Lov om banker og sparekasser m.v. § 53 a, stk. 1 (tidligere § 54, stk. 2) - Vedrørende videregivelse af oplysninger til modpart i sag.

20-02-1986

Finanstilsynets afgørelse af 20. februar 1986.

Sagsfremstilling:

Tilsynet har taget stilling til en sag, hvor to pantebreve som et pengeinstitut havde i depot for en kunde, blev krævet indfriet pga. manglende betaling af ejerskifteafdrag.

Kopier af tre skrivelser mellem kundens advokat og sparekassen vedrørende dette spørgsmål blev af modpartens advokat fremlagt i fogedretten som bilag til sagen, og det var oplyst, at pengeinstituttet havde stillet disse bilag til rådighed for modparten.

Afgørelse/Begrundelse: 

Tilsynet udtalte, at instituttet ved at udlevere de omhandlede skrivelser efter tilsynets opfattelse havde tilsidesat reglerne om tavshedspligt efter bank- og sparekasselovens § 54, stk. 2 (efterfølgende § 53 a, stk. 1), hvilket tilsynet fandt anledning til at påtale over for pengeinstituttet.

 

 

Senest opdateret 20-02-1986