Teknisk grundlag for livsforsikringsselskaber 2015

23-07-2015

Anmeldelserne er listet efter virksomhedens navn. Den angivne dato henviser til brevdatoen på anmeldelsen.

 

 
Selskab Dato Beskrivelse Link
AP Pension livsforsikringsaktieselskab  27.01.2015  Vederlag AP Netlink 2015  pdf 
  25.03.2015  Realiseret risikoforrentning for 2014  pdf 
  30.06.2015  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag pdf 
  20.07.2015  Afståelse fra at indhente skyggekonto  pdf 
  23.12.2015  Risikoforrentning for 2016  pdf 
  23.12.2015  Depotrenter for 2016  pdf 
  23.12.2015  Vederlag AP NetLink 2016  pdf 
  23.12.2015  Gruppeliv 2016  pdf 
  23.12.2015  Opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi ultimo 2015  pdf 
  23.12.2015  Udvidelse af rammer for gruppeliv og ændring af gruppelivstarif  pdf 
  23.12.2015  Opgørelse af de forsikringsmæssige hensættelser  pdf 
  23.12.2015  AP Stabil og markedsrente - omregningsrenter og ændring af dødelighed  pdf 
  23.12.2015  Sammenlægning af rentegrupper under kontribution  pdf 
  23.12.2015  Satser, gebyrer og maksimale grænser for G82 for året 2016  pdf 
Danica Pension, livsforsikringsaktieselskab  30.01.2015  Flytning af policer mellem rentegrupper  pdf 
  19.02.2015  Realiseret risikoforrentning for egenkapitalen for Danica Pension i 2014  pdf 
  16.03.2015  Omkostningssatser for forsikringer oprindelig tegnet i Danica Pension III og Danica Pension IV og omlagt til produktet Danica Balance ved omvalgskampagne  pdf 
  01.06.2015  Nyt grundlag til beregning af Danica Balance med garanti under udbetaling  pdf 
  30.06.2015  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  30.12.2015  Bonussatser for 2015-2016 for den del af bestanden, som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv  pdf 
  30.12.2015  Dødelighedsparametre til opgørelse af hensættelser til markedsværdi  pdf 
  30.12.2015  Omkostningssatser  pdf 
 

30.12.2015

Opdatering af teknisk grundlag for den del af bestanden der omfatter forsikring ved visse kritiske sygdomme for børn som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv  pdf 
  30.12.2015  Opdatering af teknisk grundlag for den del af bestanden der omfatter invalidesum som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv  pdf 
  30.12.2015  Regulering af løbende ydelser som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv  pdf 
  30.12.2015  Overskudspolitik for 2016  pdf 
Forsikrings-Aktieselskabet Alka Liv II 24.06.2015  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  22.12.2015  Bonusrente for 2015  pdf 
  22.12.2015  Metode for opgørelse af bonusrente  pdf 
Forsikringsselskabet Alm. Brand Liv og Pension A/S 30.01.2015  Flytning af policer imellem kontributionsgrupper  pdf 
  03.06.2015 Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf
  17.09.2015  Opskrivningssats for ikke konverterede aktuelle rente- og rateforsikringer på L66 4,5% beregningsgrundlaget  pdf 
  18.09.2015  Realiseret risikoforrentning for 2014  pdf 
  11.12.2015  Bonussatser for 2015-2016 for den del af bestanden, som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv  pdf 
  11.12.2015  Opdatering af teknisk grundlag for den del af bestanden der omfatter invalidesum som er omfattet af forenede Gruppeliv  pdf 
  11.12.2015  Opdatering af teknisk grundlag for den del af bestanden der omfatter forsikring ved visse kritiske sygdomme for børn som er omfattet af samarbejdet forenede Gruppeliv  pdf 
  11.12.2015  Regulering af løbende ydelser som er omfattet af samarbejdet forenede Gruppeliv  pdf 
  22.12.2015  Ændring af selskabets markedsværdisatser for levetider  pdf 
