Finanstilsynets eksterne whistleblowerordning

Finanstilsynets eksterne whistleblowerordning giver personer med særlig tilknytning til en finansiel virksomhed mulighed for gennem en særlig og anonym kanal at indberette overtrædelser eller potentielle overtrædelser af den finansielle regulering begået af den finansiel virksomhed, herunder pengeinstitutter, betalingsinstitutter, forsikringsselskaber, pensionsselskaber, finansielle formidlere, investeringsfonde, alternative investeringsfonde mv.

Herudover kan alle andre personer også indberette evt. overtrædelser af den finansielle lovgivning.

Finanstilsynets eksterne whistleblowerordning giver også mulighed for at indberette om potentielt markedsmisbrug. Markedsmisbrug dækker over insiderhandel, uretmæssig videregivelse af intern viden og markedsmanipulation i henhold til Markedsmisbrugsforordningen.

Du modtager en 16-cifret kode, som du skal bruge for at tilgå indberetningen igen.

Indberet til Finanstilsynets eksterne whistleblowerordning

Vær opmærksom på, at du ikke kan bruge ordningen til at whistleblowe om ikke finansielle virksomheder eller borgere, som, du mener, overtræder anden lovgivning som for eksempel skatte- og momslovgivningen, eller som sælger ulovlige produkter. Din indberetning vil muligvis være omfattet af den eksterne whistleblowerordning hos Datatilsynet. Det kan du læse mere om her.

Hvem, hvad og hvordan?

Personer, der har eller har haft arbejdsrelateret aktiviteter med virksomheden, der indberettes om

Hvis du er kommet i besiddelse af oplysninger om forhold på din nuværende eller tidligere arbejdsplads – eller på en arbejdsplads, hvor du har eller har haft lignende arbejdsrelaterede aktiviteter – kan du indberette forholdet til Finanstilsynet eksterne whistleblowerordning.

Følgende persongrupper kan foretage indberetning til den eksterne whistleblowerordning i Finanstilsynet:

  • Arbejdstagere.
  • Selvstændig erhvervsdrivende, f.eks. selvstændigt erhvervsdrivende, som samarbejder med den arbejdsplads, der whistleblowes om.
  • Aktionærer og medlemmer af direktionen, bestyrelsen, tilsynsrådet eller tilsvarende ledelsesorgan i en virksomhed.
  • Frivillige.
  • Lønnede eller ulønnede praktikanter.
  • Personer, som arbejder under tilsyn og ledelse af kontrahenter, underleverandører og leverandører. Denne persongruppe omfatter ansatte i en virksomhed, som en arbejdsplads har indgået i et kontraktforhold med. Persongruppen omfatter endvidere ansatte i en virksomhed, som er leverandører eller underleverandører af varer eller tjenesteydelser til en arbejdsplads.
  • Tidligere ansatte.
  • Ansøgere, der indberetter oplysninger om overtrædelser, som vedkommende har skaffet sig adgang til i løbet af ansættelsesprocessen eller andre prækontraktuelle forhandlinger. Denne persongruppe omfatter både personer, som på et senere tidspunkt ansættes af arbejdspladsen, og personer som ikke opnår ansættelse.
    Hvis du er omfattet af ovenstående persongrupper og er kommet i besiddelse af oplysningerne i forbindelse med arbejdsrelaterede aktiviteter, er du beskyttet af lov om whistleblowere. Du kan læse mere om din beskyttelse som whistleblower.

Andre, der ønsker at indberette til Finanstilsynet

Alle har mulighed for at indberette til Finanstilsynet vedrørende en overtrædelse eller potentiel overtrædelse af den finansielle lovgivning eller reglerne om markedsmisbrug.

Du skal dog være opmærksomhed på, at du ikke har den samme beskyttelse som person, der har eller har haft arbejdsrelaterede aktiviteter med virksomhede, som de indberetter om. Det han du læse mere om din beskyttelse som whistleblower.

