Domstolsprøvelse af Erhvervsankenævnskendelse

21-03-2024

I sagen om klassificering af ejerskifteforsikringer til brug for forsikringsselskabers opgørelse af solvenskapitalkravet har Finanstilsynet nu besluttet, at Erhvervsankenævnets afgørelse af 20. juni 2023 skal afprøves ved domstolene.

 Den 20. juni 2023 traf Erhvervsankenævnet afgørelse om, at ejerskifteforsikringer skal klassificeres som en tingsforsikring. Kendelsen var i modstrid med Finanstilsynets praksis, om at ejerskifteforsikringer skal klassificeres som ansvarsforsikringer. Finanstilsynets praksis har været gældende siden 2015. Reglerne findes i Solvens II forordningen.

Klassificeringen er væsentlig for beskyttelsen af de forsikrede, da det kan have stor betydning for størrelsen af forsikringsselskabernes kapitalkrav.

Finanstilsynet har siden kendelsen overvejet konsekvenserne af Erhvervsankenævnets afgørelse, og har efter interne drøftelser besluttet, at den bør afprøves ved domstolene.

”Vi er ikke enige i afgørelsen. Vi vurderer, at den indebærer en forkert anvendelse af EU-retten og fører til for lave kapitalkrav til at dække de risici, der er ved ejerskifteforsikringerne. Derfor har vi besluttet, at spørgsmålet skal afprøves ved en domstol. På den måde får vi potentielt også mulighed for at forelægge den EU-retlige problemstilling for EU-domstolen,” siger Carsten Brogaard, Finanstilsynets vicedirektør med ansvar for forsikrings- og pensionsselskaber.

 

Senest opdateret 21-03-2024

Pressekontakt

Jesper Christiansen
Kommunikationschef