  22.12.2015  Bonussatser gældende fra 1. januar 2016  pdf 
  22.12.2015  Nye hensættelsesprincipper gældende fra 1. januar 2016  pdf 
  22.12.2015  Risikoforrentning for 2016  pdf 
Industriens Pensionsforsikring A/S 12.01.2015 Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag pdf 
  11.03.2015  Den realiserede risikoforrentning for 2014  pdf 
  04.12.2015  Overskudsdisponering gældende fra 1. januar 2016  pdf 
  11.12.2015  Ændring af markedsværdigrundlag samt satser til opgørelse af livsforsikringshensættelser til gennemsnitsrente  pdf 
  18.12.2015  Satser vedrørende gruppeliv gældende fra 1. januar 2016  pdf 
  18.12.2015  2. ordens satser gældende fra 1. januar 2016  pdf 
  21.12.2015  Ændret teknisk grundlag for forsikringsklasse III - ordninger på markedsrentevilkår gældende fra 1. januar 2016  pdf 
Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab  23.03.2015  Realiseret risikoforrentning for 2014  pdf 
  22.06.2015  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  25.06.2015  Tegningsgrundlag gældende fra og med 1. januar 2016  pdf 
  18.12.2015  2. ordens satser gældende fra 1. januar 2016  pdf 
  18.12.2015  Regler for beregning og fordeling af realiseret resultat for Lærernes pension  pdf 
  18.12.2015  Markedsværdiparametre til opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi  pdf 
Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S  26.01.2015  Regler for fastsættelse af størrelsen af omvalgsbonus ved tilbud om omvalg fra gennemsnitsrente til markedsrente  pdf 
  05.02.2015  Realiseret risikoforrentning for 2014  pdf 
  27.03.3015  Ændret rente for investeringsfonden "Nordea Link, kontant"  pdf 
  27.03.2015  Ny omkostningsgruppe for visse nytegnede markedsrente produkter  pdf 
  27.03.2015  Ændret klassificering af risikodækninger i tilknytning til forsikringer omfattet af forsikringsklasse III til forsikringsklasse I og til at være omfattet af kontributionsbekendtgørelse  pdf 
  20.04.2015  Mulighed for fastholdelse af solidarisk beregnet præmie  pdf 
  01.06.2015  Ændrede satser for dødelighed og invaliditet i hensættelsesmodel ved opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi for bonusberettigede forsikringer omfattet af forsikringsklasse I og VI  pdf 
  30.06.2015  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  07.07.2015  Rettelse til det tekniske bilag i tilknytning til selskabets anmeldelse af 22. december 2014 af hensættelsesmodel ved opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi for bonusberettigede forsikringer omfattet af forsikringsklasse I og VI  pdf 
  18.12.2015  Opdatering af teknisk grundlag for den del af bestanden der omfatter forsikring ved visse kritiske sygdomme for børn som er omfattet af samarbejdet Forende Gruppeliv  pdf 
  18.12.2015  Regulering af løbende ydelser som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv  pdf 
  18.12.2015  Satser for 2016 i tilknytning til beregningsgrundlagene (NL2011, NL2002, TI87, TIU98 og TG87) og tilhørende bonusregulativer for unit-linked forsikringer pdf 
  23.12.2015  Bonussatser for 2016 for forsikringer omfattet af Bonusregulativ I  pdf 
  29.12.2015  Regler for egenkapitalens andel af det realiserede resultat for 2016 samt det forventede resultat af risikoforrentningen for 2016 pdf 
  29.12.2015  Ændrede satser for dødelighed, omkostninger og genkøb- og fripoliceparametre i hensættelsesmodel ved opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi for bonusberettigede forsikringer omfattet af forsikringsklasse I og VI  pdf 