 

Finanstilsynets eksterne whistleblowerordning behandler indberetninger om overtrædelser eller potentielle overtrædelser af den finansielle regulering og markedsmisbrugsreglerne.

Gennem whistleblowerordningen kan du således indberette om forhold vedrørende danske finansielle virksomheder, herunder indberetninger om mistanke om snyd i forhold til kunder, brud på den finansielle lovgivning og virksomheder, der driver virksomhed uden tilladelse fra Finanstilsynet.

Finanstilsynets whistleblowerordning tager også imod indberetninger om potentielle overtrædelser af markedsmisbrugsreglerne. Det kan f.eks. være indberetninger om mistanke om eventuel uretmæssig videregivelse af intern viden, insiderhandel eller markedsmanipulation/kursmanipulation i finansielle instrumenter, dvs. aktier, obligationer, investeringsbeviser, derivater mv.

Skriftlig indberetning

Du kan indberette gennem vores whistleblowerportal.

Link til portalen.

Telefonisk indberetning

Du har mulighed for at whistleblowe telefonisk ved at kontakte Finanstilsynets reception på tlf. 33 55 82 82 mandag til torsdag kl. 9-16 eller fredag kl. 9-15. Du vil herefter blive stillet igennem til en medarbejder, der kan tage imod din indberetning. Samtaler optages ikke.

Fysisk møde

Hvis du ønsker at indberette om markedsmisbrug eller oplysninger, som du er kommet i besiddelse af i forbindelse med arbejdsrelateret aktiviteter med en virksomhed, har du mulighed for at kontakte Finanstilsynet med henblik på at få et fysisk møde. Du kan aftale et møde ved at ringe til receptionen på tlf. 33 55 82 82 mandag til torsdag kl. 9-16 eller fredag kl. 9-15.

Du kan også sende et fysisk brev til vores adresse eller e-mail. Bemærk at dette ikke udgør sikker kommunikation.

E-mail: finanstilsynet@ftnet.dk

Adresse:
Finanstilsynet
Strandgade 29
1401 København K

Finanstilsynets indberetningsportal giver dig mulighed for anonym tovejskommunikation med de medarbejdere i Finanstilsynet, som behandler eksterne whistleblowerhenvendelser. På denne side kan du læse, hvordan vores indberetningsportal fungerer.

Når du har indsendt din indberetning via whistleblowerportalen, får du en kvittering på skærmen.

På kvitteringen er der angivet en 16-cifret nøglekode.

Med denne nøglekode kan du tilgå din indberetning igen og kommunikere med medarbejderne i den eksterne whistleblowerordning i Finanstilsynet.

Vi kan i tillæg til de oplysninger, du har indsendt til os, have brug for at stille dig yderligere spørgsmål for at kunne behandle din indberetning bedst muligt.

Hvis du ikke har oplyst nogle kontaktoplysninger, vil Finanstilsynets kommunikation med dig om din indberetning foregå via whistleblowerportalen, f.eks. anmodning om yderligere oplysninger eller orientering om sagsbehandlingen. Du kan også selv tilføje yderligere information til din indberetning i portalen. Medarbejderne i whistleblowerordningen kan se, om du har læst beskeder, som er sendt til dig i whistleblowerportalen.

Hvis du ikke har oplyst din identitet eller afgivet kontaktoplysninger, kan Finanstilsynet kun kommunikere med dig via whistleblowerportalen. Det er derfor vigtigt, at du jævnligt tilgår din indberetning i whistleblowerportalen med den 16-cifrede nøglekode og følger sagens udvikling og svarer på eventuelle spørgsmål fra os.

Det er vigtigt, at du opbevarer nøglekoden sikkert, da den af sikkerhedsmæssige årsager ikke kan genskabes. Mister du koden, mister du også muligheden for at tilgå din indberetning efterfølgende. Hvis du mister din kode, vil du derfor være nødt til at foretage indberetningen på ny.

