50 b, hvorfor tilsynet ikke kan oplyse herom.

Senest opdateret 18-02-1997