Temaundersøgelse af pengeinstitutters udlån til erhvervskunder med høj gearing

24-09-2020

Kunder med høj gearing udgør mellem 5 og 10 pct. af balancen i en række større pengeinstitutter. Mange af lånene er ydet med lempelige lånebetingelser, viser en ny undersøgelse.

Internationale undersøgelser viser, at udlån i forbindelse med virksomhedskøb med høj gearing og udlån til almindelige virksomheder med høj gearing har fået et stort omfang.

Finanstilsynet har på den baggrund bedt en række større danske pengeinstitutter indberette højt gearede erhvervsudlån for at vurdere, om den internationale udvikling i lån med høj gearing også gør sig gældende i Danmark.

Undersøgelsen viser, at institutterne har betydelige udlån til virksomheder med høj gearing. Disse udlån udgør mellem 5 og 10 pct. af institutternes balance, hvilket udgør en ikke ubetydelig andel af institutternes samlede kreditrisiko.

Samtidig viser undersøgelsen, at mange lån er etableret uden lånebetingelser, eller med meget lempelige lånebetingelser (såkaldte covenant-lite), og dermed med mere lempelige lånebetingelser end bankerne normalt anvender (full covenant).

”Det er bekymrende, hvis denne tendens skyldes en usund konkurrence om kunderne, som indebærer, at lånebetingelserne generelt er lempet for udlån med høj gearing. Udlån til erhvervskunder med en høj gearing medfører alt andet lige en forhøjet kreditrisiko, og særligt i nedgangstider kan en høj gearing betyde, at kundens evne til at servicere sine lån påvirkes meget negativt på kort tid,” siger vicedirektør Kristian Vie Madsen.

Undersøgelsen viser også, at den gennemsnitlige gearing på højt gearede udlån er knap 6 gange EBITDA, hvilket er på niveau med det, der ses i andre EU-lande.

Beregninger på de indberettede data viser, at et fald i virksomhedernes indtjening med 10 pct. vil medføre en stigning i den gennemsnitlige gearing fra 6 til ca. 7 gange EBITDA.  

I lyset af COVID-19-krisen vil Finanstilsynet i forbindelse med sine inspektioner i kreditinstitutter i 2020 og 2021 have fokus på, hvordan krisen slår igennem på institutternes kreditrisici med særlig fokus på højt gearede engagementer.

Definition af høj gearing

Høj gearing betyder, at virksomhedens rentebærende gæld, såvel udnyttede som uudnyttede kreditter, i forhold til EBITDA er større end 4, hvor EBITDA er virksomhedens nettoindtjening før renteudgifter, skatter, nedskrivninger og afskrivninger.

Læs hele notatet: Temaundersøgelse af pengeinstitutters udlån til erhvervskunder med høj gearing

Senest opdateret 24-09-2020