Afgørelse om fremadrettede påbud til Idavang A/S vedrørende årsrapporten for 2022

19-03-2024

Erhvervsstyrelsen har som led i regnskabskontrollen med de børsnoterede virksomheder foretaget en kontrol af årsrapporten for Idavang A/S for 2022. Års- og koncernregnskabet er aflagte efter IFRS samt yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede virksomheder. Styrelsens kontrol af årsrapporten gav anledning til, at styrelsen påbød virksomheden fremadrettet i kommende årsrapporter at korrigere nedenstående forhold.

Oplysninger om samfundsansvar 

Virksomheden har medtaget en redegørelse for samfundsansvar i årsrapporten på side 22-24. Virksomheden har vedtaget politikker for alle forhold nævnt i årsregnskabslovens § 99 a.

I henhold til årsregnskabslovens § 99 a skal redegørelsen blandt andet indeholde oplysninger om de politikker for samfundsansvar, som virksomheden har vedtaget vedrørende miljøforhold, sociale forhold, personaleforhold og forhold vedrørende respekt for menneskerettigheder, bekæmpelse af korruption og bestikkelse. Endvidere skal der altid oplyses om de væsentligste risici forbundet med de enkelte forhold.

For hvert forhold skal virksomheden oplyse, om:

Indholdet af politikkerne

  • Hvordan politikkerne omsættes til handling
  • Eventuelle due dilligence processer
  • Virksomhedens vurdering af, hvilke resultater der er opnået som følge af virksomhedens arbejde med samfundsansvar og virksomhedens forventninger til arbejdet fremover.

I henhold til årsregnskabslovens § 11, stk. 1, skal ledelsesberetningen indeholde en retvisende redegørelse for de forhold, som ledelsesberetningen omhandler.

Miljøforhold

Virksomhedens beskrivelse i ledelsesberetningen

Det er på side 22 i årsrapporten anført, at CSR-politikken har særligt fokus på blandt andet klimaændringer, og på side 24 anføres det, at fokus ligger på at reducere produktionens negative påvirkning af miljøet.

Beskrivelsen er koncentreret om anvendelse og opbevaring af gødning fra grise. 

Det er anført på side 23, at nøglerisikoen/målet er at reducere mængden af kunstgødning ved at levere gødning fra grise til landmænd på det mest optimale tidspunkt. Som handling (actions) er det anført, at virksomheden vil forbedre koordineringen med landmænd, således at gødningen fra grise har den største effekt og derfor kan reducere nødvendigheden af kunstgødning. Det er styrelsens forståelse, at dette vil medføre en samlet reduktion af CO2-udledninger. Det er anført, at arbejdet vedrørende miljøforhold for 2022 vil fortsætte i 2023.

Yderligere anføres det, at virksomheden sikrer, at dens samarbejdspartnere anvender nye EURO4/EURO5 lastbiler.

Styrelsens vurdering 

Det er styrelsens vurdering, at risikoen for f.eks. oversvømmelse eller brud på opbevaringsanlæg indeholdende gødning fra grise er en væsentlig risiko, selvom dette ikke er forekommet i hverken 2021 eller 2022. I henhold til årsregnskabslovens § 99 a, stk. 3, nr. 2, skal der oplyses om de væsentligste risici, som indebærer en særlig risiko for negative påvirkninger af miljøet. Der skal yderligere gives oplysninger om, hvordan virksomheden håndterer disse risici.

Virksomheden har alene overordnet beskrevet virksomhedens arbejde med miljøforhold, uden at virksomheden har beskrevet de konkrete resultater eller forventninger til arbejdet fremadrettet. Det er derfor styrelsens vurdering, at virksomheden ikke har oplyst som krævet af årsregnskabslovens § 99 a, stk. 2, nr. 4. 

Virksomheden har endvidere anført, at den har en ikkefinansiel nøgleresultatindikator (KPI) i form af antal brud på opbevaringsanlæg indeholdende gødning. Selvom der ikke er konstaterede brud i 2021 eller 2022, er det styrelsens vurdering, at disse nøgleresultatindikatorer skal medtages i rapporteringen, jf. årsregnskabslovens § 99 a, stk. 3, nr. 3, da det har værdi for regnskabsbrugerne at få bekræftet, at den beskrevne risiko ikke har udmøntet sig i regnskabsåret.

