Teknisk grundlag for livsforsikringsselskaber 2016

31-12-2016

Anmeldelserne er listet efter virksomhedens navn. Den angivne dato henviser til brevdatoen på anmeldelsen.

 

 
Selskab Dato Beskrivelse Link
AP Pension, livsforsikringsaktieselskab  07.04.2016  Realiseret risikoforrentning for 2015  pdf 
  30.06.2016 Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag pdf 
  14.07.2016 Rentekurve ved opgørelsen af de forsikringsmæssige hensættelser pdf
  14.07.2016 Genforsikring fra 1. maj 2016 pdf
  16.09.2016 Ophævelse af Bonus Kapital pdf
  31.10.2016 Gruppeliv - kollektiv børnerente pdf
  23.12.2016  Satser, gebyrer og maksimale grænser for G82 for året 2017  pdf 
  23.12.2016 Vederlag AP NetLink 2017  pdf
  23.12.2016  Depotrenter for 2017  pdf 
  23.12.2016  Sikkerhedstillæg i gruppelivstarif pdf 
  23.12.2016 Gruppeliv 2017 pdf
  23.12.2016 Priser på 2. orden for dødsrisiko og invaliderisiko for 2017 pdf
  23.12.2016  AP Stabil og markedsrente - omregningsrenter, ændringer af dødelighed og regulering af vederlag pdf
  23.12.2016  Risikoforrentning for 2017 pdf
Danica Pension, livsforsikringsaktieselskab  16.01.2016  Danica Balance FlexOpsparing  pdf 
  08.02.2016  Realiseret risikoforrentning for egenkapitalen for Danica Pension i 2015  pdf 
  31.03.2016  Overførselstillæg ved overførsel af opsparing fra Danica Traditionel til Danica Balance  pdf 
  31.03.2016  Risikosatser ved død  pdf 
  31.03.2016  Genkøbsregler  pdf 
  31.03.2016  Flytning af policer mellem rentegrupper  pdf 
  31.03.2016  Principper og parametre for opgørelse af hensættelser til markedsværdi  pdf 
  31.03.2016 Tilpasning til nye regnskabsregler af teknisk grundlag, som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv pdf
  30.04.2016 Udbetalingsgrundlag vedrørende løbende pensionsydelser pdf
  30.06.2016 Udskillelse af tilsagnsordninger til egen gruppe under egenkapitalen pdf 
  30.06.2016 Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag pdf
  31.10.2016 Risikosatser ved død pdf
  09.12.2016 Nye grundformer til teknisk grundlag vedrørende Danica Pension for forsikringer under forsikringsklasse III pdf
  30.12.2016  Bonussatser for 2016-2017 for den del af bestanden, som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv pdf
  30.12.2016  Risikopræmier ved død pdf
  30.12.2016 Opdatering af teknisk grundlag for den del af bestanden, der omfatter forsikring ved visse kritiske sygdomme omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv pdf
  30.12.2016  Opdatering af teknisk grundlag for den del af bestanden, der omfatter forsikring ved visse kritiske sygdomme for børn, som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv pdf
  31.12.2016  Dødelighedsparametre til opgørelse af hensættelser til markedsværdi pdf
  31.12.2016  Omkostningssatser pdf 
  31.12.2016 Udbetalingsgrundlag vedrørende løbende pensionsydelser pdf
  31.12.2016  Sammenlægning af risikogrupper pdf 
  31.12.2016 Overskudspolitik for 2017  pdf
  31.12.2016 Parametre for genkøb og omskrivning til fripolice til opgørelse af hensættelser til markedsværdi pdf
Forsikrings-Aktieselskabet Alka Liv II 30.06.2016 Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag pdf
  30.12.2016  Bonusrente for 2016  pdf 
Forsikringsselskabet Alm. Brand Liv og pension  20.01.2016  Nye regler for omskrivning til fripolice gældende fra 1. februar 2016  pdf 
  02.03.2016  Realiseret risikoforrentning for 2015  pdf 
  30.03.2016  Regulering af løbende ydelser som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv  pdf 
