Markedsudviklingen i første halvår 2020 for kreditinstitutter

02-11-2020

Første halvår 2020 var for de danske penge- og realkreditinstitutter – såvel som for resten af samfundet – præget af den globale COVID-19-krise. På institutternes regnskaber slog krisen primært igennem i form af øgede mernedskrivninger på udlån og garantier i første kvartal.

Størstedelen af disse var baseret på ledelsesmæssige skøn. Det resulterede i et skarpt fald i institutternes halvårsresultat, der endte på 7,2 mia. kr. før skat mod 20,5 mia. kr. i samme periode året før.

Nedskrivningerne var dog fortsat relativt beskedne sammenlignet med historiske tab. Det er vigtigt, at kreditinstitutterne får nedskrevet tidligt og tilstrækkeligt til at dække eventuelle kredittab. Det sikrer, at institutternes regnskaber er retvisende, og at fremtidige risici er afdækket. Tilstrækkelige nedskrivninger kan også bidrage til, at institutterne hurtigere får håndteret de nødlidende lån, idet risikoen for, at håndteringen fører til yderligere nedskrivninger, bliver mindre.

Læs hele halvårsartiklen for kreditinstitutter.  

Senest opdateret 02-11-2020