Når sagsbehandlingen af din indberetning er afsluttet, vil din indberetning og eventuelle andre oplysninger om indberetningen blive slettet fra whistleblowerportalen. Oplysningerne vil stadig fremgå af Finanstilsynets elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem.

Værd at vide

Når du indberetter til Finanstilsynet beskytter vi din identitet. Her kan du læse mere om din beskyttelse.

Beskyttelse af personer omfattet af lov om whistleblowere

Hvornår er du beskyttet?

Hvis du er omfattet af en af persongrupperne i lov om whistleblowere, og har eller har haft arbejdsrelateret aktiviteter med virksomheden, som du indberetter om, er du som udgangspunkt beskyttet som whistleblower.

Det er imidlertid et krav for, at du bliver beskyttet som whistleblower, at du er af den overbevisning, at oplysningerne, du indberetter, er korrekte. Du skal med andre ord være i ”god tro” om rigtigheden af oplysningerne. Du vil derfor ikke være beskyttet som whistleblower, hvis du f.eks. med vilje indberetter forkerte oplysninger til whistleblowerordningen. Du kan blive straffet med bøde, hvis du bevidst indberetter urigtige oplysninger, ligesom du også kan blive straffet efter anden lovgivning – f.eks. straffeloven – hvis du bevidst indberetter urigtige oplysninger. 

Hvordan er du beskyttet?

Du vil som whisteblower ikke kunne ifalde ansvar for at tilegne dig de oplysninger, som du indberetter om, medmindre den måde, du har tilegnet dig oplysningerne på, er strafbar. Det vil det eksempelvis være, hvis du har skaffet oplysningerne ved indbrud, tvang, trusler, hacking, ulovlig optagelse, aflytning af andre eller lignende. Du må derfor f.eks. ikke skaffe dig adgang til oplysninger ved at bryde ind i lokaler eller lignende, idet indbrud i sig selv er strafbart. 

Du vil som whistleblower, der i god tro indberetter oplysninger til en whistleblowerordninger, ikke kunne ifalde ansvar for at bryde en lovbestemt tavshedspligt i forbindelse med de oplysninger, som du indberetter, hvis du med rimelig grund troede, at indberetningen afslørede et forhold. 

Du er som whistleblower beskyttet mod repressalier – herunder trussel om repressalier eller forsøg på repressalier – hvis du foretager en indberetning til en intern eller ekstern whistleblowerordning. Du må heller ikke hindres eller forsøges hindret i at foretage en indberetning. Det betyder, at din arbejdsplads ikke må straffe dig på nogen måde, hvis du foretager en indberetning i god tro om oplysningernes rigtighed.

Hvis din arbejdsplads alligevel udsætter dig for repressalier i forbindelse med en indberetning, har du krav på godtgørelse for følgerne af repressalierne, hvis du kan bevise, at du har foretaget en indberetning i overensstemmelse med loven. Det er herefter op til den, der har udsat dig for repressalier, at bevise, at indberetningen ikke havde noget med repressalierne at gøre. 

Den eksterne whistleblowerordning i Finanstilsynet kan ikke hjælpe dig med spørgsmål om godtgørelse – det skal afgøres af domstolene.

Beskyttelse af din identitet og andre oplysninger, der afslører din identitet

Oplysninger i din indberetning om din identitet og andre oplysninger, der kan føre til, at din identitet kan udledes, vil som udgangspunkt ikke kunne videregives af Finanstilsynet uden dit samtykke. Der kan dog være situationer, hvor det er nødvendigt at videresende oplysningerne til f.eks. politiet, Datatilsynet eller andre offentlige myndigheder for at imødegå og undersøge den indberettede overtrædelse. Den tavshedspligt, som Finanstilsynets medarbejdere har vedrørende oplysningerne i din indberetning, vil også gælde de medarbejdere i andre myndigheder, der modtager de videresendte oplysninger.