  30.03.2016  Nye regler for HIV-attest og gruppeinddeling i forhold til helbredsoplysninger gældende fra 1. april 2016  pdf 
  20.05.2016  Tilpasning til nye regnskabsregler af teknisk grundlag, som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv pdf 
  31.05.2016 Ændringer i de omkostningssatser, der anvendes i forudsætningerne for markedsværdiberegningerne pdf
  20.06.2016 Ændret fortjenstmargen pdf
  30.06.2016 Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag pdf 
  30.09.2016 Opskrivningssats for ikke konverterede aktuelle rente- og rateforsikringer på L66 4,5 % beregningsgrundlag pdf
  09.12.2016 Bonussatser gældende fra 1. januar 2017 pdf
  09.12.2016 Risikoforretning for 2017 pdf
  20.12.2016  Ændring af beregningsgrundlag for opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi pdf 
  20.12.2016  Opdatering af teknisk grundlag for den del af bestanden der omfatter forsikring ved visse kritiske sygdomme omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv pdf 
  20.12.2016  Opdatering af teknisk grundlag for den del af bestanden der omfatter forsikring ved visse kritiske sygdomme for børn som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv pdf 
  21.12.2016  Ændring i beregningen af fortjenstmargen  pdf 
Industriens pensionsforsikring A/S  25.01.2016  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  10.03.2016  Den realiserede risikoforrentning for 2015  pdf 
  15.03.2016  Specifikation af risikoforrentningen gældende fra 1. januar 2016  pdf 
  02.12.2016 Overskudsdisponering gældende fra 1. januar 2017 pdf
  16.12.2016 Ændret teknisk grundlag for gruppelivsforsikringer gældende fra 1. januar 2017 pdf
  16.12.2016 Ændret bonusregulativ for gruppeliv gældende fra 1. januar 2017 pdf 
  16.12.2016 Satser til markedsværdigrundlaget vedr. gennemsnitsrente  pdf
  16.12.2016 Ændret teknisk grundlag for forsikringsklasse III (markedsrente) gældende fra 1. januar 2017 pdf
  20.12.2016  2. ordens satser gældende fra 1. januar 2017 pdf
  20.12.2016 Satser vedrørende gruppeliv gældende fra 1. januar 2017 pdf
Lærernes Pension  01.02.2016  Regler for opgørelse af livsforsikringshensættelserne til markedsværdi for Lærernes Pension  pdf 
  16.06.2016  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  16.06.2016  Ny livrentegrundform pr. 1. juli 2016  pdf 
  23.06.2016  Rettelse af afsnit 1.8.5 i regelsæt for opgørelse af livsforsikringshensættelser for Lærernes Pension  pdf 
  20.12.2016  Markedsværdiparametre til opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi  pdf 
  20.12.2016  Regler for beregning og fordeling af realiseret resultat for Lærernes Pension  pdf 
  20.12.2016  2. ordenssatser gældende fra 1. januar 2017  pdf 
Nordea Liv og pension, livsforsikringsselskab A/S  06.02.2016  Nyt beregningsgrundlag for gennemsnitsrente herunder produktet Højrente Pension  pdf 
  06.02.2016  Regler for afgivelse af helbreds oplysninger i forbindelse med de nye beregningsgrundlag NP16G og NP16M  pdf 
  06.02.2016  Nyt beregningsgrundlag for markedsrenteforsikringer  pdf 
  10.02.2016  Realiseret risikoforrentning for 2015  pdf 
  24.02.2016  Bonusregulativ og tilhørende satser for forsikringer/forsikringsdele på NP16G  pdf 
  31.03.2016  Ændrede regler og diverse satser ved opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi for bonusberettigede forsikringer omfattet af forsikringsklasse I og VI  pdf 
  31.03.2016  Regler for egenkapitalens andel af det realiserede resultat for 2016  pdf 
