Gefion Finans A/S under frivillig likvidation (tidligere Gefion Insurance A/S) erklæret konkurs

07-06-2021

Gefion Finans A/S under frivillig likvidation (Gefion), der tidligere hed Gefion Insurance A/S, er erklæret konkurs. Kunderne har ret til at hæve aftalen med Gefion. Aftalen bortfalder under alle omstændigheder tre måneder efter konkursens meddelelse i Statstidende. Garantifonden for skadesforsikringsselskaber dækker visse danske skader opstået senest fire uger efter, at kurator har givet meddelelse om selskabets konkurs til forsikringstagerne.

Sø- og Handelsretten har den 7. juni 2021 på begæring fra likvidatorerne erklæret Gefion konkurs. 

Kunderne skal anmelde skader i henhold til fremgangsmåden, der fremgår af policen. Nærmere oplysninger herom findes på konkursboets hjemmeside www.gefioninsurance.com.

Som følge af konkursen opfordrer Finanstilsynet kunderne i Gefion til at tegne nye forsikringer hos et andet selskab snarest muligt. Medmindre kunderne er dækket af Garantifonden, kan der gå flere år, før kunderne får eventuel erstatning udbetalt, og dette kun delvist i form af en dividende. Garantifonden dækker skadesforsikringsaftaler indgået med Gefion i Danmark for risici i Danmark. Kunderne skal også være opmærksomme på, at i det tilfælde, at forsikringen ikke er dækket af Garantifonden, kan der gå flere år, før kunderne får deres forudbetalte præmie tilbagebetalt, og dette kun i form af en dividende. 

Garantifonden dækker skader inden for dækningsområdet, der er sket i perioden op til konkursen og indtil fire uger efter, at kurator har givet meddelelse om selskabets konkurs til forsikringstagerne. Har kunden en skade, der skal dækkes af Garantifonden, skal erstatningskravet anmeldes til Garantifonden snarest muligt og senest 7. december 2021. Skader, der er anmeldt Gefion inden den 7. juni 2021, anses for anmeldt til Garantifonden. Garantifonden vil løbende offentliggøre information til kunderne, herunder hvordan skader, der endnu ikke er anmeldt til Gefion, kan anmeldes til Garantifonden på https://www.skadesgarantifonden.dk/. Information herom findes også på konkursboets hjemmeside www.gefioninsurance.com.

Skader, der ikke er omfattet af Garantifondens dækning, skal fortsat anmeldes i henhold til fremgangsmåden, der fremgår af policen. Oplysninger om kurator kan findes på konkursboets hjemmeside: www.gefioninsurance.com. Skader, der er anmeldt til Gefion inden den 7. juni 2021, anses for anmeldt til konkursboet.

Kuratorerne for konkursboet, advokat Boris Frederiksen og advokat Søren Aamann Jensen, vil tage kontakt til alle selskabets kunder for at informere og vejlede om, hvad man som kunde skal gøre.

Kuratorerne for konkursboet kan kontaktes på gefion@poulschmith.dk.

I nedenstående Q&A har Finanstilsynet besvaret de mest almindelige spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med Gefions konkurs. 

Q & A om Gefions konkurs

Spørgsmål

Svar

1. Hvem er Gefion, og hvad er der sket? Gefion var et dansk forsikringsselskab, som opererede i Danmark og havde tilladelse til at drive grænseoverskridende virksomhed i EU/EØS lande. Finanstilsynet inddrog den 24. juni 2020 selskabets tilladelse som forsikringsselskab. Gefion meddelte den 13. juli 2020, at selskabet var trådt i likvidation. Selskabet udpegede i den forbindelse advokat Troels Askerud fra Gefion og advokat Søren Aamann Jensen fra Accura til at foretage likvidationen. Sø- og Handelsretten har på begæring af likvidatorerne den 7. juni 2021 erklæret Gefion konkurs.
 2. Jeg har en skade, hvad skal jeg gøre? 

