Lov om banker og sparekasser m.v. § 1 a, stk. 2 og § 54, stk. 2 - Vedrørende pengeinstitutters mulighed for at formidle et forsikringsprodukt

06-08-1997

Finanstilsynets skrivelse af 6. august 1997.

Tilsynet er blevet anmodet om at vurdere lovligheden af et samarbejde mellem et pengeinstitut og et forsikringsselskab om tegning af en tilbagebetalingsforsikring og videreformidling heraf til instituttets kunder, enten ved direkte salg, eller via et telemarketingbureau.

Af anmodningen fremgik 2 spørgsmål:

1. Må banken og telemarketingbureauet - på bankens vegne - formidle det nævnte forsikringsprodukt.
2. Må banken, som er i besiddelse af de relevante registrerede oplysninger, overlade disse til telemarketingbureauet med henblik på, at bureauet retter henvendelse til kunden.

Tilsynet meddelte, som svar på de anførte spørgsmål:

Ad spørgsmål 1
Det fremgår af beskrivelsen, at bankens kunder selv skal udfylde en tilmeldingsblanket, der sendes direkte til forsikringsselskabet. Der er således ikke tale om videregivelse af fortrolige oplysninger fra banken til forsikringsselskabet, hvorfor en formidlingsaftale, som den beskrevne, ikke er i strid med bank- og sparekasselovens § 54, stk. 2.

Der er ikke andre bestemmelser i bank- og sparekasseloven, der er til hinder for, at en bank formidler forsikringsprodukter. Formidling af forsikringsprodukter anses for at være accessorisk virksomhed, jf. bank- og sparekasselovens § 1 a, stk. 2.

Ad spørgsmål 2
Oplysninger om kunders navn, telefonnummer samt forsikringsgebyr er fortrolige oplysninger, der i henhold til bank- og sparekasselovens § 54, stk. 2, ikke uberettiget må videregives, herunder til et telemarketingbureau.

At telemarketingbureauet underlægges streng fortrolighed m.v. kan ikke berettige videregivelse af fortrolige oplysninger. At den virksomhed, som der afgives fortrolige oplysninger til, er omfattet af tavshedspligt medfører ikke i sig selv, at der lovligt kan afgives oplysninger. Således kan et pengeinstitut ikke afgive fortrolige oplysninger til et andet pengeinstitut, uanset at begge virksomheder er omfattet af bank- og sparekasselovens § 54, stk. 2. Det samme gælder private aftaler om tavshedspligt.

Der gælder tilsvarende tavshedspligtregler for de øvrige virksomheder under-lagt Finanstilsynet. De samme forhold som ovenfor beskrevet gør sig derfor gældende for disse.

 

 

Senest opdateret 06-08-1997