  31.03.2016  Ændrede regler og diverse satser ved opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi for forsikringsklasse III  pdf 
  31.03.2016  Ændrede regler og diverse satser ved opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi for ikke-bonusberettigede forsikringer omfattet af forsikringsklasse I (bestand fusioneret ind fra Liv III A/S)  pdf 
  31.03.2016  Ændret definition af kursværn i tilknytning til Bonusregulativ I  pdf 
  31.03.2016  Ændring af regler for flytning af grupper af forsikringer mellem kontributionsgrupper  pdf 
  25.04.2016  Ændring af forældreintensiteten i beregningsgrundlaget NP16G  pdf 
  19.05.2016  Ændrede regler for afgivelse af helbredsoplysninger pdf
  19.05.2016 Tilpasning til nye regnskabsregler af teknisk grundlag, som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv pdf
  30.06.2016 Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag pdf 
  09.09.2016 Justering af reglerne for fastsættelse af størrelsen af omvalgsbonus ved tilbud om omvalg fra gennemsnitsrente til markedsrente pdf 
  19.09.2016 Regler for beregning af den økonomiske værdi af en forsikringstagers produkt ved omvalg i markedsrente på selskabets initiativ  pdf 
  25.10.2016 Regler i tilknytning til "DinKapital", som selskabet vil anvende som tier 2-kapitalelement  pdf
  19.12.2016 Bonussatser for 2016-2017 for den del af bestanden, som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv pdf
  19.12.2016 Opdatering af teknisk grundlag for den del af bestanden der omfatter forsikring ved visse kritiske sygdomme omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv pdf
  19.12.2016 Bonussatser for 2017 for forsikringer omfattet af Bonusregulativ I og Bonusregulativ for NP16G pdf
  19.12.2016 Opdatering af teknisk grundlag for den del af bestanden der omfatter forsikring ved visse kritiske sygdomme for børn som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv  pdf
  19.12.2016 Satser for 2017 i tilknytning til beregningsgrundlagene (NP16M, NL2011, NL2002, TI87 og TIU98) og tilhørende bonusregulativer for unit-linked forsikringer  pdf 
  29.12.2016  Ændrede satser ved opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi for bonusberettigede forsikringer omfattet af forsikringsklasse I og VI pdf 
  29.12.2016 Mulighed for faginvaliditet til musikere  pdf 
  29.12.2016  Forventede resultat af risikoforrentningen for 2017 pdf 
  29.12.2016 Satser i tilknytning til reglerne for opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi for forsikringsklasse III pdf 
  29.12.2016  Ændrede satser for dødelighed for opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi for ikke bonusberettigede forsikringer omfattet af forsikringsklasse I (bestand fusioneret ind fra Liv III A/S) pdf 
Norli Pension Livsforsikring A/S 13.01.2016  Satser til beregning af IBNR+RBNS og erstatningshensættelsen fra 31.12.2015 pdf 
  02.02.2016  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  22.03.2016  Realiseret risikoforrentning for 2015  pdf 
  09.09.2016 Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag pdf 
  23.09.2016 Præcisering af markedsværdigrundlag pdf
  28.12.2016  Regler for beregning og fordeling af realiseret resultal  pdf
  28.12.2016  Opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi fra 31. december 2016 pdf
Nykredit Livsforsikring A/S 27.06.2016 Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag pdf 
PenSam Liv forsikringsaktieselskab  22.02.2016  Opdatering af markedsværdiinvaliditet  pdf 
  22.02.2016  Opdatering af markedsværdidødelighed  pdf 
