Afholdelse af generalforsamling og indsendelse af årsrapport

20-03-2020

Som reaktion på COVID-19 er der bl.a. indført et forbud mod afholdelse og deltagelse i større offentlige arrangementer. Forbuddet gør, at mange virksomheder ikke kan gennemføre den forestående generalforsamling, hvor årsrapporten skal godkendes. Det betyder, at nogle virksomheder ikke kan overholde de frister, der gælder for indsendelse af årsrapporter.

Som reaktion på COVID-19 er der bl.a. indført et forbud mod afholdelse og deltagelse i større offentlige arrangementer. Forbuddet gør, at mange virksomheder ikke kan gennemføre den forestående generalforsamling, hvor årsrapporten skal godkendes. Det betyder, at nogle virksomheder ikke kan overholde de frister, der gælder for indsendelse af årsrapporter.  

 

Med bekendtgørelse nr. 223 af 17. marts 2020 om fravigelse af privates pligter over for det offentlige på Erhvervsministeriets område i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) har Finanstilsynet fået mulighed for at dispensere for fristerne for indsendelse af årsrapporter for virksomheder omfattet af § 195, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, § 94, stk. 1, i lov om investeringsforeninger m.v., § 70, stk. 1, i lov om firmapensionskasser og § 13, stk. 1, i bekendtgørelse generelle regler om årsrapport og revision for forvaltere af alternative investeringsfonde.   

 

Finanstilsynet har modtaget flere henvendelser med anmodning om dispensation for indsendelsesfristen og har derfor udarbejdet denne generelle afgørelse.

 

Finanstilsynets praksis for dispensation svarer til Erhvervsstyrelsens praksis for virksomheder omfattet af årsregnskabsloven. Finanstilsynet henviser i den forbindelse til Erhvervsstyrelsen side: Nye midlertidige regler om frist for indsendelse af årsrapport

 

En dispensation indebærer, at virksomheden skal indsende årsrapporten senest 8 uger efter ophør af et forbud mod afholdelse og deltagelse i større forsamlinger, arrangementer, begivenheder m.v., der er iværksat som foranstaltning i medfør af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme.

 

Betingelserne for dispensation er identiske med § 1, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 223 af 17. marts 2020. Se: Bekendtgørelse om fravigelse af privates pligter over for det offentlige på Erhvervsministeriets område i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)

 

Virksomheder, der opfylder betingelserne og ønsker at forlænge indsendelsesfristen, skal notificere Finanstilsynet på: COVID-19@FTNET.DK.

 

Notifikationen skal ske ved at indsende en mail med følgende:

 

[Virksomhedsnavn, CVRnr., bekræfter hermed, at vi ønsker at forlænge fristen for indsendelse af årsrapporten for 2019, og at vi opfylder betingelserne for en forlængelse.]

 

Virksomheder, der har indsendt en sådan notifikation, kan betragte dispensationen som givet.

 

Afholdelse af generalforsamling inden for en given frist

For nogle virksomheder gælder, at afholdelse af ordinær generalforsamling skal ske senest fire måneder efter regnskabsårets udløb. 

 

Virksomheder, som ikke lovligt vil kunne opfylde lovkrav om afholdelse af ordinær generalforsamling senest fire måneder efter regnskabsårets udløb, skal i stedet afholde denne, når forsamlingsforbuddet ikke længere forhindrer dette.

 

Senest opdateret 20-03-2020