Opdateret vejledning om risikostyring på likviditetsområdet

20-12-2021

Finanstilsynet har opdateret sin vejledning om risikostyring på likviditetsområdet for penge- og realkreditinstitutter. Det sker som følge af den seneste ændring af bekendtgørelse nr. 1254 af 11/06/2021 om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. (ledelsesbekendtgørelsen). Vejledningen er derfor blevet forkortet og revideret, så den nu afspejler indholdet og strukturen i ledelsesbekendtgørelsens bilag 4 vedrørende styring af likviditetsrisici.

Det primære formål med ændringerne er at tilpasse vejledningen til bilag 4 i ledelsesbekendtgørelsen, som med den seneste ændring af ledelsesbekendtgørelsen blev omskrevet en del for at gøre reglerne på likviditetsområdet mere klare og sikre, at de relevante hjemler fra EU-retten fremgår mere direkte af bekendtgørelsen. 

Den hidtidige vejlednings afsnit om forretningsgange, organisering af likviditetspolitikken, direktionens opgaver og aktivbehæftelse udgår af den opdaterede vejledning, da indholdet af disse afsnit nu er indarbejdet i bilag 4 i ledelsesbekendtgørelsen. Det samme gælder i forhold til den risikoansvarliges opgaver på likviditetsområdet. 

Desuden er vejledningens afsnit om især beredskabsplan og stresstest forkortet, idet disse emner nu i højere grad er indarbejdet i ledelsesbekendtgørelsens bilag 4. Vejledningen på disse området kan herefter begrænses til supplerende vejledning i forhold til ledelsesbekendtgørelsen.

Vejledningen har været i offentlig høring i perioden fra den 26. oktober til den 12. november 2021. 

Vejledningen vil blive offentliggjort på retsinfo snarest.

Læs vejledningen.

Senest opdateret 20-12-2021