  22.02.2016  Omkostninger til opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi  pdf 
  31.03.2016  Ændring til grundlagene PS90, PS92 og PS93  pdf 
  31.03.2016  Ekstra bonusudlodning samt ændret udbetalingsform og -tidspunkter for særlige bonushensættelser pr. 01.09.2016  pdf 
  27.05.2016  Beregning af overførselstillæg for omvalg fra PMF-konceptet til Fleksions-konceptet samt andre resultatdisponeringer i PenSam Liv   pdf 
  24.06.2016  Nyt markedsværdigrundlag  pdf 
  24.06.2016  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  22.12.2016  Ændring til grundlaget PSUNI  pdf 
  22.12.2016  Ændring i bruttogrundlag vedrørende regulering af gebyr ved tilbagekøb  pdf 
  22.12.2016  Ændring til grundlagene PS90, PS92 og PS93  pdf 
  22.12.2016  Anden ordens satser for året 2017  pdf 
  22.12.2016  Ekstraordinær udlodning fra Gruppeforsikring for Pensionsordningen af 01.04.90 og PMF Gruppeforsikring  pdf 
  23.12.2016  Opdatering af markedsværdiparametre  pdf 
PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab  29.02.2016  Ændring af prognoserenter, forsikringsklasse III  pdf 
  09.03.2016  Overskudspolitik  pdf 
  09.03.2016  Realiseret risikoforrentning for 2015  pdf 
  30.06.2016  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag pdf
  30.06.2016 Bonusregulativ for gruppeliv pdf
  30.06.2016 Principper og parametre for opgørelse af hensættelser til markedsværdi pdf
  30.06.2016  Overskudspolitik pdf
  30.06.2016 Satser vedrørende gruppeliv gældende fra den 1. juli 2016  pdf
  15.12.2016 Overskudspolitik pdf
  15.12.2016 Satser forsikringsklasse III pdf
  15.12.2016 Parametre til markedsværdiopgørelser 2016 pdf
  15.12.2016  Satser vedrørende gruppeliv gældende fra den 1. januar 2017  pdf
  15.12.2016 Bonussatser for forsikringsklasse I pdf
  15.12.2016 Bonussatser for bestanden APK/PfC pdf
PFA Pension, forsikringsaktieselskab  29.01.2016  Tilpasning af overførelsestillæg til nye regnskabsregler  pdf 
  29.01.2016  PFA plus - Delvis indbetalingssikring  pdf 
  30.06.2016 Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag pdf
  30.06.2016 Præciseringer og rettelser i teknisk grundlag pdf
  30.06.2016 Opgørelse af hensættelser til livsforsikringsforpligtelser  pdf
  30.06.2016  Justerede regler for risikoforrentning for forsikringer under kontribution  pdf 
  30.09.2016 PFA Plus - Omkostningssatser for rene risikoforsikringer uden firmatilknytning pdf 
  30.09.2016 Særlige regler for forsikringer overtaget via fusion med Bankpension - Garantier, overførselstillæg, efterpension mv. pdf
  30.09.2016 PFA Plus - Nye ægtefælledækninger samt udbetaling for aktuelle forsikringer fra Bankpension pdf
  11.10.2016 Særlig gruppeordning for medarbejdere i Jyske Bank og Jyske Invest pdf
  11.10.2016 Særlig tilsagnsordning for visse medarbejdere i Arbejdernes Landsbank pdf
  01.11.2016 PFA Plus - Dødeligheder mv. pdf
  19.12.2016 Satser for dødeligheder, omkostninger, prisjusteringer mv. pdf 
  19.12.2016 PFA Plus - Regulering af indbetalingssikring pdf
  19.12.2016  Justerede antagelsesregler pdf
  19.12.2016 PFA Plus - Nedsættelse af rente udbetalingssikring i Profil A pdf
  19.12.2016 Aldersgrænser for invaliderenter pdf 
  22.12.2016  PFA Plus - Justering af omkostningssatser pdf
  22.12.2016 Regler for priser i PFA Plus og tilpassede egenkapitalforrentningsregler pdf 
  30.12.2016  PFA Plus - Nye dækninger og ny prisberegning  pdf 
  30.12.2016 Justering af markedsværdigrundlag  pdf
  30.12.2016  PFA Plus - Ydelser for 2017 på aktuelle policer fra Bankpension  pdf
