Hvilke meddelelser skal indberettes i OAM – og i hvilken kategori?

23-06-2022

Nogle udstedere indberetter oplysninger i Finanstilsynets database for selskabsmeddelelser, OAM, forkert. Enten fordi de indberetter oplysningerne i den forkerte kategori, eller fordi de indberetter ikke-indberetningspligtige oplysninger. Indkaldelser til generalforsamlinger og referater herfra skal f.eks. ikke indberettes.

På søgeordet ”generalforsamling” i OAM fremkommer på nuværende tidspunkt over 5.000 resultater. Det kan f.eks. være indkaldelse til generalforsamlinger eller referater herfra. Udstedere har ikke pligt til at indberette disse oplysninger. Det gælder f.eks. også transaktioner foretaget af ledende medarbejdere eller deres nærtstående, hvor tærsklen på 20.000 euro ikke er overskredet. Finanstilsynet ser gerne, at disse oplysninger ikke indberettes i OAM, så databasen alene er forbeholdt indberetningspligtige oplysninger.

Finanstilsynet oplever også, at f.eks. storaktionærmeddelelser bliver indberettet i kategorien ”Intern viden”, og at udsteders salg af egne aktier bliver indberettet i kategorien ”Oplysninger om aktionærer”. Det er vigtigt at anvende den rigtige kategori, og at det eksempelvis kun er oplysninger, der faktisk udgør intern viden, der indberettes i denne kategori.

Oversigt over indberetningspligtige meddelelser og tilhørende OAM-kategori

I oktober 2021 udsendte Finanstilsynet en nyhed om de oplysnings- og indberetningsforpligtelser, der gælder i henhold til de kapitalmarkedsretlige regler. Nyheden indeholdt desuden en oversigt over, hvilke meddelelser udstedere skal indberette til Finanstilsynet via OAM.

Nedenfor følger oversigten igen. Det fremgår nu også, hvilken OAM-kategori der knytter sig til hvilke meddelelser.

 

 

Udstedere på Nasdaq Copenhagen (reguleret marked)

 

 

Udstedere på First North Denmark

(MHF)

 

Offentliggørelse

Indberetning

Offentliggørelse

Indberetning

Periodiske oplysningsforpligtelser

Årsrapport1

(OAM-kategori: Årsrapport)

Ja

Ja

Nej

Nej

Halvårsrapport2

(OAM-kategori: Halvårsrapport)

Ja

Ja

Nej

Nej

Beretning om betaling til myndigheder3

(OAM-kategori: Betalinger til myndigheder)

Ja

Ja

Nej

Nej

Løbende oplysningsforpligtelser

Hjemland4

(OAM-kategori: Hjemland)

Ja

Ja

Nej

Nej

Storaktionærmeddelelser5

(OAM-kategori: Oplysninger om aktionærer)

Ja

Ja

Nej

Nej

Erhvervelse eller afhændelse af egne aktier6

(OAM-kategori: Egne aktier)

Ja

Ja

Nej

Nej

Samlede antal stemmerettigheder og samlede kapital i selskabet7

(OAM-kategori: Antal stemmerettigheder, der snart bliver ændret til ”Antal stemmerrettigheder og kapital”)

Ja

Ja

Nej

Nej

Ændring af aktieklassers eller afledte instrumenters rettigheder8

(OAM-kategori: Rettigheder knyttet til værdipapirer, der snart bliver ændret til ”Ændringer af rettigheder knyttet til værdipapir”)

Ja

Ja

Nej

Nej

Intern viden9

(OAM-kategori: Intern viden)

Ja

Ja

Ja

Nej

Ledende medarbejderes transaktioner10

(OAM-kategori: Ledende medarbejderes og nærtståendes transaktioner)

Ja

(Ja)11

Ja

(Ja)11

Øvrige oplysningsforpligtelser

Shortselling12

(OAM-kategori: Shortselling)

(Ja)13

Ja

(Ja)13

Ja

Overtagelsestilbud14

(OAM-kategori: Overtagelsestilbud)

Ja

(Ja)15

Nej

Nej

Prospekter16

(OAM-kategori: Prospekter)

Ja

(Ja)17

Ja

(Ja)17

 

Fodnoter

1 § 26 i lov om kapitalmarkeder

2 § 27 i lov om kapitalmarkeder

3 § 29 i lov om kapitalmarkeder

4 § 23 i lov om kapitalmarkeder

5 § 30 i lov om kapitalmarkeder

6 § 31 i lov om kapitalmarkeder

7 § 32 i lov om kapitalmarkeder

8 § 33 i lov om kapitalmarkeder

9 Artikel 17 i markedsmisbrugsforordningen

10 Artikel 19 i markedsmisbrugsforordningen

11 I praksis er det udsteder, der indberetter den ledende medarbejders transaktioner til OAM, men pligten til at indberette påhviler den ledende medarbejder.

12 Kapitel II i shortsellingforordningen

13 Offentliggørelsen af positionerne sker ved, at positionsejeren indberetter oplysningerne til OAM. Der skal dermed ikke ske selvstændig offentliggørelse til markedet.

14 § 20 i bekendtgørelse om overtagelsestilbud

15 I praksis er det tilbudsgiver eller målselskabet, der indberetter tilbudsdokumentet til OAM, men hvis tilbudsdokumentet ikke er blevet indberettet, sørger Finanstilsynet for dette.

16 Artikel 21 i prospektforordningen

17 Finanstilsynet foretager indberetningen af prospektet til OAM.

Senest opdateret 23-06-2022