Underretningspligt for virksomheder omfattet af lov om betalinger § 62

Med lov om betalinger er der blevet indført en ny undtagelse til lovens anvendelsesområde. 

Virksomheder der kun udøver aktiviteter, som er omfattet af § 5, nr. 17, falder uden for lovens anvendelsesområde. Det medfører både at en stor del af lovens regler ikke længere finder anvendelse på virksomhed, men også at virksomheden ikke skal have en tilladelse efter loven for at udøve denne type aktiviteter. 

Undtagelsens anvendelsesområde

Reglen fastsætter en undtagelse til lovens anvendelsesområde for virksomheder, hvis aktiviteter alene omfatter betalingstransaktioner, der gennemføres af en udbyder af elektroniske kommunikationsnet eller kommunikationstjenester på vegne af en abonnent i tillæg til kommunikationstjenesten. 

For at undtagelsen finder anvendelse stilles der derudover krav om, at transaktionen:

  • Opkræves over den til abonnementet tilknyttede regning,
  • Anvendes til donation til almennyttig virksomhed, køb af billetter eller køb af digitalt indhold og stemmebaserede tjenester og
  • Ikke overstiger en værdi svarende til 50 euro eller den samlede værdi af transaktioner for en enkelt abonnent ikke overstiger en værdi svarende til 300 euro pr. måned.

Særligt om virksomheder, som hidtil har haft tilladelse efter bilag 1, nr. 7 i lov om betalingstjenester og elektroniske penge

Finanstilsynet gør opmærksom på, at undtagelsen kan have relevans for virksomheder, som efter lov om betalingstjenester og elektroniske penge udbød betalingstjenester med en begrænset tilladelse i henhold til lovens bilag 1, nr. 7. At virksomheden på nuværende tidspunkt har denne type tilladelse medfører imidlertid ikke, at virksomheden automatisk er omfattet af undtagelsen i lov om betalinger. 

Underretningspligt

Selvom at den oven for nævnte aktivitet falder uden for lovens anvendelsesområde i virksomheden fortsat underlagt en pligt til at underrette Finanstilsynet om sine aktiviteter. En virksomheden som alene udøver aktiviteter som er omfattet af undtagelsen skal i medfør af § 62, stk. 1, i lov om betalinger sende Finanstilsynet en beskrivelse af de aktiviteter, som virksomheden udbyder.

Underretningsprocedure

Virksomheder, der udøver aktiviteter som omfattet af § 5, nr. 17, skal sende Finanstilsynet en beskrivelse af de aktiviteter, som virksomheden udbyder, jf. § 62, stk. 1.  Finanstilsynet vurderer herefter om virksomhedens aktiviteter er omfattet af undtagelsen. 

Hvis Finanstilsynet vurderer at virksomheden er omfattet af undtagelsen, er virksomheden herefter hvert år forpligtet til senest d. 1. maj at indsende en erklæring til Finanstilsynet om, at virksomheden overholder de i § 5, nr. 17, nævnte kriterier.

Virksomheden underretter Finanstilsynet ved brug af nedenstående underretningsskema.

Finanstilsynet gør opmærksom på, at selvom en virksomhed er omfattet af undtagelsen i lovens § 5, nr. 17, er virksomheden fortsat underlagt en række lovens regler. 

Virksomheden skal således fortsat overholde de regler, som fremgår af § 1, stk. 5, i lov om betalinger.

Underretningsskema § 62

 
Senest opdateret 06-07-2018