Markedsudviklingen i 2020 for investeringsfonde

31-03-2022

Danske investeringsfonde startede 2020 ud med en fortsættelse af de store afkast som prægede 2019. Da COVID19-krisen for alvor ramte Danmark og Europa i midten af februar 2020, gik investeringsfondene heller ikke ram forbi. Markederne rettede sig dog generelt igen, og de danske investeringsfonde sluttede året 2020 af med en større samlet formue end ved årets start. Den positive udvikling i formuen var både drevet af en positiv værdiudvikling i de underliggende investeringer, men også af nye indskud fra investorerne. I en ny markedsudviklingsartikel analyserer Finanstilsynet udviklingen på det danske marked for investeringsfonde over 2019-2020.

Danskernes opsparing i investeringsfonde stiger fortsat

De seneste ni år er formuen i danske investeringsfonde næsten fordoblet. Investeringsfonde er fortsat danskernes foretrukne investeringsprodukt til opsparing af frie midler. 

Tendensen afspejler sig også i, at udbuddet af investeringsfonde er steget. Ultimo 2020 var der over 1.777 danske fonde på markedet. Det er en stigning på 30 procent de seneste tre år. Denne udvikling er især drevet af, at udbuddet af danske alternative investeringsfonde er mere end fordoblet over samme periode fra 308 i 2017 til 633 i 2020. Over samme periode er den samlede formue under forvaltning i alternative investeringsfonde steget fra 71 mia. til 178 mia. ultimo 2020. 

Regelsættet for AIF’er har udgangspunktet i, at investorerne er professionelle, og private investorer bør derfor udvise særlig agtpågivenhed. Mange forvaltere af AIF’er er ikke under tilsyn, og i disse tilfælde kan en investor kan ikke basere sig på, at Finanstilsynet fører tilsyn med ledelse og styring, værdiansættelse, forvaltning og andre væsentlige funktioner. Private investorer skal desuden være opmærksomme på, at selv hvis en forvalter er under tilsyn, har forvalteren ingen forpligtelser til at sikre, at en fond er egnet til en investor, og at investoren forstår produktets kompleksitet og risici.

”Det er positivt, at danskerne har et stort udbud af investeringsmuligheder. Langt hovedparten er fortsat i traditionelle investeringsfonde i form af investeringsforeninger, men også blandt detailinvestorer ses en stigning i interessen for alternative investeringer. Det er dog vigtigt at huske, at alternative investeringsfonde ikke alle er regulerede og under tilsyn, og dermed er det op til investorerne selv at være opmærksomme på risici, værdiansættelse og andre punkter, der er væsentlige for deres investering”, siger Finanstilsynets direktør Jesper Berg.

Pas på faldgruber ved at anvende en enkelt risikoindikator

Finanstilsynet har i artiklen foretaget en analyse af den risikoindikator, som fremgår af alle investeringsfondes dokument om central investorinformation (CI). Risikoindikatoren går fra 1 (meget lav risiko) til 7 (meget høj risiko) og opgøres ud fra, hvor meget fondens afkast har svinget fra uge til uge de seneste fem år. Hensigten med risikoindikatoren er at give den almindelige investor en intuitiv og nem indikator for en investeringsfonds risiko. Finanstilsynet ser nærmere på risikoindikatorens egenskaber baseret på en analyse af risikoindikatoren i en række danske investeringsforeninger.

Risikoindikatoren er per konstruktion bagudskuende, da den beregnes ud fra kursudsvingene for de aktiver, fonden har været investeret i de foregående fem år. Ved anvendelse af risikoindikatoren til sit investeringsvalg skal investor derfor være opmærksom på, at den ikke nødvendigvis er et præcist mål af fondens aktuelle risiko. Det er særligt vigtigt, hvis de aktuelle udsving på markedet er væsentligt højere end udsvingene på markedet de seneste fem år. 

Analysen påviser, hvordan fonde med samme niveau for risikoindikatoren kan have væsentligt forskellige porteføljesammensætninger med forskellig risikoprofil. Ligeledes kan fonde med samme niveau for risikoindikatoren over tid indeholde væsentlig forskellig risiko.
  
Læs hele markedsudviklingsartiklen for investeringsfonde 

 

Senest opdateret 31-03-2022