Underretning om suspension i danske UCITS

31-03-2022

Ifølge § 74 i lov om investeringsforeninger m.v. skal en dansk UCITS indløse andele, når en investor anmoder om det. Dog kan indløsningen udsættes når

  • Stk. 2, nr. 1 den indre værdi ikke kan fastsættes på grund af markedsforhold eller
  • Stk. 2, nr. 2 hensynet til en lige behandling af investorer fordrer, at den indre værdi først fastsættes, når de til indløsning af andelene nødvendige aktiver er realiseret.
  • Stk. 3. Et feederinstitut kan ud over de i stk. 2 nævnte tilfælde udsætte indløsning af andele, hvis det masterinstitut, som feederinstituttet investerer i, på eget initiativ eller efter Finanstilsynets eller en anden kompetent myndigheds påbud har udsat indløsning af andele.

En dansk UCITS skal straks efter udsættelse af indløsning underrette Finanstilsynet herom og redegøre for årsagen til udsættelsen, jf. stk. 4.

Find blanketten: Blanket til underretning om suspension, jf. § 74 i Lovbekendtgørelse om investeringsforeninger m.v. 

 

Senest opdateret 31-03-2022