PFA Soraarneq, forsikringsaktieselskab  19.02.2016  Ændrede omkostninger og gebyrer  pdf 
  30.06.2016 Præciseringer af pripoliceregler pdf
  30.06.2016 Opgørelse af risikotillæg pdf 
  30.06.2016 Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag pdf
  30.12.2016 Justering af omkostningssatser og gebyrer pdf 
  30.12.2016  Justering af markedsværdigrundlag  pdf 
PKA+ Pension Forsikringsselskab  11.01.2016  Rettelse til redegørelsen for de økonomiske og aktuarmæssige konsekvenser for livsforsikringsselskabet i selskabets anmeldelse af kontorente for 1. kvartal 2016 for "MERE-I-RENTE Pension" indsendt 30. december 2015 pdf
  15.03.2016  Kontorente for 2. kvartal 2016 for "MERE-I-RENTE Pension" pdf
  29.03.2016  Realiseret risikoforrentning i 2015 og anmeldelse af egenkapitalens manglende forrentning pr. 31.12.2015  pdf 
  29.06.2016  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  29.06.2016  Ændringer til opgørelse af livsforsikringshensættelserne til regnskab og solvens for PKA+  pdf 
  30.06.2016  Kontorente for 3. kvartal 2016 for "MERE-I-RENTE Pension"  pdf 
  27.09.2016  Kontorente for 4. kvartal 2016 for "MERE-I-RENTE Pension"  pdf 
  31.10.2016  Ændringer til bonusregulativ for PKA+  pdf 
  22.12.2016  Regler for fordeling af realiseret resultat samt regler for forrentning af egenkapital  pdf 
  22.12.2016  Kontorente for 1. kvartal 2017 for "MERE-I-RENTE Pension"  pdf 
  22.12.2016  Satser for Bonusregulativ  pdf 
  22.12.2016  Markedsværdiparametre til opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi  pdf 
Sampension KP Livsforsikring A/S  12.02.2016  Ny metode i markedsværdigrundlag  pdf 
  10.06.2016 Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag pdf
  15.09.2016 Tilpasning til nye regnskabsregler af teknisk grundlag, som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv pdf
  22.12.2016 Bonussatser for 2016-2017 for den del af bestanden, som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv pdf
  22.12.2016  Opdatering af teknisk grundlag for den del af bestanden, der omfatter forsikring ved visse kritiske sygdomme for børn, som er omfattet enten af samarbejdet Forenede Gruppeliv eller af Sampension Gruppeliv pdf 
  22.12.2016 Ændring af regulativ om bonus, bonuskonti og bonuskapital for forsikringer tegnet på T98 koncessionen pdf
  22.12.2016  Opdatering af teknisk grundlag for den del af bestanden, der omfatter forsikring ved visse kritiske sygdomme omfattet enten af samarbejdet Forenede Gruppeliv eller af Sampension Gruppeliv pdf
  22.12.2016 Forudsætninger i markedsværdigrundlaget pdf 
  22.12.2016  Garantipræmie for bonusgruppe bestående af ordninger der omfatter færre end 1.000 forsikrede  pdf 
  23.12.2016  Bonussatser fra 1. januar 2017  pdf
  30.12.2016 Sundhedsforsikring pdf
SEB Pensionsforsikring A/S  10.02.2016  Realiseret risikoforrentning for 2015   pdf 
  30.06.2016 Opdatering af teknisk grundlag for gruppelivsforsikring i Forenede Gruppeliv med henblik på tilpasning til nye regnskabsregler med virkning fra 1. januar 2016 pdf
  30.06.2016 Principper og satser for opgørelse af livsforsikringshensættelserne pdf
  30.06.2016 Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag pdf
  31.08.2016  Teknisk grundlag samt satser for delbestanden SEB Tidspension pdf
  28.12.2016  Teknisk grundlag m.v., samt satser for delbestanden SEB Tidspension pdf 
  28.12.2016  Teknisk grundlag m.v., samt satser for delbestanden SEB Link pdf 