Det er endvidere styrelsens forståelse, at virksomheden ikke har dokumentation for påstanden i ledelsesberetningen om, at den sikrer, at virksomhedens leverandører m.v. alene anvender EURO4/EURO5 certificerede køretøjer, hvorfor styrelsen ikke vurderer, at det er retvisende at anføre dette i ledelsesberetningen, jf. årsregnskabslovens § 11, stk. 1.

Sociale forhold og personaleforhold

Virksomhedens beskrivelse i ledelsesberetningen

Det fremgår af beskrivelsen på side 23 i årsrapporten, at virksomhedens politik har fokus på at nedbringe arbejdsulykker. Arbejdsulykker anses for at være en nøgleresultatindikator, og denne er defineret og opgjort for regnskabsåret 2022.

Politikken er beskrevet som indeholdende andre afledte opgaver, herunder opgaver vedrørende blandt andre udarbejdelse af arbejdspladsrisikovurderinger, uddannelse af medarbejdere i sikkerhed og sundhed og forøgelse af brandsikkerhed.

Det er anført, at nøglerisikoen er arbejdsulykker og målet at hindre arbejdsulykker. Som handling (action) er anført, at aktiviteter inden for området har højeste prioritet, hvorfor der sendes mails til alle medarbejdere m.fl. til sikring af, at erfaringer fra sager udnyttes.

Styrelsens vurdering 

Virksomheden har anført, at den væsentligste risiko er risikoen for arbejdsulykker, og at virksomheden af den grund dagligt arbejder med at sikre, at arbejdsulykker så vidt muligt undgås. Styrelsen vurderer dog ikke, at virksomheden har været tilstrækkeligt konkret med hensyn til, hvad virksomheden har opnået i året som følge af arbejdet, og hvad virksomheden forventer sig af arbejdet fremover. Styrelsen anser dette for en overtrædelse af årsregnskabslovens § 99 a, stk. 2, nr. 4.

Respekt for menneskerettigheder

Virksomhedens beskrivelse i ledelsesberetningen

Det fremgår af beskrivelsen på side 24 i årsrapporten, at virksomheden ikke tolererer diskrimination eller fysisk/psykisk vold mod medarbejdere.

Benyttelse af børnearbejde og diskrimination er anført som en risiko, og som handling (action) beskrives, at der foretages review af, at leverandører lever op til virksomhedens standarder for anti-korruption, menneskerettigheder og dyrevelfærd. Det anføres endvidere, at der ikke blev konstateret brud på virksomhedens standarder ved de foretagne review i 2022, samt at virksomheden heller ikke forventer, at dette vil forekomme i 2023.

Styrelsens vurdering

Virksomheden har en politik om ikke at tolerere diskrimination af nogen art eller andre brud på menneskerettigheder. Virksomheden har dog ikke oplyst om, hvorledes disse politikker omsættes til handling, herunder om eventuelle systemer eller procedurer herfor.

Virksomheden har oplyst til styrelsen, at den kommunikerer disse politikker til medarbejderne. Hvorledes politikkerne konkret omsættes til handling skal oplyses i ledelsesberetningen jf. årsregnskabslovens § 99 a, stk. 2, nr. 2, hvilket styrelsen ikke vurderer fremgår af årsrapporten for 2022.

Virksomheden har endvidere oplyst, at den foretager undersøgelser (reviews) af, at leverandører lever op til blandt andet menneskerettighederne. Dette vurderer styrelsen er en due diligence proces, som virksomheden skal oplyse om i henhold til årsregnskabslovens § 99 a, stk. 2, nr. 3.

Bekæmpelse af korruption og bestikkelse

Virksomhedens beskrivelse i ledelsesberetningen

I relation til politikken for bekæmpelse af korruption og bestikkelse har virksomheden vurderet den væsentligste risiko for at være risikoen for, at medarbejdere modtager mindre gaver og bestikkelse fra leverandører. Det anføres som handling (action) herpå, at mindre gaver indtages på arbejdspladsen.