I de tilfælde, hvor en indberetning fører til, at der bliver startet en retssag, vil det formentlig ikke længere være muligt at holde din identitet hemmelig, fordi personerne, som der bliver rejst en retssag imod, har ret til et forsvar efter reglerne i retsplejeloven.

Du vil som udgangspunkt blive orienteret forud for, at Finanstilsynet videresender oplysninger om din identitet og andre oplysninger, der kan føre til at din identitet kan udledes.

Aktindsigt

Hvis du er omfattet af en af persongrupperne i lov om whistleblowere, og har eller har haft arbejdsrelateret aktiviteter med virksomheden, som du indberetter om, er din indberetning undtaget fra retten til aktindsigt efter offentlighedsloven.

Hvis Finanstilsynet på baggrund af en whistleblowerindberetning åbner en tilsynssag, vil dem, der er berørt af indberetning (f.eks. virksomheden, der indberettes om) blive part i tilsynssagen. Parter i en sag hos Finanstilsynet har mulighed for partsindsigt i sagen efter forvaltningsloven, men oplysningerne om din identitet og oplysninger, der kan føre til at din identitet kan udledes, vil ikke blive givet dem, der er berørt af indberetning.

Beskyttelse af andre personer, der ønsker at indberette til Finanstilsynet

Andre personer, der ønsker at indberette overtrædelser eller potentielle overtrædelser på det finansielle område vil være beskyttet af Finanstilsynets tavshedspligt efter lov om finansiel virksomhed og lov om kapitalmarkeder.

Finanstilsynets ansatte må ikke videregive oplysninger om en person, der har indberettet en virksomhed eller person til Finanstilsynet for overtrædelser eller potentielle overtrædelser. Som Finanstilsynet føre tilsyn med.

I nogle tilfælde kan Finanstilsynet videregive oplysninger til andre offentlige myndigheder, herunder anklagemyndigheden og politiet, hvis det skønnes relevant. Videregives oplysningerne til en anden myndighed, vil denne myndighed ligeledes være omfattet af den tavshedspligt, der gælder for Finanstilsynets ansatte.

Oplysningerne må altså ikke videregives af den myndighed, der har fået oplysningerne tilsendt, men myndigheden må gerne anvende oplysningerne i myndighedens sagsbehandling. Således kan for eksempel anklagemyndigheden vælge at indkalde whistlebloweren som vidne, hvis whistleblowerens identitet er kendt.

Aktindsigt

Finanstilsynet må ikke udlevere personoplysninger om en person, der ved brug af eget navn har indberettet virksomheden til Finanstilsynet for en overtrædelse, eller en potentiel overtrædelse, af de regler der er udstedt på det finansielle område.

Disse oplysninger er dermed ikke underlagt aktindsigt efter reglerne i forvaltningsloven eller offentlighedsloven.

På denne side kan du læse om Finanstilsynets behandling af whistleblowerhenvendelser og hvornår du kan forvente at høre fra os.

Den eksterne whistleblowerordning i Finanstilsynet foretager en indledende vurdering af din indberetning med henblik på at fastslå, om indberetningen er omfattet af den finansielle lovgivning eller vedrører reglerne om markedsmisbrug.

Hvis det er tilfældet, foretager den eksterne whistleblowerordning en nærmere undersøgelse på baggrund af oplysningerne i din indberetning. En sådan undersøgelse kan f.eks. munde ud i Finanstilsynet starter selvstændige undersøgelser af det enkelte selskab eller større undersøgelsessager med flere selskaber involveret. Finanstilsynet er dog underlagt særlige regler om tavshedspligt efter lov om finansiel virksomhed. Det betyder, at Finanstilsynet ofte ikke kan oplyse, om indberetningerne fører til yderligere undersøgelse. Vi vil dog gennem whistleblowerportalen give dig de oplysninger, som vi kan uden at bryde vores tavshedspligt.

