Lov om banker og sparekasser m.v. § 53 a, stk. 1 (tidligere § 54, stk. 2) - Videregivelse af oplysninger til Pengeinstitutankenævnet

07-01-1988

Finanstilsynets afgørelse af 7. januar 1988.

Sagsfremstilling:

Tilsynet er blevet anmodet om en udtalelse om, hvorvidt det vil være en tilsidesættelse af tavshedspligten i henhold til bank- og sparekasselovens § 54, stk. 2 (efterfølgende § 53 a, stk. 1), såfremt et indklaget pengeinstitut i sin redegørelse for sagen over for nævnet afgiver sådanne oplysninger om tredjemandsforhold, som må anses for nødvendige til sagens oplysning.

Som eksempel på sager af den omhandlende art har været fremført en kautionists klage over et pengeinstitut, i forbindelse med hvilken pengeinstituttet over for nævnet afgiver oplysninger om hovedmandens engagement.

Afgørelse/Begrundelse:

I denne anledning har tilsynet udtalt, at man ikke finder grundlag for at anse oplysninger af den omhandlende art afgivet til nævnet, for afgivet ubeføjet.

Tilsynet har i den forbindelse lagt vægt på bestemmelsen om, at nævnets medlemmer og sekretariatets medarbejdere har tavshedspligt om, hvad der fremkommer under nævnsbehandlingen bortset fra oplysninger, der er offentligt tilgængelige.

Det forudsættes endvidere, at offentliggørelsen af nævnets kendelser og adgangen for offentligheden til at gøre sig bekendt med nævnets afgørelser sker med tilbageholdelse af tredjemands identitet.

Senest opdateret 07-01-1988