  28.12.2016 Opdatering af teknisk grundlag for den del af bestanden, der omfatter forsikring ved visse kritiske sygdomme samt visse kritiske sygdomme for børn omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv  pdf 
  28.12.2016 Bonussatser for 2016-2017 for den del af bestanden, som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv  pdf 
  28.12.2016  Principper for genforsikring pdf 
  28.12.2016  Principper for forrentning af egenkapital pdf
  28.12.2016  Teknisk grundlag m.v., samt satser pdf
  28.12.2016 Principper og satser for opgørelse af livsforsikringshensættelser pdf 
Skandia Link Livsforsikring A/S  07.01.2016  Opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi ultimo 2015  pdf 
  13.01.2016  Satser til beregning af IBNR+RBNS og erstatningshensættelsen fra 31.12.2015  pdf 
  02.02.2016  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  29.03.2016  Realiseret risikoforrentning for 2015  pdf 
  19.04.2016 Opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi fra 1. januar 2016 pdf
  31.05.2016 Nye satser til brug for principper for genforsikring fra 1. juni 2016 pdf
  01.06.2016 Servicehonorar fra 1. juni 2016 pdf
  30.06.2016 Opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi fra 1. januar 2016 - supplement  pdf
  06.07.2016 Kontorfejl i bonusregulativet for bonuspension pdf
  12.09.2016 Regler for afgivelse af helbredsoplysninger pdf
  22.09.2016 Præcisering af markedsværdigrundlag pdf
  23.09.2016 Ændringer til teknisk grundlag for gruppelivsforsikring i Forenede Gruppeliv fra og med 1. januar 2016 som følge af ny regnskabsbekendtgørelse pdf
  23.09.2016 Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag pdf
  30.09.2016 Markedsværdigrundlag - invalide- og reaktiveringsintensitet pdf
  25.11.2016 Markedsværdigrundlag - Risikomargen pdf
  22.12.2016 Opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi ultimo 2016 pdf
  22.12.2016 Satser gældende fra 1. januar 2017 pdf
  22.12.2016 Opdatering af teknisk grundlag for den del af bestanden, der omfatter forsikring ved visse kritiske sygdomme for børn, som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv pdf 
  22.12.2016 Bonussatser for 2016-2017 for den del af bestanden, som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv  pdf 
  22.12.2016  Opdatering af teknisk grundlag for den del af bestanden, der omfatter forsikring ved visse kritiske sygdomme omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv pdf
  23.12.2016 Kontribution og historisk skyggekonto pdf
  23.12.2016 Kontorfejl i teknisk grundlag for Bonuspension pdf 
  23.12.2016  Forventet risikoforrentning for året 2017 pdf
Topdanmark Livsforsikring A/S 29.02.2016  Realiseret risikoforrentning for 2015  pdf 
  18.05.2016 Model og parametre til opgørelse af livsforsikringshensættelser og fortjenstmargen pdf
  28.06.2016 Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf
  29.06.2016 Egenkapitalens andel af det realiserede resultat pdf
  30.12.2016 Satser til brug for tilbagekøbs- og fripoliceberegning fra og med 1. januar 2017  pdf 
  30.12.2016  Omkostninger på markedsrenteprodukter  pdf
  30.12.2016 Egenkapitalens andel af det realiserede resultat pdf
  30.12.2016 Parametre til opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi pdf
  30.12.2016 Tilbagekøbs- og fripoliceregulativ pdf
  30.12.2016 Satser til bonusregulativet for gennemsnitsrenteforsikringer pdf
Tryg Livsforsikring A/S 13.05.2016 Selskabets tekniske grundlag pdf
  07.10.2016 Præciseringer i det tekniske grundlag pdf

 

Senest opdateret 31-12-2016