Redegørelse om tilsynsreaktioner til Danske Bank A/S - Undersøgelse af lønpolitik og lønpraksis

03-05-2024

Finanstilsynet har i forbindelse med en temaundersøgelse på aflønningsområdet i 2023 undersøgt Danske Banks lønpolitik og lønpraksis. Formålet med undersøgelsen var at undersøge, om de omfattede institutters lønpolitikker og lønpraksis understøtter en sund og effektiv risikostyring.

 

Sammenfatning

Finanstilsynet vurderer, at Danske Banks lønpolitik på et enkelt område ikke lever op til aflønningsreglerne. Finanstilsynet vurderer desuden, at Danske Bank ikke sikrede, at formanden for bestyrelsen i sin beretning for generalforsamling den 16. marts 2023 redegjorde tilstrækkeligt for aflønningen af bestyrelsen og direktionen. Finanstilsynet har derfor givet to tilsynsreaktioner til Danske Bank.

Foranstaltninger, der forebygger interessekonflikter

Når et pengeinstitut tildeler variabel aflønning, er det væsentligt, at der er opstillet konkrete foranstaltninger, der forebygger interessekonflikter, som stammer fra aflønningsrisici.

Danske Banks lønpolitik beskriver ikke i tilstrækkeligt omfang, hvilke konkrete foranstaltninger banken har opstillet for at forebygge interessekonflikter. Da banken anvender variabel løn som et fast element i sin aflønningspraksis, er det særligt vigtigt, at banken er opmærksom på, hvilke interessekonflikter den variable løn indebærer, og hvilke foranstaltninger, der kan iværksættes for at modvirke dem. Danske Bank har derfor modtaget et påbud om at beskrive i lønpolitikken, hvilke konkrete foranstaltninger banken har opstillet for at forebygge interessekonflikter.[1]

Formandens redegørelse for ledelsens aflønning

Formanden for bestyrelsen skal i sin beretning for virksomhedens øverste organ redegøre for aflønningen af virksomhedens bestyrelse og direktion. Redegørelsen skal indeholde oplysninger om aflønningen i det foregående regnskabsår og om den forventede aflønning i indeværende og kommende regnskabsår. En generel gennemgang af ledelsens lønoplysninger er afgørende for at understøtte aktionærernes mulighed for at stemme og herved udøve indflydelse på lønpolitikken.

Finanstilsynet vurderer, at formandens beretning om ledelsens aflønning på generalforsamlingen den 16. marts 2023 er utilstrækkelig, bl.a. fordi den ikke berører det generelle lønniveau for bestyrelse og direktion. Ledelsens lønoplysninger indgik til dels under andre dagsordenspunkter i mindre omfang, men disse blev forelagt af generalforsamlingens dirigent. Danske Bank har modtaget en påtale for det pågældende forhold.[2]

 

[1] Påbuddet er givet i medfør af § 9, stk. 3, nr. 3, i bekendtgørelse nr. 1242 af 10. juni 2021 om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber, investeringsforeninger og visse holdingvirksomheder (aflønningsbekendtgørelsen).

[2] Påtalen er givet i medfør af § 77 d, stk. 3, i lov om finansiel virksomhed.

 

 

Senest opdateret 03-05-2024