Redegørelse om påbud til Ekspres Bank - Undersøgelse af lønpolitik og lønpraksis

03-05-2024

Finanstilsynet har i forbindelse med en temaundersøgelse på aflønningsområdet i 2023 undersøgt Ekspres Banks lønpolitik og lønpraksis. Formålet med undersøgelsen var at undersøge, om de omfattede institutters lønpolitikker og lønpraksis understøtter en sund og effektiv risikostyring.

 

Sammenfatning

Finanstilsynet vurderer, at Ekspres Banks lønpolitik på enkelte områder ikke lever op til aflønningsreglerne. Finanstilsynet har derfor udstedt to påbud til Ekspres Bank om at justere i lønpolitikken og eventuelt dertilhørende retningslinjer.

Kriterier for tildeling af variabel løn

Et pengeinstituts lønpolitik skal opstille klare og gennemsigtige kriterier for tildeling af variabel løn af hensyn til at sikre en effektiv risikostyring og sikre transparens om virksomhedens lønforhold. Desuden skal instituttet fastlægge retningslinjer for tildeling af variabel løn.

Finanstilsynet vurderer, at Ekspres Banks lønpolitik ikke opstiller tilstrækkelige retningslinjer for tildeling af variabel løn, da lønpolitikken ikke specifikt forholder sig til, om bestyrelsen kan modtage variabel løn. Ekspres Banks lønpolitik skelner ikke imellem bestyrelse, direktion og andre væsentlige risikotagere, og det er således uklart, hvordan de enkelte grupper aflønnes. På den baggrund har Ekspres Bank fået et påbud om, at lønpolitikken klart skal skelne mellem aflønning af bestyrelse, direktion og andre væsentlige risikotagere, så det er klart, ud fra hvilke kriterier de forskellige grupper aflønnes. Ekspres Bank skal desuden specificere i lønpolitikken 1) hvorvidt bestyrelsen kan modtage variabel løn, 2) i givet fald i henhold til hvilke kriterier, samt 3) begrundelsen for hvorfor det er i overensstemmelse med god risikostyring.[1]

Brug af salgsmål

Et pengeinstitut skal sikre, at lønpolitikken indeholder foranstaltninger til at undgå interessekonflikter, men også at aflønningen ikke er afhængig af antallet eller andelen af f.eks. imødekomne ansøgninger om boligkredit eller andre former for salgsmål.

Ekspres Bank har baseret dele af deres variable lønordning på salgsmål, hvori det ikke fremgår, at salgsmålene ikke må omfatte rådgivning og aftaler på boligkreditområdet. Lønpolitikkens rammer sikrer derfor ikke en sund og effektiv risikostyring, da bankens lønpolitik ikke klart afgrænser bankens salgsmål på boligkreditområdet. Ekspres Bank har fået et påbud om at justere lønpolitikken, så det fremgår, at aflønningen af ansatte ikke må være afhængig af salgsmål på boligkreditområdet.[2]


[1] Påbuddet gives i medfør af § 9, stk. 3, nr. 5, i bekendtgørelse nr. 1242 af 10. juni 2021 om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber, investeringsforeninger og visse holdingvirksomheder.

[2] Påbuddet gives i medfør af § 77 f, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed.

 

Senest opdateret 03-05-2024