Hvis den eksterne whistleblowerordning i Finanstilsynet videregiver oplysninger fra din indberetning, vil du som udgangspunkt blive underrettet forud for videregivelsen. Oplysninger om din identitet – eller andre oplysninger hvoraf der direkte eller indirekte kan udlede oplysninger om din identitet – vil som udgangspunkt kun blive videregivet med dit udtrykkelige samtykke. Dog vil den eksterne whistleblowerordning i Finanstilsynet kunne videregive sådanne oplysninger om din identitet mv. uden dit samtykke til andre offentlige myndigheder, hvis det vurderes at være nødvendigt med henblik på at imødegå lovovertrædelser eller sikre berørte personers ret til et forsvar.

Hvem behandler min indberetning?

Det er en afgrænset medarbejdergruppe i Finanstilsynet, der har til opgave at tage imod og følge op på whistleblowerindberetninger, og de medarbejdere, som behandler indberetninger, er bl.a. autoriseret til at arbejde med indberetninger og er underlagt en særlig tavshedspligt med hensyn til oplysninger, der indgår i indberetningerne.

Hvornår får jeg besked om, hvad der sker med min indberetning?

Når du har indberettet gennem whistleblowerportalen vil du modtage en kvitteringsskrivelse på din skærm, hvoraf det fremgår, at din indberetning er sendt, og du vil se en 16-cifret kode på skærmen, som du skal bruge for at kunne logge på portalen igen. Det er derfor vigtig, at du gemmer koden.

Du vil indenfor syv dage modtage en kvitteringsskrivelse fra Finanstilsynet på portalen.

Hvis du er omfattet af persongruppen, der er beskyttet af lov om beskyttelse af whistleblowere (link til ”Hvem kan whistleblowe?”), vil du som udgangspunkt senest tre måneder efter, at du har modtaget bekræftelsen på din indberetning, modtage feedback på din indberetning. Feedback kan f.eks. bestå i oplysninger om, hvilke tiltag, der er iværksat eller påtænkes iværksat som opfølgning på din indberetning.

Denne frist kan forlænges i op til seks måneder, hvis der på grund af sagens konkrete omstændigheder er behov for en længerevarende undersøgelse. Du vil i så fald blive orienteret herom inden for tre måneder, fra whistleblowerordningen har modtaget din indberetning.

Det meste af Finanstilsynets tilsyn er underlagt en særlig tavshedspligt, der betyder, at vi ofte ikke kan oplyse, om indberetningerne føre til yderligere undersøgelse. Vi vil dog give dig de oplysninger, som vi kan uden at bryde vores tavshedspligt.

Du vil ligeledes blive orienteret, når Finanstilsynet lukker eller henlægger sagen med din indberetning, hvis Finanstilsynets tavshedspligt tillader det.

Hvis du ikke er omfattet af persongruppen, der er beskyttet af lov om beskyttelse af whistleblowere, vil du inden syv dage fra du har sendt indberetningen, modtage en kvitteringsskrivelse om, at Finanstilsynet har modtaget din henvendelse. Finanstilsynets tavshedspligt vil som udgangspunkt medføre, at vi ikke kan give dig yderligere oplysninger om vores behandling af indberetningen. Hvis Finanstilsynet har behov for en uddybelse af din indberetning eller har yderligere spørgsmål, vil vi gerne have mulighed for at kontakte dig gennem whistleblowerportalen eller de kontaktoplysninger, som du oplyser i indberetningen, således at vi kan undersøge forholdet bedst muligt.

Datatilsynet

Datatilsynet har etableret en overordnet ekstern whistleblowerordning. Gennem deres whistleblowerordningen kan du indberette forskellige alvorlige lovovertrædelser og andre alvorlige forhold (ikke kun sager om GDPR og databeskyttelse), som du har fået kendskab til gennem dit arbejde.

