Markedsudvikling i 2015 for Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser

07-07-2016

Det samlede kapitalkrav for alle livsforsikringsvirksomheder og tværgående pensionskasser var ultimo 2015 på 68,2 mia. kr., hvilket svarer til et fald på 16 pct. i forhold til ultimo 2014. Samtlige selskaber havde tilstrækkelig kapitalstyrke til at modstå Finanstilsynets røde risikoscenarie ultimo 2015.

Livsforsikringsselskaberne og de tværgående pensionskasser (herefter selskaber) opnåede et samlet resultat efter skat på 5,3 mia. kr. i 2015 mod et resultat på 13,4 mia. kr. i 2014. Faldet kan hovedsageligt henføres til investeringsafkastet, der faldt fra 248,7 mia. i 2014 til 68,4 mia. i 2015, hvilket primært skyldes et stort fald i afkastet fra obligationer og afkastet fra finansielle instrumenter til sikring. Investeringsafkastet afspejler de fortsat lave renter og generelt lave afkast på de globale finansielle markeder.

De samlede hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter udgjorde ca. 2.253 mia. kr. ultimo 2015 mod 2.176 mia. kr. ultimo 2014, svarende til en vækst på 3,5 pct. Heraf udgjorde hensættelser til unit-linked kontrakter 828 mia. kr., svarende til en andel på 37 pct. af de samlede hensættelser.

I 2015 var en stigende andel af de samlede hensættelser til kontrakter med 0 garanti eller ingen garanti. Denne tendens er observeret over en længere periode. På den ene side bidrager det til at mindske presset på selskabernes soliditet. På den anden side bidrager det til en privatisering af risikoen, hvorved kunderne selv bærer en større del af risikoen fremfor selskaberne.

Læs hele artiklen her.

Senest opdateret 07-07-2016