Markedsudviklingen i 2007 for pengeinstitutter

24-07-2003

Finanstilsynet offentliggør den 14. maj 2008 en artikel om markedsudviklingen i 2007 for pengeinstitutter. 

Konklusioner  

 • Pengeinstitutternes resultat før skat er faldet i 2007 - dog fra et rekordhøjt niveau året før.
 • Nedskrivninger på udlån (kredittab) er steget i forhold til året før, men kredittab er fortsat på et meget lavt niveau historisk set.
 • Nettorenteindtægter er steget i 2007, hvilket især kan henføres til en høj udlånsvækst for året som helhed, som mere end opvejer en indsnævret rentemarginal.
 • Nettogebyrindtægter er også steget i 2007. Værdipapirhandel bidrager med næsten halvdelen af alle gebyrindtægter.
 • Omkostningerne til personale og administration er steget forholdsvis kraftigt.
 • Solvens- og kernekapitalprocenten er faldet i 2007, dog fra et forholdsvis højt niveau.
 • Pengeinstitutternes modstandskraft - målt på kapitaloverdækningen - er faldet i 2007, og udgør nu 3,2 pct. af udlån og garantier, i absolutte termer knap 90 mia. kr.
 • Indlånsunderskuddet er steget i 2007. Øget funding på penge- og kapitalmarkederne betyder større sårbarhed ved refinansiering.
 • Højere priser på likviditet og markedsbaseret funding har betydet en større efterspørgsel efter indlån. Den seneste udvikling i balancetallene i 1. kvartal 2008 viser, at indlånet nu stiger mere end udlånet.
 • Pengeinstitutternes likviditetsoverdækning er samlet set fortsat høj - men har været stærkt faldende og spredningen mellem institutterne er stor.
 • Udenlandske pengeinstitutters markedsandel på det danske bankmarked - i form af både filialer og datterbanker - er faldet svagt og udgør godt 33 pct., målt på de samlede aktiver.

Se den fulde markedsudviklingsrapport her (pdf)

Senest opdateret 14-05-2008