Redegørelse om inspektion i Arbejdernes Landsbank

Finanstilsynet har i november 2023 gennemført en likviditetsinspektion i Arbejdernes Landsbank (AL Bank). Formålet var at vurdere bankens likviditetsrisikostyring, herunder ansvarsfordeling, risikoidentifikation, rammesætning og rapportering. Inspektionen var primært afgrænset til Arbejdernes Landsbank, men undersøgte også særligt udvalgte områder relateret til bankens konsoliderede risikostyring. De udvalgte områder på konsolideret niveau fokuserede primært på bankens opgørelse af daglig koncernlikviditet og koncernlikviditetsstresstest.

Sammenfatning og risikovurdering

AL Bank har ikke etableret relevante systemløsninger, der muliggør ensartet og automatiseret daglig opgørelse og overvågning af LCR-nøgletallet på koncernniveau. Styringen foregår derfor via individuelle rammer til de to banker i koncernen.

Finanstilsynet har påbudt AL Bank at sikre, at der er et tilstrækkeligt overblik over den daglige likviditet på konsolideret niveau.  

Likviditetsstresstesten afspejler ikke i tilstrækkelig grad relevante scenarier for stress, der står mål med bankens forhold og betydning for det finansielle system. 

Finanstilsynet har påbudt AL Bank at sikre, at likviditetsstresstesten i banken og bankkoncernen afspejler relevante scenarier, der står mål med bankens forretningsmodel, risikoprofil og koncernforhold.  

Forretningsgangene på likviditetsområdet i AL Bank er generelt mangelfulde. Der mangler en udførlig beskrivelse af relevante aktiviteter samt snitfladen mellem relevante enheder og funktioner på likviditetsområdet. Desuden er der ikke udarbejdet forretningsgang for behæftelse af aktiver. 

Finanstilsynet har påbudt AL Bank at sikre, at forretningsgangene i tilstrækkelig grad understøtter løbende identifikation, måling, styring, overvågning og rapportering af likviditetsrisici. Derudover skal AL Bank udarbejde forretningsgang for opgørelse af modtagne og stillede sikkerheder. 

AL Bank havde i sin daglige rapportering af likviditeten medtaget internt fastsatte risikorammer, som ikke længere var de gældende baseret på bestyrelsens senest vedtagne risikorammer. AL Bank have på inspektionstidspunktet selv rettet fejlen, men der var gået forholdsvis lang tid. 

Finanstilsynet har påbudt AL Bank at sikre sig passende kontroller af likviditetsrapportering, herunder interne risikorammer, så fejl og mangler bliver opdaget rettidigt.   

Den uafhængige og løbende kontrol af AL Banks anvendte antagelser bag likviditetsopgørelser er ikke i tilstrækkelig grad dokumenteret. AL Bank havde dog på inspektionstidspunktet planlagt en kontrol af de pågældende opgørelser og antagelser i ultimo 2023. 

Finanstilsynet har derfor påtalt, at AL Bank ikke har sikret, at likviditetsopgørelser og -antagelser valideres med passende frekvens og dokumentation.  

Inspektionen gav ikke anledning til revurdering af bankens solvensbehov.