EIOPA stresstest 2021

17-12-2021

Den europæiske forsikringstilsynsmyndighed EIOPA har 16. december 2021 offentliggjort resultaterne af den europæiske stresstest for forsikringsselskaber. 44 forsikringskoncerner mv. repræsenterende 75 pct. af forsikringsmarkedet i EØS har deltaget i stresstesten, heraf to danske - Danica Pension og PFA Pension.

Formålet med stresstesten er at vurdere den europæiske forsikringssektors modstandsdygtighed mod et meget ugunstigt, men muligt scenarie.

Stresstestens scenarie består af en kombination af markedsspecifikke stress og forsikringsspecifikke stress, som tester robustheden af den europæiske forsikringssektors kapital- og likviditetspositioner. Det var i stresstesten muligt for deltagerne at opgøre to stresstestresultater: En obligatorisk opgørelse uden brug af såkaldte reaktive ledelseshandlinger samt en supplerede opgørelse, hvor det var tilladt at inkludere effekten af reaktive ledelseshandlinger i stresstestresultatet. Scenariet tager udgangspunkt i COVID-19 krisen i et fortsat lavrentescenarie, hvor allerede lave risikofrie renter falder yderligere og risikopræmierne stiger til væsentligt højere niveauer.

EIOPA’s overordnede konklusion er, at de deltagende forsikringskoncerners kapitalpositioner som ventet udviser væsentlig følsomhed over for markedsstød, som er drevet af scenariets antagelse om faldende rente og stigende risikopræmier. Uden reaktive ledelseshandlinger kunne ni europæiske forsikringskoncerner ikke leve op til det regulatoriske krav om en solvensdækning på mindst 100 pct. i stressscenariet. Ved indregning af reaktive ledelseshandlinger beregnede syv af de ni europæiske forsikringskoncerner dog, at solvensdækningen oversteg 100 pct. i stresstesten.

”EIOPA’s stresstest viser generelt, hvordan et muligt sammenfald af uheldige påvirkninger kan påvirke solvenssituationen blandt forsikringsselskaber markant. Resultaterne understreger behovet for Finanstilsynets fortsatte opmærksomhed på fremsynet kapitalplanlægning hos de danske selskaber”, siger Carsten Brogaard, vicedirektør i Finanstilsynet med ansvar for forsikringsselskaber og pensionskasser.

Forsikringsselskabernes kapitalmålsætning og kapitalplaner bør afspejle risikoen for bl.a. udsving på de finansielle markeder, uventede levetidsforbedringer, teknologiskift, der kan underminere forretningsgrundlaget, og usikkerhed om den fremtidige konjunkturudvikling samt regulatoriske tiltag. Med udgangspunkt i Solvens II skal pensionsselskaberne desuden genoverveje værdiansættelsen af forsikringsforpligtigelserne, hvilket indebærer en vis usikkerhed om kapitalgrundlagets størrelse fremadrettet.

Læs EIOPA’s samlede udmelding

Senest opdateret 17-12-2021