Hvad gælder for forsikringer efter Brexit?

04-11-2020

UK’s udtræden af EU blev endelig, da den forhandlede overgangsperiode udløb den 31. december 2020. Siden da har EU’s regler ikke længere været gældende for UK, og forsikringsselskaber med hovedsæde i UK har derfor som udgangspunkt ikke længere lovligt kunnet drive virksomhed i Danmark.

Finanstilsynet udstedte i 2020 en bekendtgørelse, der gav allerede notificerede selskaber en midlertidig tilladelse til at servicere eksisterende kontrakter frem til udgangen af 2021. Med virkning fra den 1. januar 2022 har Finanstilsynet udstedt en ny, justeret bekendtgørelse, der viderefører den tidligere ordning, men uden tidsbegrænsning.

UK forlod formelt EU den 31. januar 2020 og overgik dermed til at være et tredjeland i forhold til EU. Som følge af udtrædelsesaftalen med EU blev UK dog omfattet af en overgangsperiode, hvor alle EU’s regler fortsat var gældende, mens parterne forhandlede om, hvordan det fremtidige forhold mellem EU og UK skulle være. 

Overgangsperioden udløb den 31. december 2020, og efter denne dato har UK ikke længere været omfattet af EU-regler. 

En af konsekvenserne er, at UK står udenfor det indre marked. Hermed bortfalder blandt andet retten til at etablere sig og udbyde tjenesteydelser i andre EU-lande efter de regler, vi i dag kender som passporting i Solvens II-direktivet. EU og UK fik forhandlet en handelsaftale, som gælder efter UK’s udtræden, men den omfatter ikke retten til at udbyde finansielle ydelser.

For forsikringssektoren har det betydet, at forsikringsselskaber med hovedsæde i UK, der har tegnet forsikringer for danske risici, ikke længere i medfør af danske regler lovligt kan drive forsikringsvirksomhed i Danmark, herunder udbetale erstatninger eller ydelser. 

Hvad gælder for udenlandske forsikringsselskaber og danske forsikringskunder?

Da overgangsperioden udløb den 31. december 2020 var der fortsat en del danske forsikringskunder, det havde gyldige policer hos forsikringsselskaber med hovedsæde i UK. For at sikre, at disse kunder ikke pludselig kom til at stå uden lovlig dækning, udstedte Finanstilsynet en bekendtgørelse, der gav mulighed for, at danske kunders eksisterende policer i britiske forsikringsselskaber kunne fortsætte frem til policens udløb, dog kun frem til udgangen af 2021. 

Mange af UK-forsikringsselskaberne har siden overdraget porteføljer eller flyttet hovedsæde til et land inden for EU, men Finanstilsynet har konstateret, at der fortsat er selskaber med hovedsæde i UK, som dækker risici i Danmark. Derfor har Finanstilsynet med virkning fra den 1. januar 2022 udstedt en ny bekendtgørelse, der fortsætter den tidligere ordning, dog nu uden tidsbegrænsning. 

Bekendtgørelsen medfører, at selskaber, der pr. 31. december 2020 var notificeret til at udbyde forsikringer som tjenesteydelser i Danmark, bevarer retten til at servicere eksisterende kontrakter, under forudsætning af at de opfylder betingelserne i bekendtgørelsen.

De omfattede forsikringsselskaber kan dermed fortsat servicere policer indgået før den 31. december 2020, men må ikke forlænge eller forny policerne – hverken aktivt eller automatisk – eller tegne nye policer. 

Finanstilsynet forventer, at de pågældende selskaber har orienteret deres kunder om konsekvenserne af, at de ikke længere kan udbyde forsikringer i Danmark, men alene kan servicere frem til udløb. 

Med bekendtgørelsen vil de danske regler om redelig forretningsskik og god praksis inden for virksomhedsområdet finde anvendelse på de britiske selskaber, der omfattes af bekendtgørelsen. Policerne er pr. 1. januar 2021 ikke længere omfattet af Garantifond for skadesforsikringsselskaber. 

Bekendtgørelsen blev sendt i offentlig høring den 2. oktober 2021, og høringsbrev og høringssvar kan findes på høringsportalen.dk. Bekendtgørelsen kan  findes på Retsinformation.dk.

Forsikringsselskaber med hovedsæde i et tredjeland, herunder UK og Gibraltar, der ønsker at udbyde forsikringer i Danmark, skal ansøge Finanstilsynet om tilladelse i henhold til bekendtgørelse nr. 1168 af 31. oktober 2017 om filialer af tredjelandsforsikringsselskaber.
 

Senest opdateret 15-02-2022