Lov om banker og sparekasser m.v. § 21

28-02-1997

Finanstilsynets skrivelse af 28. februar 1997 vedrørende vægtning af garanti

Pengeinstitutter m.v. - PA - BSL - § 21

1. Finanstilsynets skrivelse af 28. februar 1997 vedrørende vægtning af garanti.

Finanstilsynet er blevet forelagt et lånearrangement, og anmodet om en godkendelse af, at en garanti, stillet i den forbindelse, kunne 0-vægtes. Der var tale om et arrangement, hvor et instituts 100 %-ejede datterselskab havde optaget lån hos 3. mand, hvorefter instituttet stillede garanti for tilbagebetaling overfor långiver. Samtidig lånte datterselskabet hele beløbet til instituttet.

Instituttet ønskede, at nulvægte garantien, jf. kapitaldækningsbekendtgørelsens § 12, stk. 1, lit.h som et "tilgodehavende, der er sikret ved pant i indlån i instituttet, eller ved indlånsbeviser m.v. udstedt af instituttet."

Dette blev begrundet med, at der var modregningsadgang mellem et eventuelt regreskrav mod datterselskabet og fordringen på lånet til instituttet.

Finanstilsynet meddelte instituttet, at en modregningsadgang ikke giver anledning til at reducere modpartsvægten fra 1,0 til 0,0. En sådan nedvægtning kan alene ske i tilfælde, hvor der er sket en pantsætning.

Instituttet indklagede herefter tilsynets afgørelse til Erhvervsankenævnet, der ved kendelse af 29. september 1997 stadfæstede tilsynets afgørelse.

Ankenævnet udtalte:
Det tiltrædes, at den påberåbte modregningsadgang ikke opfylder kravene til pantsætning og således ikke medfører en sådan sikkerhed særlig overfor 3. mand, at aktivet kan anses for sikret ved pant i indlån i instituttet jfr. bekendtgørelse af 22/12 1995 om kapitaldækningsregler for pengeinstitutter og visse kreditinstitutter jfr. tillige EØF direktiv 89/647 om solvensnøgletal for kreditinstitutter Art. 6, litra 1, a, nr. 7, "aktivposter, som til de kompetente myndigheders tilfredshed er sikrede ved sikkerhedsstillelse. .... ved indlån i kontanter i det långivende institut ....".

2. Finanstilsynets skrivelse af 29. april 1997 vedrørende fortolkning af begreberne "storkunder" og "markedsdeltagere".

Tilsynet er af et pengeinstitut blevet anmodet om en vurdering af, om "storkunder" kan ligestilles med "markedsdeltagere", jf. definitionen i kapitaldækningsbekendtgørelsens § 8, stk. 5. I bekendtgørelse nr. 1038 af 15. december 1995 om særlig sikre krav § 4, stk. 2, henvises der til kapitaldækningsbekendtgørelsens § 29, hvor en af to sæt betingelser skal være opfyldt, før fradragsmodellen kan anvendes. En af betingelserne foreskriver, at der skal være tale om en aftale eller transaktion mellem markedsdeltagere, jf. definitionen i § 8, stk. 5.

Tilsynet meddelte instituttet, at kunder med status som "storkunder" ikke kan sidestilles med markedsdeltagere, da begrebet "storkunder" ikke indgår blandt de definerede markedsdeltagere i kapitaldækningsbekendtgørelsens § 8, stk. 5, der henviser til § 8, stk. 1-4 samt § 9.

3. Finanstilsynets skrivelse af 17. september 1997 vedrørende vægtning af aktiver.

Hovedreglen i kapitaldækningsbekendtgørelsen er, at alle aktiver vægtes 1. Hvis det kan dokumenteres et aktiv opfylder en af betingelserne i kapital-dækningsbekendtgørelsens § 12, nr. 1-4, kan aktivet tildeles en lavere vægt.

 I dette tilfælde må der antages at være tale om en fordring på Cabco Finance B.V. Papirerne skal i så fald vægtes 1, jf. kapitaldækningsbekendtgørelsens § 12, nr. 5 h.

4. Finanstilsynets skrivelse af 17. oktober 1997 vedrørende bilateral netting.

Tilsynet er blevet spurgt, om der skal udarbejdes legal opinions for aftaler indgået i henhold til § 58 i værdipapirhandelsloven mellem herværende pengeinstitutter og deres herværende modparter, hvor begge parters forhold henhører under dansk ret.

Tilsynet meddelte, at dette ikke er tilfældet.

Tilsynet oplyste yderligere, at en præcisering vedrørende ovennævnte for-hold vil blive indføjet i kapitaldækningsbekendtgørelsen ved først givne lejlighed.

 

 

Senest opdateret 28-02-1997