Lov om banker og sparekasser m.v. § 53 a, stk. 1 (tidligere § 54, stk. 2) - Om videregivelse af oplysninger til kreditoplysningsbureau

11-06-1986

Finanstilsynets afgørelse af 11. juni 1986

Sagsfremstilling

Tilsynet er blevet bedt om stillingtagen til, om pengeinstitutter uden at overtræde deres tavshedspligt kan indberette en fordring på en debitor til et kreditoplysningsbureau efter det tidspunkt, hvor Skifteretten har stadfæstet og bekendtgjort et konkursdekret over pågældende.  

Afgørelse/Begrundelse

Under forudsætning af, at fordringen indgår i bomassen, vil et pengeinstitut efter Finanstilsynets opfattelse ikke overtræde sin tavshedspligt ved at indberette til kreditoplysningsbureauet efter det tidspunkt, hvor konkursen er blevet stadfæstet og bekendtgjort sluttet i Statstidende.

Tilsynet har herved lagt vægt på, at oplysningerne om størrelsen af de anmeldte fordringer allerede er offentligt tilgængelige, jf. konkurslovens § 131, stk. 2, og at Skifteretten godkender kurators boopgørelse og dermed dennes prøvelse af de anmeldte fordringer.

Dette er i overensstemmelse med retningslinjerne givet i tilsynets skrivelse af 20. oktober 1986:

Efter tilsynets opfattelse vil kravet om, at pengeinstitutterne alene må videregive offentligt tilgængelige oplysninger til et kreditoplysningsbureau vil være opfyldt, når pengeinstitutterne overholder følgende retningslinjer ved indrapportering af inkassosager:

I sager, hvor kreditor først er nødsaget til at opnå dom over debitor for sit krav, forinden sagen kan fremsendes til fogedretten, f.eks. kassekreditkontrakter, overtræk på checkkonti m.v., må indberetning til kreditoplysningsbureauet først ske, når der er afsagt dom over sagsøgte.

b) I sager, hvor kreditor er i besiddelse af et grundlag for tvangsfuldbyrdelse, jf. retsplejelovens § 478, og kan gå direkte til fogedretten, f.eks. lånedokumenter og pantebreve, må indberetning til kreditoplysningsbureauet først finde sted, når der har været afholdt fogedretsmøde, og der dermed er sket en tilførsel til fogedretsprotokollen. Under forudsætning af, at fordringen indgår i bomassen, vil et pengeinstitut efter Finanstilsynets opfattelse ikke overtræde sin tavshedspligt ved at indberette til kreditoplysningsbureauet efter det tidspunkt, hvor konkursen er blevet stadfæstet og bekendtgjort sluttet i Statstidende. Tilsynet har herved lagt vægt på, at oplysningerne om størrelsen af de anmeldte fordringer allerede er offentligt tilgængelige, jf. konkurslovens § 131, stk. 2, og at Skifteretten godkender kurators boopgørelse og dermed dennes prøvelse af de anmeldte fordringer. Dette er i overensstemmelse med retningslinjerne givet i tilsynets skrivelse af 20. oktober 1986: Efter tilsynets opfattelse vil kravet om, at pengeinstitutterne alene må videregive offentligt tilgængelige oplysninger til et kreditoplysningsbureau vil være opfyldt, når pengeinstitutterne overholder følgende retningslinjer ved indrapportering af inkassosager:I sager, hvor kreditor først er nødsaget til at opnå dom over debitor for sit krav, forinden sagen kan fremsendes til fogedretten, f.eks. kassekreditkontrakter, overtræk på checkkonti m.v., må indberetning til kreditoplysningsbureauet først ske, når der er afsagt dom over sagsøgte. b) I sager, hvor kreditor er i besiddelse af et grundlag for tvangsfuldbyrdelse, jf. retsplejelovens § 478, og kan gå direkte til fogedretten, f.eks. lånedokumenter og pantebreve, må indberetning til kreditoplysningsbureauet først finde sted, når der har været afholdt fogedretsmøde, og der dermed er sket en tilførsel til fogedretsprotokollen.

 

Senest opdateret 11-06-1986