Qudos Insurance erklæret konkurs

20-12-2018

Forsikringsselskabet Qudos Insurance A/S under frivillig likvidation er erklæret konkurs. Kunderne har ret til at hæve aftalen med Qudos Insurance A/S. Aftalen bortfalder under alle omstændigheder tre måneder efter konkursens meddelelse i Statstidende. Garantifonden for skadesforsikringsselskaber dækker visse skader opstået senest 4 uger efter, at kurator har givet meddelelse om selskabets konkurs til forsikringstagerne.

Sø- og Handelsretten har på begæring fra Finanstilsynet den 20. december 2018 erklæret Qudos Insurance A/S under frivillig likvidation konkurs. Finanstilsynets begæring er sket på baggrund af, at Finanstilsynet har modtaget opdaterede oplysninger om selskabets økonomiske situation, hvorefter Finanstilsynet har vurderet, at selskabet er insolvent.

 

Kunderne har ret til at hæve aftalen med Qudos Insurance A/S. Aftalen bortfalder under alle omstændigheder tre måneder efter konkursens bekendtgørelse. Finanstilsynet opfordrer kunderne til at tegne nye forsikringer hos et andet selskab hvis muligt, da Qudos Insurance er gået konkurs, og med mindre kunderne er dækket af Garantifonden, kan der gå flere år, før kunderne får erstatningen udbetalt, og dette kun delvist i form af en dividende. Kunderne skal også være opmærksom på, at i det tilfælde, at forsikringen ikke er dækket af Garantifonden, kan der gå flere år, før kunderne får deres returpræmie tilbagebetalt, og dette kun i form af en dividende. Returpræmie er den del af kundernes forudbetalte præmie, der vedrører den del af den aftalte periode, der ikke længere er dækning for som følge af konkursen.

 

Konkursen betyder, at kunderne ikke længere kan anmelde skader til Qudos Insurance. Kunderne skal enten anmelde skader til Garantifonden for skadesforsikringsselskaber, hvis skaden er omfattet af Garantifondens dækning, eller til konkursboet for Qudos Insurance. Nærmere oplysninger herom findes på konkursboets hjemmeside www.qudosinsurance.dk.

 

Garantifonden dækker skader, der er sket i perioden op til konkursen og 4 uger efter, at kurator har givet meddelelse om selskabets konkurs til forsikringstagerne. Har kunden en skade, der skal dækkes af Garantifonden, skal erstatningskravet anmeldes til Garantifonden snarest muligt og senest den 20. juni 2019. Skader, der er anmeldt til Qudos Insurance inden den 20. december 2018, anses for anmeldt til Garantifonden. Garantifonden vil løbende offentliggøre information til kunderne, herunder hvordan skader, der endnu ikke er anmeldt til Qudos Insurance kan anmeldes til Fonden på http://www.skadesgarantifonden.dk/Sider/Forside.aspx. Information herom findes også på konkursboets hjemmeside www.qudosinsurance.dk/.

 

Skader, der ikke er omfattet af Garantifondens dækning, skal anmeldes til kurator. Oplysninger om kurator og hvordan en skade anmeldes til kurator kan findes på Qudos Insurance A/S under konkurs' hjemmeside: www.qudosinsurance.dk. Skader, der er anmeldt til Qudos Insurance inden den 20. december 2018, anses for anmeldt til konkursboet.

 

Kurator for konkursboet, advokat Boris Frederiksen, vil tage kontakt til alle selskabets kunder for at informere og vejlede om, hvad man som kunde skal gøre.

 

I nedenstående Q&A har Finanstilsynet besvaret de mest almindelige spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med Qudos Insurances konkurs.