Du kan indberette til datatilsynet gennem dette link: Whistleblowerordningen i Datatilsynet

Erhvervsstyrelsen

Erhvervsstyrelsen har etableret en whistleblowerordning på revisorområdet. Her kan der anonymt foretages indberetninger om overtrædelser eller potentielle overtrædelser af revisorlovgivningen begået af en revisor, en revisionsvirksomhed, en virksomhed af interesse for offentligheden eller et medlem af det øverste ledelsesorgan eller revisionsudvalg i en virksomhed af interesse for offentligheden. Der kan indberettes i tilfælde af, at disse muligvis har handlet i strid med de pligter som revisorlovgivningen foreskriver.

Indberetning kan foretages via dette link: Whistleblowerordning på revisorområdet

Herudover er der hos Erhvervsstyrelsen oprettet en Covid-19-whistleblowerordning til modtagelse af indberetninger om svindel med kompensationsordningen og aktivitetspuljen.

Indberetning kan foretages via dette link

Arbejdstilsynet

Indberetning om potentielle overtrædelser af reglerne om sikkerhed og sundhed på offshore-anlæg skal indgives til Arbejdstilsynet.

Indberetning kan foretages via dette link: Whistleblower - indberet sikkerheds- og sundhedsproblemer offshore

Miljøstyrelsen

Indberetning af potentielle overtrædelser af miljøreglerne eller miljøproblemer i øvrigt på offshoreanlæg skal indgives til Miljøstyrelsen.

Indberetning kan foretages via dette link: Olie- og gasproduktion i Nordsøen - oversigt over miljøindsatsen.

Justitsministeriet

Indberetning af forhold i Politiets Efterretningstjeneste skal indgives til Justitsministeriet.

Indberetning kan foretages via dette link: PETs whistleblowerordning

Forsvarsministeriet

Indberetning af forhold i Forsvarets Efterretningstjeneste skal indgives til Forsvarsministeriet.

Indberetning kan foretages via dette link: FE's whistleblowerordning

En række EU-regler på det finansielle område stiller krav om, at personer kan indberette overtrædelser eller potentielle overtrædelser af EU-retten. Finanstilsynet har derfor oprettet en ekstern whistleblowerordning, der gør det muligt at indberette sådanne overtrædelser.

Finanstilsynets whistleblowerordning tillader, at alle kan indberette om overtrædelser eller potentielle overtrædelser af den finansielle lovgivning.

Folketinget vedtog den 24. juni 2021 lov nr. 1436 om beskyttelse af whistleblowere (whistleblowerloven).

Loven gennemfører EU-direktiv (EU) 2019/1937 om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-retten, i dansk ret.

Formålet med loven er at garantere bedre beskyttelse af whistleblowere ved at etablere sikre kanaler i både den offentlige og private sektor til indberetning af overtrædelser. Loven trådte i kraft den 17. december 2021. 

Loven indfører en omfattende ramme for beskyttelse af whistleblowere i dansk ret, bl.a. ved i vidt omfang at pålægge offentlige myndigheder og en lang række private virksomheder og organisationer pligt til at etablere interne whistleblowerordninger.

Som supplement til de interne whistleblowerordninger følger det af loven, at der også skal etableres en ekstern whistleblowerordning i Datatilsynet, og at eksterne whistleblowerordninger, der er oprettet i medfør af sektorspecifikke EU-lovgivning, skal opretholdes og følge loven.

Personer, der er whistleblowere efter whistleblowerloven, er begrænset til en mindre gruppe af personer end de personer, der kan indberette til Finanstilsynet. Det er derfor ikke alle der indberetter til Finanstilsynet, der nyder beskyttelse efter lov beskyttelse af whistleblowere. Du kan læse mere om hvilke personer, der er omfattet af whistleblowerloven under Hvem kan whistleblowe? Og du kan læse mere om, hvilken beskyttelse du har under Beskyttelse af dig som whistleblower.