Styrelsens vurdering

Virksomheden har i sin redegørelse fokus på risikoen for, at virksomhedens medarbejdere modtager bestikkelse m.v. Det er styrelsens vurdering, at virksomheden i henhold til det dobbelte væsentlighedsprincip og kravet om en retvisende redegørelse i ledelsesberetningen også skal forholde sig til risikoen for, at virksomheden kan blive opfordret til at betale bestikkelse m.v. til f.eks. samarbejdspartnere og repræsentanter for myndigheder.
   
Det er således styrelsens vurdering, at der eksisterer en væsentlig risiko i forhold til korruption og bestikkelse vedrørende virksomhedens aktivitet i Rusland. Dette har styrelsen baseret på Ruslands aktuelle og historiske placeringer på korruptionsindekset fra Transparency International. Som nævnt ovenfor har virksomheden anerkendt dette, og den har oplyst, at den altid har haft en streng politik omkring dette.

På den baggrund er det styrelsens vurdering, at virksomheden skal oplyse om denne risiko og virksomhedens håndtering heraf, jf. årsregnskabslovens § 99 a, stk. 3, nr. 2.

Virksomheden har beskrevet risici for korruption/bestikkelse ved at leverandører kunne være fristet til at give mindre gaver til virksomhedens ansatte samt hvorledes virksomheden håndterer denne risiko. Virksomheden har imidlertid ikke i årsrapporten beskrevet risici ved større indkøb, og hvorledes virksomheden håndter disse risici. 

Virksomheden har oplyst, at disse risici eksisterer, men at de håndteres ved, at større indkøb godkendes af ansvarlige medarbejdere i Litauen og virksomhedens direktør, samt at indkøbsprocessen er transparent, og at der altid indhentes mere end 3 forskellige tilbud. Dette vurderer styrelsen ligeledes er oplysninger, som skal medtages i ledelsesberetningen, jf. årsregnskabslovens § 99 a, stk. 3, nr. 2.

Oplysninger efter taksonomiforordningen

Virksomheden har ikke i årsrapporten medtaget oplysninger i henhold til taksonomiforordningens  artikel 8.

I henhold til taksonomiforordningens artikel 8 skal virksomheder, som er omfattet af en forpligtelse til at offentliggøre ikkefinansielle oplysninger i henhold til artikel 19a eller 29a i direktiv 2013/34/EU (Regnskabsdirektivet) (med senere ændringer), offentliggøre oplysninger om, hvordan og i hvilket omfang virksomhedens aktiviteter er forbundet med økonomiske aktiviteter, der kvalificeres som miljømæssigt bæredygtige i henhold til forordningens artikel 3 og 9. 

Det fremgår videre af artikel 8, at oplysninger i henhold til artikel 8 skal gives i en særskilt rapport om samfundsansvar, hvis virksomheden udarbejder en sådan særskilt rapport. I modsat fald gives oplysningerne i virksomhedens årsrapport.

Yderligere fremgår det af artikel 2 i oplysningsforordningen , at ikkefinansielle virksomheder offentliggør de oplysninger, der er omhandlet i artikel 8, stk. 1 og 2, i taksonomiforordningen, som beskrevet i bilag 1 til oplysningsforordningen. Det fremgår yderligere, at de omhandlede oplysninger fremlægges i form af tabeller ved anvendelse af de skemaer, der er angivet i bilag 2 til oplysningsforordningen.

I henhold til regnskabsdirektivet skal store virksomheder/koncerner, som er virksomheder af interesse for offentligheden, og som har haft mindst 500 gennemsnitlige antal ansatte i regnskabsåret, udarbejde en ikke-finansiel redegørelse. 

Da virksomheden ikke har medtaget og udfyldt de lovpligtige skemaer, har styrelsen vurderet, at virksomheden overtræder bestemmelserne i taksonomiforordningens artikel 8, jf. artikel 2 i oplysningsforordningen. Dette uagtet, at virksomheden ikke har haft aktiviteter omfattet af forordningen.

 

Senest opdateret 19-03-2024