Finanstilsynet: Pengeinstitutterne skal styrke produktstyringen på investeringsområdet

07-07-2021

I en ny temarapport opsummerer Finanstilsynet de væsentligste observationer fra seks funktionsinspektioner af pengeinstitutters produktstyring på investeringsområdet. Rapporten kommer med eksempler på god praksis og peger på områder, hvor der er plads til forbedring.

Den finansielle lovgivning stiller krav til de produktgodkendelses- og produktstyringsordninger, som spiller en central rolle i sikringen af, at investorer tilbydes passende produkter. Kravene har været gældende siden 2018, hvor bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer nr. 922 af 29. juni 2017 trådte i kraft. 

Bekendtgørelsen fastlægger en række krav til produktgodkendelses- og produktstyringsordninger for produktudviklere og distributører af produkter. Pengeinstitutter skal bl.a. afgrænse, hvem et produkt er egnet henholdsvis ikke egnet for, følge op på, om et produkt er distribueret til kunder, som det ikke er egnet for samt opfylde en række organisatoriske krav.

Finanstilsynet har gennemført en temainspektion i form af funktionsinspektioner i seks pengeinstitutter med fokus på netop organiseringen af området, udførelsen af målgruppeafgrænsning samt efterfølgende kontrol af distributionen. Observationerne fra inspektionerne er opsummeret i en temarapport, som indeholder de væsentligste af Finanstilsynets observationer. Rapporten bidrager samtidig med Finanstilsynets fortolkning af reguleringen, kommer med eksempler på god praksis, og peger på områder hvor der er plads til forbedring i institutterne. Rapportens konklusioner er relevante for andre pengeinstitutter, som distribuerer investeringsprodukter, og i vidt omfang også relevante for øvrige distributører, herunder fondsmæglerselskaber. 

Behov for at stramme op

Det er Finanstilsynets vurdering, at organiseringen af området halter i flere af pengeinstitutterne. Produktgodkendelse og produktstyring er ikke prioriteret tilstrækkelig højt, og der har ikke været tilstrækkeligt med ressourcer til rådighed for arbejdet. I flere institutter var ledelsen ikke tilstrækkeligt involveret til, at ledelsen kunne siges at have kontrol over produktstyringen, som lovgivningen ellers kræver. Derfor var det i for høj grad overladt til organisationen selv at træffe beslutning om organisering og udførelse af produktgodkendelse og produktstyring. De organisatoriske forhold var ofte uklare, og ressourcerne på området begrænsede. Endvidere havde dokumentationen af processerne i form af forretningsgange, arbejdsbeskrivelser mv. ikke fået tilstrækkelig opmærksomhed.

”Der er behov for, at ledelserne i højere grad involverer sig i produktgodkendelse og produktstyring.  De skal inddrages direkte i væsentlige vurderinger og beslutninger, og for den øvrige del skal ledelsen modtage en fyldestgørende rapportering og følge op på den. Ledelsen skal kunne stå på mål for både organiseringen af området og det udførte arbejde”, siger Sean Hove, underdirektør for Finanstilsynets kontor for investorbeskyttelse.
 
Finanstilsynet har gennemgået konkrete eksempler på produktgodkendelser og –vurderinger i de udvalgte institutter. De gennemførte processer og vurderinger var i flere tilfælde utilstrækkelige. Der var eksempler på, at produkter ikke var gennemgået over en meget lang periode, eller at produkter slet ikke blev anset for at være omfattet af krav til produktgodkendelse og produktstyring, fordi der var tale om tjenesteydelser sammensat af flere forskellige finansielle instrumenter. I nogle tilfælde blev meget forskellige produkter håndteret gruppevist som et produkt, så vurderingerne ikke blev tilstrækkeligt detaljerede. Der var også stor forskel på, hvor hyppigt og under hvilke omstændigheder, en gennemgang blev foretaget. 

”Alle produkter skal godkendes, og alle produkter skal desuden løbende gennemgås. Det gælder også tjenesteydelser. Når der går for lang tid mellem gennemgange, eller når der ikke er en klar proces for udvælgelse af produkter til gennemgang, er der en høj risiko for, at instituttets målgruppe ikke længere er passende til produktet. Konsekvensen er, at kunderne får dårlige produkter, som de ikke forstår, og som ikke passer til kundens behov. Der skal strammes op, så risikoen for fejlsalg bliver nedbragt”, fastslår Sean Hove.

Finanstilsynet vil fortsat have fokus på området. Det er forventningen, at alle distributører sørger for at efterse organiseringen og det udførte arbejde på området i lyset af temarapporten. 

Om inspektionen

Inspektionen er gennemført i 2020-21 som funktionsinspektioner af seks institutters efterlevelse af kravene om produktgodkendelse og produktstyring på investeringsområdet. Som led i inspektionen har institutterne redegjort for organiseringen af området, udførelsen i form af målgruppeafgrænsning og grundlaget herfor samt efterfølgende kontrol af distributionen. Endvidere er der for hvert institut gennemgået et konkret eksempel på gennemførelsen af disse processer.

Læs temarapporten

Læs de seks inspektionsredegørelser:  

 

 

Senest opdateret 07-07-2021