Redegørelse om påbud til Fynske Bank - temaundersøgelse af lønpolitik og lønpraksis

03-05-2024

Finanstilsynet har i forbindelse med en temaundersøgelse på aflønningsområdet i 2023 undersøgt Fynske Banks lønpolitik og lønpraksis. Formålet med temaundersøgelsen var at undersøge, om de omfattede institutters lønpolitikker og lønpraksis understøtter en sund og effektiv risikostyring.

 

Sammenfatning

Finanstilsynet vurderer overordnet, at Fynske Banks lønpolitik på en række centrale områder ikke lever op til aflønningsreglerne. Finanstilsynet har derfor udstedt tre påbud til Fynske Bank om at justere i lønpolitikken og eventuelt dertilhørende retningslinjer samt vurdere, om yderligere ansatte i banken skal udpeges som væsentlige risikotagere.                                                                         

Kriterier for tildeling af variabel løn

Pengeinstitutter, der anvender variabel aflønning, skal i deres lønpolitik opstille klare og gennemsigtige kriterier for tildeling af variabel løn. Det er med til at sikre en effektiv risikostyring og skaber transparens om virksomheden lønforhold.

Finanstilsynet vurderer, at Fynske Banks lønpolitik mangler konkrete kriterier for tildeling af variabel løn, og ikke klart specificerer hvilke medarbejdergrupper, som kan modtage bonusser. Det er ikke tilstrækkeligt, at en lønpolitik alene angiver, at der kan udbetales engangsvederlag for ekstraordinære arbejdsindsatser. Uden klare kriterier kan der opstå risiko for, at banken tildeler variabel aflønning, der er ad hoc-baseret og som ikke er i overensstemmelse med bankens risikoprofil og lønstrategi. Fynske Bank har derfor modtaget et påbud om at fastsætte klare kriterier for tildeling af variabel løn.[1] Banken skal

i den forbindelse tilpasse lønpolitikken, så det klart fremgår, at banken kan tildele variabel løn til direktion og væsentlige risikotagere.

Fast løn og pensionspolitik

Instituttets lønpolitik skal danne rammen om al aflønning i den pågældende virksomhed. Det er derfor væsentligt, at lønpolitikken fastlægger kriterier for fastsættelsen af fast løn til samtlige ansatte, herunder direktionen, og i øvrigt fastlægger virksomhedens generelle pensionspolitik. Hensigten med kravene er bl.a. at sikre gennemsigtighed med bankens aflønning.

Finanstilsynet vurderer, at Fynske Banks lønpolitik ikke fastsætter kriterier for fastlæggelsen af direktionens faste løn. Lønpolitikken beskriver desuden ikke bankens pensionspolitik. Fynske Bank har modtaget påbud om at tilrette sin lønpolitik således, at beskrivelsen af de faste lønvilkår på de to nævnte områder lever op til kravene i aflønningsreglerne.[2]

Udpegning af væsentlige risikotagere

Et pengeinstitut skal årligt identificere de medarbejdergrupper, som tager risici på vegne af instituttet. En udpegelse som væsentlig risikotager indebærer, at den ansatte omfattes af aflønningsreglernes krav til tildeling og udbetaling af variabel løn.

Finanstilsynet vurderer, at Fynske Banks årlige identifikationsproces for udpegelsen af væsentlige risikotagere samt dokumentation herfor er mangelfuld. Fynske Bank har modtaget et påbud om at foretage en konkret vurdering af, om yderligere væsentlige risikotagere skal udpeges og sikre dokumentation for virksomhedens proces.[3]

 

[1] Påbuddet er givet i medfør af § 9, stk. 3, nr. 5, i bekendtgørelse nr. 1242 af 10. juni 2021 om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber, investeringsforeninger og visse holdingvirksomheder (aflønningsbekendtgørelsen).

[2] Påbuddet er givet i medfør af § 9, stk. 2 og stk. 3, nr. 5, i aflønningsbekendtgørelsen.

[3] Påbuddet er givet i medfør af § 2 i aflønningsbekendtgørelsen.

 

Senest opdateret 03-05-2024