Markedsudviklingen i 2004 for pengeinstitutter

24-07-2003

Finanstilsynet offentliggør i dag en artikel om markedsudviklingen i 2004 for pengeinstitutter.

Download hele artiklen her

Konklusioner:

  • Årets resultat før skat er steget igen - rekordhøjt resultat
  • Nettorenteindtægter er faldet, hvorimod nettogebyrindtægter er steget
  • Omkostninger til personale og administration er steget
  • Resultat af "almindelig bankdrift" er steget for sektoren som helhed - men faldet i gruppe 1
  • Årets udgiftsførte tab og hensættelser (værdinedskrivninger) på udlån er faldet markant i 2004
  • Udlånsvæksten er steget kraftigt - især stigende vækst i pengeinstitutternes udlån til husholdninger
  • Markant stigning i antal institutter med høj udlånsvækst (54 institutter med vækst > 15 %)
  • Solvens- og kernekapitalprocenten er faldet for sektoren samlet set - både på institutniveau og koncernniveau
  • Udenlandske pengeinstitutters filialvirksomhed her i landet er stigende og udgør nu over 10 % af det samlede danske bankmarked målt på balancen

Senest opdateret 17-05-2005