Hvis din skade allerede er anmeldt til Gefion, skal du ikke foretage dig mere. Hvis du ikke har anmeldt din skade, skal du anmelde den i henhold til fremgangsmåden, der fremgår af policen. Du bør anmelde din skade hurtigst muligt og senest 7. december 2021 for så vidt angår skader omfattet af Garantifonden. For yderligere oplysninger herom henvises også til konkursboets hjemmeside på www.gefioninsurance.com.

3. Hvordan ved jeg, om min skade er dækket af Garantifonden? 

Garantifonden dækker skadesforsikringsaftaler indgået med Gefion i Danmark for risici i Danmark. Fonden dækker erstatningskrav, der følger af et skadesforsikringsselskabs konkurs, til følgende:

- forsikringstagere med privatforsikringer (forbrugerforsikringer) og de sikrede,
- tredjemænd, der er sikret mod person- eller tingsskade ifølge motoransvarsforsikringer,
- tredjemænd, der er sikret mod personskade ifølge øvrige ansvarsforsikringer
- forsikringstagere og de sikrede under kollektive forsikringer, i det omfang en forsikring efter sin art svarer til de omfattede individuelle forsikringer, samt
- forsikringstagere med bygningsbrandforsikringer uanset type af ejendom og de sikrede.

Garantifonden dækker skader, der er opstået i perioden op til konkursen og fire uger efter, at du har modtaget meddelelse fra kurator om Gefions konkurs.

Med virkning fra d. 1. januar 2019 dækker Garantifonden også erstatningskrav i henhold til en ejerskifteforsikring, en byggeskadeforsikring og en sælgeransvarsforsikring i hele forsikringens løbetid.

Er din skade ikke omfattet af ovenstående eller er skaden opstået senere end fire uger efter, at du modtog meddelelse fra kurator om Gefions konkurs, skal du anmelde din skade til konkursboet.

Er din skade omfattet af Garantifonden bliver du erstattet fuldt ud i henhold til din police. Skal din skade dækkes af konkursboet, er det ikke sikkert, at du bliver erstattet fuldt ud, men kun delvist i form af en dividende. Der må forventes at gå flere år, inden der kan udbetales erstatninger fra konkursboet.


4. Jeg har betalt præmie for et helt år, får jeg noget af præmien tilbage? 

Hvis din forsikring er omfattet af Garantifondens dækningsomfang, jf. punkt 4, vil du få præmie tilbage for den resterende periode, dog minus en selvrisiko på 1.000 kr. pr. police. Hvis din forsikring ikke er omfattet af Garantifondens dækningsomfang, kan du gøre krav gældende mod konkursboet om at få tilbagebetalt resterende præmie. 

5. Jeg har anmeldt en skade til Gefion, før selskabet gik konkurs. Hvad skal jeg gøre nu?  Du skal ikke foretage dig yderligere.
6. Hvordan ved jeg, om jeg er forsikret hos Gefion?  Du kan se navnet på dit forsikringsselskab på policen. 
7. Er min police stadig gyldig? Ja, din police er gyldig i tre måneder efter konkursens offentliggørelse i Statstidende. Du har ret til at hæve aftalen med Gefion, hvis du ønsker det. Du opfordres til at tegne nye forsikringer hos et andet selskab, hvis det er muligt
8. Jeg er kunde hos Gefion, hvad skal jeg gøre nu?  Kurator for konkursboet vil kontakte dig og fortælle, hvad du skal gøre, hvis du vil anmelde en skade eller et krav. Har du spørgsmål til kurator kan du finde oplysninger på www.gefioninsurance.com. Har du spørgsmål til Garantifonden, kan du finde oplysninger på https://www.skadesgarantifonden.dk/.
9. Hvad kan jeg gøre, hvis jeg har yderligere spørgsmål? 

Kuratorerne kan kontaktes på gefion@poulschmith.dk.              

Senest opdateret 04-11-2021