Nyt søjle II-likviditetstillæg for realkreditinstitutter

08-06-2022

Realkreditinstitutterne pålægges i forbindelse med implementeringen et søjle II-likviditetskrav. Kravet tager således højde for, at krav om overkollateral med covered bonds direktivet træder i kraft. Søjle II-likviditetstillægget vil erstatte det nuværende LCR-gulvkrav for realkreditinstitutterne.

Finanstilsynet har udarbejdet en ny model for søjle II-likviditetstillæg for realkreditinstitutterne, der erstatter realkreditinstitutternes nuværende LCR-gulvkrav med et mere individuelt og risikobaseret søjle II-likviditetstillæg. 

Modellen for tillægget er identisk i alle de individuelle afgørelser, og det institutspecifikke består i, at det konkrete tillæg som beregnet og indberettet af de enkelte institutter vil være forskelligt afhængigt af de enkelte instituts forretning, institutspecifikke data for restancer mv.

Realkreditinstitutterne er omfattet af det generelle LCR-krav, som blev indført i EU pr. 1. oktober 2015 og fokuserer på den kortsigtede likviditetsstyring. LCR er forholdet mellem instituttets beholdning af likvide aktiver og den likviditetsudstrømning, der kan forekomme i et scenarie med stress på de finansielle markeder. LCR har en 30 dages horisont.

På baggrund af realkreditinstitutternes forretningsmodel, hvor der udstedes realkreditobligationer til at finansiere udlån, har Finanstilsynet vurderet, at der er specielle likviditetsrisici, som der med LCR-kravet ikke er taget højde for. Dette gælder eksplicit tre likviditetsrisici: 1) Ikke-kendte restancer, 2) Ikke-kendte åbne konverteringer og 3) Refinansieringsrisici. 

Med søjle II-likviditetskravet vil realkreditinstitutterne dermed skulle have likviditet, som er med til at sikre, at ejerne af realkreditobligationer modtager rente- og afdrag trods manglende betalinger på instituttets udlån i form af ikke-kendte restancer i en situation med stress. 

Med søjle II-kravet vil realkreditinstitutterne også skulle have likviditet, som er med til at sikre, at lån betales tilbage i en situation, hvor ekstraordinært mange lån er blevet opsagt til termin med henblik på omlægning, men hvor der for disse lån ikke tilbagebetales fuldt af alle låntagere. 

Med søjle II-kravet vil realkreditinstitutterne desuden skulle have likviditet, som er med til at sikre, at de ved refinansieringsauktioner kan refinansiere udlån i en situation, hvor der ikke er nok købere til de realkreditobligationer, der sælges på auktionen.   

Søjle II-kravet har en tidsperiode, som går udover LCR-kravet, som dækker de kommende 30 dage. Der er ved indretningen af søjle II-likviditetstillægget lagt vægt på, at realkreditinstitutterne udover at have en tiltrækkelig likviditetsbuffer også har en stabil likviditetsbuffer fra termin til termin. 

Formålet med søjle II-likviditetstillægget er dermed samlet set at tage højde for realkreditinstituts faktiske likviditetsrisici og forretningsmodel.  

En uddybende og teknisk beskrivelse af den af den specifikke model kan findes her

Institutterne har indberettet et søjle II-likviditetstillæg i en observationsperiode fra 31. december 2019 og frem til ikrafttrædelsestidspunktet for at afdække effekterne af modellen. Observationer over perioden har ikke i sig selv givet anledning til justeringer.  

Institutterne skal fortsat indberette søjle II-likviditetskrav. Se her for yderligere info om indberetningen

Senest opdateret 28-06-2022