Ansøgning om begrænset tilladelse til at udstede elektroniske penge (e-penge)

En virksomhed kan få en begrænset tilladelse til at udstede elektroniske penge, hvis virksomhedens samlede forpligtelser i forbindelse med uindfriede elektroniske beløb på intet tidspunkt overstiger et beløb, der svarer til værdien af 5 mio. euro, jf. lov om betalinger § 50.

Hvis virksomhedens samlede forpligtelser i forbindelse med uindfriede elektroniske beløb på noget tidspunkt overstiger et beløb, der svarer til værdien af 5 mio. euro, bortfalder tilladelsen.

Virksomheden skal i så fald have en tilladelse som e-pengeinstitut for fortsat at kunne udstede elektroniske penge, jf. § 8 i lov om betalinger. Læs mere om denne tilladelse her.

Kravene til en begrænset tilladelse til at udstede elektroniske penge

De krav, som en virksomhed skal opfylde for at opnå en begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester, er fastlagt i §§ 52 og 53 i lov om betalinger. En virksomhed skal overordnet opfylde følgende krav for at få en begrænset tilladelse til at udstede e-penge her i landet:

 • Virksomheden har hovedkontor og hjemsted i Danmark.
 • Virksomhedens ejere af kvalificerede andele skønnes ikke at modvirke en fornuftig og forsvarlig forvaltning af virksomheden
 • Virksomheden har tilstrækkelige kontrolforanstaltninger og forretningsgange på alle væsentlige områder, herunder for
 • Forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering
 • IT-sikkerhed
 • Overvågning af volumengrænse
 • Virksomhedens ledelse og ejer kan proper-godkendes.

Ansøgningsprocedure

Hvis en virksomhed skal ansøge om en begrænset tilladelse til at udstede elektroniske penge, så skal virksomheden indsende ansøgningsskemaet samt alle de bilag, der er listet op i skemaet. Finanstilsynet behandler ikke en ansøgning, før alle relevante bilag er modtaget.

Inden du sender en ansøgning ind, er det vigtigt, at du læser reglerne grundigt igennem, således at du sikrer dig, at ansøgningen, herunder forretningsgangene, er tilstrækkelige. Finanstilsynet kan ikke godkende en ansøgning, førend alle virksomhedens forretningsgange er tilstrækkelige.

Kravene til indholdet af en ansøgning om begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester er fastlagt i § 54 i lov om betalinger. En ansøgning om begrænset tilladelse til at udstede e-penge skal indeholde følgende oplysninger til brug for Finanstilsynets vurdering af virksomheden:

 • Virksomhedens retlige form med kopi af stiftelsesdokument og vedtægter.
 • Adressen på virksomhedens hovedkontor.
 • En beskrivelse af virksomhedens forretningsmodel, herunder en oversigt over virksomhedens nuværende og planlagte forretningsaktiviteter.
 • En budgetprognose for de 3 første regnskabsår og det senest reviderede årsregnskab, såfremt et sådant er udarbejdet.
 • Oplysninger om de forventede samlede betalingstransaktioner eller det forventede omfang af udstedte elektroniske penge opgjort pr. måned ud fra en gennemsnitsberegning.
 • Oplysninger om bestyrelsesmedlemmer, direktører og, hvor det er relevant, ledelsesansvarlige for instituttets e-penge- eller betalingstjenesteaktiviteter, der dokumenterer, at kravene i § 53 er opfyldt.
 • Oplysninger om reelle ejere, som dokumenterer at kravene i § 53, stk. 3 er opfyldt.
 • Oplysninger om ejere af en kvalificeret ejerandel i virksomheden, størrelsen af disses andele og dokumentation for ejernes egnethed til at sikre en fornuftig og forsvarlig forvaltning af virksomheden.
 • Oplysninger om virksomhedens forretningsgange og interne kontrolmekanismer, herunder administrative, risikostyringsmæssige og regnskabsmæssige procedurer, omfattende:
 • Virksomhedens it-sikkerhedspolitik, en detaljeret risikovurdering af de planlagte aktiviteter og en beskrivelse af de risikobegrænsende foranstaltninger, som virksomheden har foretaget for at imødegå de identificerede risici, herunder svig og misbrug af følsomme betalingsdata og personoplysninger.
 • Virksomhedens forretningsgang for forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering, herunder en detaljeret risikovurdering af de planlagte aktiviteter, og de risikobegrænsende foranstaltninger, som virksomheden har foretaget for at imødegå de identificerede risici.
 • Virksomhedens forretningsgange for håndtering af og opfølgning på sikkerhedshændelser og sikkerhedsrelaterede kundeklager, herunder for indberetning af sikkerhedshændelser, jf. §§ 126 og 127 i lov om betalinger.
 • En beskrivelse af instituttets forretningsgange om at sikre lagring, overvågning, sporing og begrænsning af adgang til følsomme betalingsdata.
 • Virksomhedens forretningsgang for overvågning af volumengrænsen.

De enkelte punkter vedrørende de oplysninger, som skal indeholdes i ansøgningen, uddybes i lov om betalinger henholdsvis Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds (EBA) retningslinjer af 08/11/2017 om de oplysninger, der skal gives i forbindelse med ansøgning om tilladelse som betalingsinstitut og e-pengeinstitut og i forbindelse med registrering af kontooplysningstjenesteudbydere i medfør af artikel 5, stk. 5, i direktiv (EU) 2015/2366 (EBA/GL/2017/09).

Når Finanstilsynet har modtaget en fyldestgørende ansøgning, dvs. en ansøgning indeholdende alle oplysninger, som er nødvendige for at behandle ansøgningen, har Finanstilsynet 3 måneder til at behandle ansøgningen.

Det er gratis at ansøge om en tilladelse til at udstede e-penge.

Hvis du får en begrænset tilladelse til at udstede elektroniske penge, så vil du hvert år blive afkrævet en afgift til Finanstilsynet.

Hent ansøgningsskemaet her

Skema til kvalificerede ejere

Skema til fit & proper

Vejledning til hvidvaskforretningsgang

Link til ny hvidvaskvejledning

EBA retningslinjer

Link til lov om betalinger

 

Senest opdateret 13-02-2024