 

Q & A om Qudos Insurances konkurs

 

Spørgsmål

Svar     

1. Hvem er Qudos Insurance, og hvad er der sket? Qudos Insurance er et dansk forsikringsselskab, som opererer i Danmark og har tilladelse til at drive grænseoverskridende virksomhed i Belgien, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Italien, Jersey, Norge, Spanien, Storbritannien, Sverige og Tyskland. Qudos Insurance meddelte den 27. november 2018, at selskabet trådte i likvidation. Sø- og Handelsretten har på begæring af Finanstilsynet den 20. december 2018 erklæret Qudos Insurance konkurs.
2. Er min police stadig gyldig? Ja, din police er gyldig i tre måneder efter konkursens offentliggørelse i Statstidende. Du har ret til at hæve aftalen med Qudos Insurance, hvis du ønsker det. Du opfordres til at tegne nye forsikringer hos et andet selskab, hvis det er muligt.
3. Jeg har en skade, hvad skal jeg gøre?  Hvis din skade allerede er anmeldt til Qudos Insurance, skal du ikke foretage dig mere. Hvis du ikke har anmeldt din skade, skal du enten anmelde den til Garantifonden eller konkursboet. Garantifonden vil i begyndelsen af januar 2019 på sin hjemmeside informere om hvordan skader, der endnu ikke er anmeldt til Qudos Insurance, anmeldes til Garantifonden. Du bør anmelde din skade hurtigst muligt og senest 20. juni 2019 for så vidt angår skader omfattet af Garantifonden. For yderligere oplysninger herom henvises også til konkursboets hjemmeside på www.qudosinsurance.dk
4. Hvordan afgør jeg om min skade skal anmeldes til Garantifonden eller konkursboet?  Garantifonden dækker skader fra følgende:

- forsikringstagere med privatforsikringer
- tredjemænd, der er sikret mod person- eller tingsskade ifølge motoransvarsforsikringer
- tredjemænd, der er sikret mod personskade ifølge øvrige ansvarsforsikringer
- kollektive forsikringer, i det omfang en forsikring efter sin art svarer til de omfattede individuelle forsikringer
- bygningsbrandskader på alle typer af ejendomme

Garantifonden dækker skader, der er opstået i perioden op til konkursen og 4 uger efter, at du har modtaget meddelelse fra kurator om Qudos Insurances konkurs.

Er din skade ikke omfattet af ovenstående eller er skaden opstået senere end 4 uger efter, at du modtog meddelelse fra kurator om Qudos Insurances konkurs, skal du anmelde din skade til konkursboet.

Er din skade omfattet af Garantifonden bliver du erstattet fuldt. Skal din skade dækkes af konkursboet, er det ikke sikkert, at du bliver erstattet fuldt ud, men kun delvist i form af en dividende.
5. Jeg har betalt præmie for et helt år, får jeg noget af præmien tilbage?  Hvis din forsikring er omfattet af Garantifondens dækningsomfang, jf. punkt 4, vil du få præmie tilbage for den resterende periode, dog minus en selvrisiko på 1.000 kr. pr. police. Hvis din forsikring ikke er omfattet af Garantifondens dækningsomfang, kan du gøre krav gældende mod konkursboet om at få tilbagebetalt resterende præmie.
6. Jeg har anmeldt en skade til Qudos Insurance, før selskabet gik konkurs. Hvad skal jeg gøre nu?  Du skal ikke foretage dig yderligere. Din skade vil enten blive behandlet af Garantifonden eller konkursboet, jf. punkt 4.
7. Hvordan ved jeg, om jeg er forsikret hos Qudos Insurance?  Du kan se navnet på dit forsikringsselskab på policen. 
8. Jeg er kunde hos Qudos Insurance, hvad skal jeg gøre nu?   Kurator for konkursboet vil kontakte dig og fortælle, hvad du skal gøre, hvis du vil anmelde en skade eller et krav. Har du spørgsmål til kurator kan du finde oplysninger på www.qudosinsurance.dk. Har du spørgsmål til Garantifonden, kan du finde oplysninger på http://www.skadesgarantifonden.dk/Sider/Forside.aspx.
9.  Betyder ændringen af lov om Garantifonden den 1. januar 2019 noget for min dækning?  Nej, det er lovens bestemmelser på tidspunktet for konkursen den 20. december 2018, der bestemmer, hvordan man er omfattet af Garantifondens dækning. 

Senest opdateret 04-11-2021