  29.12.2015  Ændrede satser for dødelighed for opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi for ikke-bonusberettigede forsikringer omfattet af forsikringsklasse I (Bestand fusioneret ind fra Liv III A/S)  pdf 
  29.12.2015  Satser i tilknytning til reglerne for opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi for forsikringsklasse III  pdf 
Nykredit Livsforsikring A/S 30.06.2015  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
PenSam Liv forsikringsaktieselskab  24.04.2015  Regler for forrentning af basiskapitalen  pdf 
  24.04.2015  Ændring af kontributionsgrupper  pdf 
  18.06.2015  Metode til beregning af hensættelser til markedsværdi for forsikringer på beregningsgrundlagene PS90, PS92 og PS93, hvor grundlagene er ændret med opsat virkning således at de gælder for policer, der er eventuelle pr. 01.09.2016.  pdf 
  18.06.2015  Ændring til grundlagene PS90, PS92 og PS93  pdf 
  30.06.2015  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  30.10.2015  Revideret udgave af Jobskifteaftalen og Virksomhedsomdannelsesaftalen  pdf 
  17.12.2015  Tilpasninger til ny kontributionsbekendtgørelse  pdf 
  21.12.2015  Anden ordens satser og omregningsrente for året 2016  pdf 
  21.12.2015  Bonusfinansierede andele af tarifpræmien samt diverse satser for gruppeforsikringer i 2016  pdf 
  21.12.2015  Ekstraordinær udlodning af rente- og risikobonus  pdf 
  21.12.2015  Ratepension med reservesikring ved død  pdf 
  21.12.2015  Tilpasning af omkostninger for indskud  pdf 
PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab  06.03.2015  Overskudspolitik  pdf 
  06.03.2015  Realiseret risikoforrentning for 2014  pdf 
  19.06.2015  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  18.11.2015 Dødelighed til markedsværdiopgørelser 2015  pdf  
  18.12.2015  Satser forsikringsklasse III  pdf 
  18.12.2015  Bonussatser for bestanden APK/PfC  pdf 
  18.12.2015  Bonussatser for forsikringsklasse I  pdf 
  18.12.2015  Satser vedrørende gruppeliv gældende fra den 1. januar 2016  pdf 
PFA Pension, forsikringsaktieselskab  30.01.2015  PFA Plus - Ændrede helbredsregler ved skilsmisse  pdf 
  25.03.2015  Midlertidigt særligt udbetalingsprincip  pdf 
  25.03.2015  PFA Plus - Forhøjet pension  pdf 
  29.04.2015  Forrentning af Individuel KundeKapital  pdf 
  24.06.2015 Justering af markedsværdigrundlag  pdf
  24.06.2015 Ændret håndtering af policeunderskud  pdf 
  13.07.2015  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  30.09.2015  PFA Plus - Udvidelse af faginvaliditet  pdf 
  29.10.2015  Justering af overførselstillæg mv.  pdf
  30.11.2015  Justering af markedsværdigrundlag  pdf 
  22.12.2015  Ændrede depotrenter og priser mv. samt præciseringer i teknisk grundlag  pdf 
  22.12.2015  Justerede kontributionsregler  pdf 
  22.12.2015  PFA Plus - Gebyrer, dødeligheder mv.  pdf 
PFA Soraarneq, forsikringsaktieselskab 24.06.2015 Justering af markedsværdigrundlag  pdf 
  13.07.2015  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  30.12.2015  Justering af markedsværdigrundlag  pdf 
PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S  24.03.2015  Kontorente for 2. kvartal 2015 for "MERE-I-RENTE Pension" pdf 
  24.03.2015  Realiseret risikoforrentning i 2014  pdf 
  22.06.2015  Kontorente for 3. kvartal 2015 for "MERE-I-RENTE Pension"  pdf 
  30.06.2015  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  22.09.2015  Kontorente for 4. kvartal 2015 for "MERE-I-RENTE Pension"  pdf 
  30.12.2015  Satser for Bonusregulativ  pdf 
  30.12.2015  Kontorente for 1. kvartal 2016 for "MERE-I-RENTE Pension"  pdf 
