Redegørelse om inspektion i Northstake A/S (hvidvaskområdet)

15-03-2024

Finanstilsynet var i december 2023 på inspektion i Northstake A/S (virksomheden). Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen omfattede virksomhedens kundekendskab og -overvågning, herunder af højrisikokunder og transaktioner, samt virksomhedens undersøgelse af alarmer og underretninger til Hvidvasksekretariatet.

 

Risikovurdering og sammenfatning

Northstake A/S er en udbyder af tjenester med virtuel valuta (VASP) og har været registreret i Finanstilsynets hvidvaskregister siden 8. februar 2022.

Virksomhedens forretningsmodel består primært i at udbyde staking og custody til sine kunder. Heraf udgør staking størstedelen af virksomhedens forretningsomfang og indtægt. Virksomhedens custody-produkt består i, at virksomhedens kunder indsætter kryptoaktiver til opbevaring hos virksomheden, hvortil virksomheden pålægger et opbevaringsgebyr.

Kryptovaluta er i Hvidvasksekretariatets Nationale Risikovurdering af hvidvask fra 2022 angivet som et område med betydelig risiko. Herunder vurderer Hvidvasksekretariatet, at det er meget sandsynligt, at kriminelle aktører i stigende grad vil anvende kryptoaktiver til hvidvask af ulovlige midler.

Kryptovaluta er angivet som et risikoområde i PETs Nationale Risikovurdering af terrorfinansiering fra 2024. PET vurderer, at der er høj risiko for, at kryptoaktiver bliver anvendt til terrorfinansiering. Anvendelse af kryptoaktiver er attraktiv i en terrorfinansieringssammenhæng, da der er efterspørgsel på transaktioner, der kan gennemføres hurtigt og uden geografiske begrænsninger. Samtidig er sløringsmekanismer og varierende global regulering og kontrol vigtige terrorfinansieringssårbarheder.

Finanstilsynet vurderer, at virksomhedens iboende risiko for at blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er høj i forhold til gennemsnittet af finansielle virksomheder i Danmark. I vurderingen har Finanstilsynet særligt lagt vægt på virksomhedens eksponering til højrisikotredjelande og den iboende risiko ved kryptovaluta som produkt.

På baggrund af inspektionen har et enkelt område givet anledning til en tilsynsmæssig reaktion.

Finanstilsynet vurderer, at virksomheden ikke konsistent og i tilstrækkelig grad indhenter og opbevarer oplysninger vedrørende forretningsforbindelsens formål og tilsigtede beskaffenhed til brug for at angive kundens forventede aktivitet. En række af virksomhedens kunder er angivet uden en øvre tærskelværdi, der fastslår, hvad der for den enkelte kunde, er en usædvanlig transaktion. Virksomheden kan derfor ikke i tilstrækkeligt omfang dokumentere et fyldestgørende kendskab til sine kundeforbindelsers tilsigtede beskaffenhed.

Finanstilsynet vurderer desuden, at virksomhedens fremgangsmåde for så vidt angår indhentning af oplysninger om forretningsforbindelsens formål, medfører, at virksomheden ikke i tilstrækkelig grad kan dokumentere over for Finanstilsynet, at virksomheden har indhentet fyldestgørende oplysninger om sine forretningsforbindelsers formål.

Virksomheden har fået påbud om konsistent at vurdere og hvor relevant indhente oplysninger om forretningsforbindelsens formål og tilsigtede beskaffenhed, herunder at kunne godtgøre dette over for Finanstilsynet.[1]

[1] Hvidvasklovens § 11, stk. 1, nr. 4, jf. § 11, stk. 4.

 

Senest opdateret 15-03-2024