Rapport om ledelsesbekendtgørelsen for pengeinstitutter m.fl.

02-04-2024

Finanstilsynet og repræsentanter for den finansielle sektor har drøftet indholdet i bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. (ledelsesbekendtgørelsen). Samarbejdet har skabt større fælles forståelse og en række forslag til ændringer af ledelsesbekendtgørelsen.

Den finansielle sektor har flere gange givet udtryk for, at ledelsesbekendtgørelsen er for omfattende, detaljeret og begrænsende. Derudover mener sektoren, at bekendtgørelsen skævvrider arbejdsdelingen mellem direktion og bestyrelse. Derfor har Finanstilsynet, Finans Danmark, Forsikring & Pension, Lokale Pengeinstitutter og Fondsmæglerforeningen haft en dialog om, hvilke konkrete krav der giver udfordringer i det daglige arbejde med ledelsesbekendtgørelsen.

Arbejdet er mundet ud i en bedre gensidig forståelse samt en række forslag til ændringer.

Godt samarbejde mellem tilsyn og sektor

Dialogen om ledelsesbekendtgørelsen har stået på siden efteråret 2022, og samarbejdet mellem Finanstilsynet og sektorens parter har været meget frugtbart, siger Tobias Thygesen, kontorchef for Finanstilsynets kontor for betalingstjenester, governance og fintech:

Vi er glade for det konstruktive samarbejde, som vi har haft med alle parter i arbejdsgruppen. Det har været meget gavnligt at få input fra sektoren og have en gensidig dialog om, hvordan vi får lovens krav og sektorens ønsker til at mødes bedst muligt.

Arbejder er udmøntet i en række ændringsforslag

Sektoren har rejst konkrete forslag til ændringer og saglige argumenter for præciseringer.

”På baggrund af den gode dialog med sektoren, den fornuftige argumentation og de saglige hensyn, som er blevet fremlagt, er vi nu klar på at foretage nogle ændringer til ledelsesbekendtgørelsen”, siger Tobias Thygesen.

Ændringsforslagene, der nu bliver sendt i høring, omfatter blandt andet en præcisering af arbejdsdelingen mellem bestyrelsen og direktionen i bilag 4 om likviditet samt en præcisering af bestyrelsen og direktionens rolle i løbende at vurdere virksomhedens politikker og retningslinjer i § 5.  

Ledelsesbekendtgørelsen fastsætter regler om ledelse og styring af pengeinstitutter, realkreditinstitutter m.fl. Ledelsesbekendtgørelsen blev efter finanskrisen indført for at skabe større klarhed om kravene på området, da lov om finansiel virksomhed alene indeholder meget overordnede krav til ledelse og styring.

Hele rapporten om Finanstilsynets konklusioner fra arbejdsgruppen om ledelsesbekendtgørelsen for pengeinstitutter m.fl. kan læses her.

Finanstilsynet har i dag sendt udkast til ændringer af ledelsesbekendtgørelsen i høring.

Senest opdateret 02-04-2024