Redegørelse om påbud til Ringkjøbing Landbobank - Undersøgelse af lønpolitik og lønpraksis

03-05-2024

Finanstilsynet har i forbindelse med en temaundersøgelse på aflønningsområdet i 2023 undersøgt Ringkjøbing Landbobanks lønpolitik og lønpraksis. Formålet med undersøgelsen var at undersøge, om de omfattede institutters lønpolitikker og lønpraksis understøtter en sund og effektiv risikostyring.

 

Sammenfatning

Finanstilsynet vurderer overordnet, at Ringkjøbing Landbobanks lønpolitik på enkelte centrale områder ikke lever op til aflønningsreglerne. Finanstilsynet har derfor udstedt tre påbud til Ringkjøbing Landbobank om at justere i lønpolitikken og eventuelt dertilhørende retningslinjer samt vurdere, om yderligere ansatte i banken skal udpeges som væsentlige risikotagere.

Kriterier for fastsættelse af fast løn i lønpolitikken

Et pengeinstitut skal gøre det klart i lønpolitikken, hvilke forhold der har betydning for fastsættelsen af den faste løn til samtlige ansatte i virksomheden. Det er med til at sikre en klar og transparent lønpolitik.

Finanstilsynet vurderer, at Ringkjøbing Landbobank ikke fastsætter tilstrækkelige kriterier for fastsættelse af fast løn i sin lønpolitik. Politikken beskriver, at bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere aflønnes med fast løn, og at den faste løn skal være markedskonform. Desuden fremgår det af politikken, at medarbejderne skal aflønnes i forhold til deres kompetence og indsats for banken. Det fremgår dog ikke af lønpolitikken, hvilke specifikke kriterier der lægges vægt på ved fastsættelsen af den faste løn. Derudover bør det fremgå, i hvilket omfang de pågældende ansatte er omfattet af overenskomst. Ringkjøbing Landbobank har fået et påbud om at fastsætte kriterier for tildeling af fast løn i lønpolitikken.[1]

Kriterier for tildeling af variabel aflønning

Pengeinstitutter, der anvender variabel løn, skal i sin lønpolitik opstille klare og gennemsigtige kriterier for tildeling af hensyn til at sikre en effektiv risikostyring og transparens omkring virksomhedens lønforhold.

Finanstilsynet vurderer, at Ringkjøbing Landbobanks kriterier for tildeling af variabel løn ikke er tilstrækkelige. Det fremgår af politikken, at bestyrelsen og direktionen ikke modtager nogle former for variabel løn, men at andre væsentlige risikotagere kan modtage variabel løn under den i aflønningsbekendtgørelsen fastsatte bagatelgrænse. Bagatelgrænsen tillader at flere af lovkravene for tildeling af variable løn kan fraviges, hvis der er tale om udbetalinger af variabel løn på under på 100.000 kr. årligt. Banken fastsætter dog ikke kriterier for tildelingen af variabel løn. Sådanne kriterier er væsentlige, selvom den variable aflønning falder under bagatelgrænsen. Ringkjøbing Landbobank har fået et påbud om at fastsætte kriterier for tildeling af variabel løn i lønpolitikken.[2]

Udpegning af væsentlige risikotagere

Et pengeinstitut skal årligt identificere de medarbejdergrupper, som tager risici på vegne af instituttet. En udpegelse som væsentlig risikotager indebærer, at vedkommende ansatte omfattes af aflønningsreglernes krav til tildeling og udbetaling af variabel løn. 

Finanstilsynet vurderer at Ringkjøbing Landbobank har udpeget væsentlige risikotagere efter reglerne i aflønningsbekendtgørelsen, men at banken ikke har taget stilling til artikel 5 og 6 i forordning (EU) 2021/923, som indeholder en obligatorisk liste af stillinger, som skal udpeges som væsentlige risikotagere. Desuden har banken ikke fremsendt retningslinjer for, hvordan banken udpeger væsentlige risikotagere, herunder hvordan banken sikrer, at alle regler overholdes. Ringkjøbing Landbobank har fået et påbud om at foretage en konkret vurdering af potentielle væsentlige risikotagere i henhold til artikel 5 og 6 i forordning (EU) 2021/923, samt at sikre dokumentation for bankens interne identifikationsproces for udpegelse af væsentlige risikotagere.[3]

 

[1] Påbuddet gives i medfør af § 9, stk. 3, nr. 5, i bekendtgørelse nr. 1242 af 10. juni 2021 om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber, investeringsforeninger og visse holdingvirksomheder (aflønningsbekendtgørelsen).

[2] Påbuddet gives i medfør af § 9, stk. 3, nr. 5, i aflønningsbekendtgørelsen.

[3] Påbuddet gives i medfør af § 2 i aflønningsbekendtgørelsen.

 

Senest opdateret 03-05-2024