Ansøgning om tilladelse til at udbyde aktivbaserede tokens til offentligheden eller anmode om optagelse til handel heraf i Unionen

Hvis du som enten juridisk person eller virksomhed etableret i Unionen ønsker at udbyde en aktivbaseret token til offentligheden eller anmode om optagelse til handel heraf, skal du søge om tilladelse, jf. § 332 a i lov om finansiel virksomhed. § 332 blev indsat i lov om finansiel virksomhed ved lov nr. 481 af 22. maj 2024 om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om betalinger, lov om kapitalmarkeder og forskellige andre love.

En ansøgning om at opnå tilladelse til at udbyde aktivbaserede tokens til offentligheden eller anmode om optagelse til handel heraf behandles efter reglerne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2023/1114 af 31. maj 2023 om markeder for kryptoaktiver (MiCA) Disse regler finder anvendelse fra den 30. juni 2024.

En aktivbaseret token defineres som en form for kryptoaktiv, der ikke er en elektronisk pengetoken, og som hævdes at bevare en stabil værdi ved at henvise til en anden værdi eller rettighed eller en kombination heraf, herunder en eller flere officielle valutaer.

Regler om aktivbaserede tokens fremgår af afsnit III i MiCA.

Som udgangspunkt må en person eller virksomhed kun udstede aktivbaserede tokens, udbyde dem til offentligheden eller anmode om optagelse til handel heraf i Unionen, hvis denne har en tilladelse fra Finanstilsynet, jf. § 332 a i lov om finansiel virksomhed.

Undtagelsesvist kan øvrige personer efter skriftligt samtykke fra udstederen af en aktivbaseret token udbyde denne til offentligheden eller anmode om optagelse til handel heraf, hvis følgende betingelser er opfyldt:

 • forpligtelserne om at handle ærligt, redeligt og professionelt og i den bedste interesse for indehavere af aktivbaserede tokens, jf. artikel 27 i MiCA
 • markedsføringskommunikation vedrørende udbuddet til offentligheden opfylder kriterier om tydelighed og er ikke vildledende, jf. artikel 29 i MiCA
 • forbuddet mod rentetilskrivning efterleves, jf. artikel 40 i MiCA

Hvis en person eller virksomhed får tilladelse til at udbyde aktivbaserede tokens i ét EU-land, gælder denne tilladelse i hele EU.

Kravet om tilladelse gælder ikke i tilfælde hvor:

 • den gennemsnitlige udestående værdi af den aktivbaserede token ikke i løbet af en periode på 12 måneder overstiger et beløb der modsvarer værdien af fem mio. euro., eller
 • de aktivbaserede tokens udelukkende udbydes til og kun kan indehaves af kvalificerede investorer.

I alle tilfælde skal udsteder udarbejde en hvidbog om kryptoaktiver og give meddelelse om denne hvidbog til Finanstilsynet, og efter anmodning meddele Finanstilsynet om enhver markedsføringskommunikation.

Pengeinstitutter kan anvende deres tilladelse til at udbyde aktivbaserede tokens til offentligheden eller anmode om optagelse til handel heraf i Unionen, hvis kravene i artikel 17 i MiCA er opfyldt, jf. § 332 a, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed.

Et pengeinstitut kan udstede og sælge en aktivbaseret token eller få den optaget til handel på en børs, hvis pengeinstituttet opfylder visse krav:

 1. Godkendelse af hvidbog om kryptoaktiver:
  • Pengeinstituttet skal udarbejde en hvidbog om deres aktivbaserede token. Denne hvidbog skal sendes til godkendelse hos Finanstilsynet, når pengeinstituttet har hjemme i Danmark
  • Finanstilsynet skal godkende hvidbogen, før tokenen kan udbydes eller handles.
 1. Mindst 90 arbejdsdage før udstedelse af den aktivbaserede token skal pengeinstituttet give Finanstilsynet følgende oplysninger:
  • En driftsplan, der viser, hvordan de vil drive deres forretning.
  • En juridisk vurdering, der bekræfter, at tokenen ikke er en anden form for kryptoaktiv eller en e-pengetoken
  • En detaljeret beskrivelse af deres ledelsesstruktur, politikker, procedurer og hvordan de vil håndtere forskellige risici.
  • En beskrivelse af deres beredskabsplaner og datahåndteringssystemer for at sikre dataenes sikkerhed og integritet.

Hvis pengeinstituttet tidligere har givet Finanstilsynet dele af disse oplysninger om en anden token, behøver de ikke at sende dem igen, hvis oplysningerne er identiske, så længe pengeinstituttet udtrykkeligt kan bekræfte, at oplysningerne stadig er gældende.

Når Finanstilsynet har modtaget oplysningerne, har Finanstilsynet 20 arbejdsdage til at vurdere dem. Hvis oplysningerne er ufuldstændige, vil Finanstilsynet informere pengeinstituttet og bede pengeinstituttet indsende de manglende oplysninger.

Pengeinstituttet må ikke udbyde den aktivbaserede token, så længe de indsendte oplysninger er ufuldstændige.

De relevante informationer i forbindelse med ansøgning sendes til fintech@ftnet.dk

Hvidbog

Ansøgningsskema til udbydere af aktivbaserede tokens

Fit and proper skema i forbindelse med ansøgning om udbud af en aktivbaseret token

Kvalificerede ejere i forbindelse med ansøgning om udbud af en aktivbaseret token

Erhvervelse af kvalificerede ejerandele i en allerede godkendt udbyder af en aktivbaseret token

 

 

 

 

Senest opdateret 01-07-2024