  30.12.2015  Regler for fordeling af realiseret resultat samt regler for forrentning af egenkapital  pdf 
  30.12.2015  Markedsværdiparametre til opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi  pdf 
Sampension KP Livsforsikring a/s 30.04.2015  Overførsel fra gennemsnitsrenteprodukt til markedsrenteprodukt  pdf 
  02.06.2015  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  24.06.2015  Nytegningsgrundlag U16  pdf 
  24.06.2015  Satser pr. 1. juli 2015  pdf 
  24.06.2015  Maksimale risikosummer  pdf 
  06.11.2015  Gruppelivsforsikring i Sampension  pdf 
  17.12.2015  Forudsætninger i markedsværdigrundlaget  pdf 
  17.12.2015  Bonussatser for 2015-2016 for den del af bestanden, som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv pdf 
  17.12.2015  Opdatering af teknisk grundlag for den del af bestanden der omfatter invalidesum som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv  pdf 
  17.12.2015  Opdatering af teknisk grundlag for den del af bestanden der omfatter forsikring ved visse kritiske sygdomme for børn som er omfattet af samarbejdet Forende Gruppeliv  pdf 
  17.12.2015  Regulering af løbende ydelser som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv  pdf 
  17.12.2015  Risikopræmie ved invaliditet  pdf 
  17.12.2015  Overførsel fra kollektivt bonuspotentiale til gruppelivsordningens bonuskonto fra Grafisk Pension  pdf 
  17.12.2015  Regler for beregning og fordeling af realiseret resultat  pdf 
  17.12.2015  Bonussatser fra 1. januar 2016  pdf 
  17.12.2015  Ny metode i markedsværdigrundlag  pdf 
  17.12.2015  Forudsætninger i markedsværdigrundlaget  pdf 
SEB Pensionsforsikring A/S  05.02.2015  Realiseret risikoforrentning for 2014  pdf 
  05.02.2015  Ændring af betaling for forrentningsgarantien i udbetalingsperioden for delbestanden SEB Tidspension i SEB Pensionsforsikring A/S  pdf 
  05.02.2015  Kontogrundlag for delbestanden SEB Tidspension i SEB Pensionsforsikring A/S  pdf 
  27.03.2015  Principper for omvalg for SEB Pensionsforsikring A/S pdf 
  13.05.2015  Særligt kursværn for nye skat 7 ordninger i SEB Traditionel  pdf 
  26.05.2015  Ændring af gebyr ved afgiftsberigtigelse ved alder 60 for delbestandene SEB Traditionel Pension, SEB Tidspension og SEB Link i SEB Pensionsforsikring A/S  pdf 
  26.06.2015  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf  
  18.12.2015  Principper for genforsikring for SEB Pensionsforsikring A/S  pdf 
  18.12.2015  Bonussatser for 2015-2016 for selskabets bestand af ordninger omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv  pdf 
  23.12.2015  Teknisk grundlag m.v., - Anmeldelse af satser til hensættelsesgrundlaget for opgørelse af markedsværdihensættelser for SEB Pensionsforsikring A/S  pdf 
  23.12.2015  Teknisk grundlag m.v., - Anmeldelse af hensættelsesgrundlaget for opgørelse af markedsværdigrundlaget for opgørelse af markedsværdihensættelser for U74 livrenter, samt 16% grundlags livrenter i SEB Pensionsforsikring a/s pdf 
  23.12.2015  Kontogrundlag for delbestanden SEB Tidspension i SEB Pensionsforsikring a/s  pdf 
  29.12.2015  Teknisk grundlag m.v., samt satser for delbestanden SEB Link i SEB Pensionsforsikring A/S pdf
  29.12.2015  Teknisk grundlag m.v., samt satser for delbestanden SEB Tidspension i SEB Pensionsforsikring A/S  pdf 
  29.12.2015  Opdatering af teknisk grundlag for gruppelivsforsikring i Forenede Gruppeliv gældende fra 1. januar 2016  pdf 
  29.12.2015  Teknisk grundlag m.v., samt satser for SEB Pensionsforsikring A/S  pdf 
  29.12.2015  Principper for forrentning af egenkapital  pdf 
Skandia Livsforsikring A A/S (Norli Pension Livsforsikring A/S) 08.01.2015  Model til beregning af IBNR+RBNS og erstatningshensættelsen  pdf 
