Ansøgning om tilladelse som fondsmæglerselskab

Ansøgningsskema

Dette skal du bruge:

Som bilag til ansøgningen skal selskabet indsende:

 1. En beskrivelse af selskabets forretningsmodel, jf. § 3, nr. 1, i bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl., herunder en angivelse af de påtænkte forretninger i forhold til bilag 1 og 2 til lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter.
 2. Koncerndiagram.
 3. Oplysninger om hvorvidt et evt. moderselskab vil blive en fondsmæglerholdingvirksomhed og/eller en finansiel holdingvirksomhed, jf. § 5, stk. 1, nr. 10 og 15, i lov om finansiel virksomhed.
 4. Diagram over selskabets organisation samt en liste over selskabets ansatte med angivelse af den enkelte ansattes funktion i fondsmæglerselskabet, samt oplysning om den enkelte ansattes uddannelse og tidligere ansættelsesforhold.
 5. Selskabets kommende vedtægter fra det tidspunkt, hvor evt. tilladelse gives.
 6. Forretningsorden for bestyrelsen, jf. § 68, stk. 1, i lov om fondsmæglerselskaber og investerings-service og -aktiviteter samt pkt. 1-4 i bilag 6 til bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl.
 7. Bestyrelsens skriftlige retningslinjer til direktionen, jf. § 67, stk. 2, i lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter.
 8. Selskabets forretningsgange for hvert af de områder, der søges om tilladelse til, jf. ansøgningsskemaets punkt 12 og 13, samt forretningsgange for opgørelse af det tilstrækkelige kapitalgrundlag samt for compliancefunktionen, jf. § 94, stk. 1, nr. 3, i lov om fondsmæglerselskaber og investerings-service og -aktiviteter. Forretningsgange herudover skal udelukkende indsendes på Finanstilsynets forlangende.
 9. Erklæring fra selskabets revisor(er) om, at selskabets forretningsgange inkl. bilag er betryggende.
 10. Et eksemplar af hver af selskabets standardkontrakter for hvert forretningsområde, jf. ansøgningsskemaets punkt 12 og 13.
 11. Skriftlige politikker og procedurer om forebyggelse af hvidvask af udbytte og terrorfinansiering, jf. § 8, stk. 1, i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvask-loven).
 12. Budgetmateriale for de første 3 år på månedsbasis og med angivelse af budgetteret kapital under forvaltning (AuM). Hvis selskabet skal udføre investeringsrådgivning skal den budgetterede kapital, der skal udføres investeringsrådgivning for (AuA), endvidere angives.

 

Senest opdateret 04-04-2023