Supplerende orientering om ESMA-retningslinjer for resultatafhængigt honorar i UCITS mv.

12-01-2022

Overgangsperioden for ESMA’s retningslinjer om resultatafhængige honorarer i UCITS' og visse typer af AIF'er er fra årsskiftet ophørt, og retningslinjerne er nu gældende for såvel eksisterende og nye fonde.

Retningslinjerne har som formål at fremme større konvergens og standardisering inden for resultatafhængige honorarer samt at fremme konvergens i de kompetente myndigheders tilsyn. Herudover skal retningslinjerne sikre, at de modeller for resultatafhængige honorarer, der anvendes af forvalterne, er i overensstemmelse med principperne om at handle ærligt og redeligt.

Finanstilsynet har konstateret et særligt behov for at skabe klarhed omkring retningslinje nr. 2 om sammenhæng mellem resultatafhængige honorarer og fondens investeringsmål, -strategi og –politik. 

Det følger af retningslinjen, at forvalteren bør indføre og opretholde en proces til påvisning og regelmæssig sikring af, at modellen for resultatafhængige honorarer er i overensstemmelse med fondens investeringsmål, -strategi og -politik. 

At modellen er ”i overensstemmelse med fondens investeringsformål, -strategi og -politik” betyder, at modellens referenceindikator skal afspejle afkast/risiko profilen for fondens investeringer. Dette gælder uanset om modellen er absolut eller relativ.

Det indebærer eksempelvis, at en afdeling, der investerer i aktier, bør benytte en referenceindikator, der afspejler afkastet på en sådan investering. Hvis modellen for aflønning er relativ, vil en relevant referenceindikator være et relevant markedsindeks. Hvis modellen er absolut, vil en relevant referenceindikator være en relevant tærskelværdi (”hurdle rate”), der f.eks. afspejler strategien historiske afkast. For blandede fonde, der allokerer mellem flere aktivklasser, bør referenceindikatoren afspejle afkast og risiko i hele investeringsuniverset med udgangspunkt i en relevant neutralportefølje.          

Finanstilsynet understreger, at det er ESMA, der er fortolkningsmyndighed på disse retningslinjer. Derfor henvises til bl.a. ESMA svar på spørgsmål 15 i ”Final Report: Guidelines on performance fees in UCITS and certain types of AIFs”, (3 April 2020 | ESMA34-39-968).

 
 
 

Senest opdateret 12-01-2022