  16.01.2015  Ny erhvervsfaktortabel  pdf 
  20.03.2015  Realiseret risikoforretning for 2014  pdf 
  01.06.2015  Nye satser til brug for principper for genforsikring fa 1. juni 2015  pdf 
  04.06.2015  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf
  10.06.2015  Generalisering af formel for satsreguleringer  pdf 
  18.12.2015  Kontribution gældende fra 1. januar 2016  pdf 
  18.12.2015  Præcisering af beregningsgrundlag  pdf 
  18.12.2015  Opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi ultimo 2015  pdf 
  18.12.2015  Forventet risikoforrentning for året 2016  pdf 
  21.12.2015  Opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi fra 1. januar 2016  pdf 
Skandia Link Livsforsikring A/S 08.01.2015 Model til beregning af IBNR+RBNS og erstatningshensættelsen pdf
  27.01.2015  Præcisering af fordeling af det realiserede resultat  pdf 
  30.01.2015  Satser gældende fra 1.2.2015  pdf 
  20.03.2015  Realiseret risikoforretning for 2014  pdf 
  29.05.2015  Omkostning på indskud og overførsler for private kunder  pdf 
  01.06.2015  Nye satser til brug for principper for genforsikring fra 1. juni 2015  pdf 
  04.06.2015  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag pdf 
  04.06.2015  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag - Gruppelivsforsikring i FG  pdf 
  10.06.2015 Generalisering af formel for satsreguleringer  pdf 
  04.12.2015  Minimum for risiko  pdf 
  18.12.2015  Regulering af løbende ydelser som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv  pdf 
  18.12.2015  Bonussatser for 2015-2016 for den del af bestanden, som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv  pdf 
  18.12.2015  Forventet risikoforrentning for året 2016  pdf 
  18.12.2015  Satser gældende fra 1. januar 2016  pdf 
  18.12.2015  Opdatering af teknisk grundlag for den del af bestanden der omfatter forsikring ved visse kritiske sygdomme for børn som er omfattet af samarbejdet Forende Gruppeliv  pdf 
  18.12.2015  Opdatering af teknisk grundlag for den del af bestanden der omfatter invalidesum som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv pdf 
  18.12.2015  Opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi ultimo 2015  pdf 
  18.12.2015  Kontribution gældende fra 1. januar 2016  pdf 
  21.12.2015  Opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi fra 1. januar 2016  pdf 
Topdanmark Livsforsikring A/S  16.01.2015 Teknisk grundlag mv. - Korrektion af tegningsgrundlag pdf
  26.02.2015  Bonussatser pr. 1. marts 2015  pdf 
  12.03.2015  Realiseret risikoforrentning for 2014  pdf 
  31.03.2015  Omkostninger på unit link forsikringer - Nyt satsbilag  pdf 
  30.06.2015  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  17.07.2015  Omkostninger på unit link forsikringer - Nyt satsbilag  pdf 
  17.07.2015  Ændring af indskudsomkostninger i bonusregulativet for gennemsnitsrenteforsikringer  pdf 
  30.12.2015  Nye beregningsgrundlag og ændring af omkostninger på markedsrenteprodukter  pdf 
  30.12.2015  Satser til brug for tilbagekøbs- og fripoliceberegning fra og med 1. januar 2016   pdf 
  30.12.2015  Præcisering af bonusregulativ og fastsættelse af bonussatser i bonusregulativet for gennemsnitsrenteforsikringer  pdf 
  30.12.2015  Nyt beregningsgrundlag for markedsværdihensættelse ved aktuel præmiefritagelse på markedsrenteprodukter  pdf 
  30.12.2015  Egenkapitalens andel af det realiserede resultat  pdf 
  30.12.2015  Parametre til opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi  pdf 

 

Senest opdateret 23-05-2016