Redegørelse om påbud til Arbejdernes Landsbank - Undersøgelse af lønpolitik og lønpraksis

03-05-2024

Finanstilsynet har i forbindelse med en temaundersøgelse på aflønningsområdet i 2023 undersøgt Arbejdernes Landsbanks lønpolitik og lønpraksis. Formålet med undersøgelsen var at undersøge, om de omfattede institutters lønpolitikker og lønpraksis understøtter en sund og effektiv risikostyring.

 

Sammenfatning

Finanstilsynet vurderer, at Arbejdernes Landsbanks lønpolitik på en række områder ikke lever op til aflønningsreglerne. Finanstilsynet har derfor udstedt fem påbud til Arbejdernes Landsbank om at justere lønpolitikken og eventuelt tilknyttede retningslinjer.

Kriterier for sign-on og buy-out-bonusser

Et pengeinstitut skal opstille kriterier for tildeling af sign-on og buy-out-bonusser, hvis instituttet ønsker at anvende disse former for variabel aflønning. Dette indebærer bl.a., at regelgrundlaget skal være korrekt beskrevet i lønpolitikken.

Finanstilsynet vurderer, at Arbejdernes Landsbank i deres lønpolitik har byttet om på sign-on- og buy-out-bonus, hvorfor banken beskriver en bonus, de kalder sign-on, som reelt har karakter af buy-out. Sign-on-bonus er omfattet af lempeligere reglerne om variabel løn, mens buy-out-bonus er omfattet de almindelige begrænsninger. Der er således en risiko for, at Arbejdernes Landsbank anvender variabel aflønning uhensigtsmæssigt og i strid med reglerne på området. På den baggrund har Arbejdernes Landsbank fået et påbud om at tilrette lønpolitikken, så den er i overensstemmelse med reglerne om henholdsvis sign-on- og buy-out-bonus.[1]

Kriterier for fast løn

Et pengeinstitut skal gøre det klart i lønpolitikken, hvilke forhold der har betydning for vurderingen af, hvilken løn en medarbejder er berettiget til. Forhold af betydning kan f.eks. være relevant erfaring, særlige kompetencer og ansvar. Dette gælder også for løn til direktionen.

Finanstilsynet vurderer, at Arbejdernes Landsbank i deres lønpolitik ikke fastsætter kriterier for tildeling af fast løn for direktionen, men blot nævner, at direktionen aflønnes med fast løn samt pensionsordning. Det er derfor uklart, hvilke konkrete kriterier der er lagt vægt på ved fastsættelsen af den faste løn for direktionsmedlemmer. Arbejdernes Landsbank har fået et påbud om at fastsætte kriterier for fastsættelse af direktionens faste løn i politikken.[2]

Retningslinjer og proces for identifikation af væsentlige risikotagere

Et pengeinstitut skal identificere de medarbejdergrupper, som tager væsentlige risici på vegne af instituttet. En udpegelse som væsentlig risikotager indebærer, at vedkommende omfattes af aflønningsreglernes krav til tildeling og udbetaling af variabel løn. Desuden skal lønpolitikken indeholde retningslinjer for udpegelsen af væsentlige risikotagere, herunder f.eks. instituttets interne proces for udpegning.

Finanstilsynet vurderer, at Arbejdernes Landsbanks lønpolitik har uklare retningslinjer for processen for udpegelsen af væsentlige risikotagere. De nødvendige oplysninger om udpegningen af væsentlige risikotagere fremgår desuden ikke af lønpolitikken. Arbejdernes Landsbank har fået et påbud om at sikre dokumentation for bankens interne identifikationsproces for udpegning af væsentlige risikotagere, samt fastsætte retningslinjer i bankens lønpolitik for udpegelse af væsentlige risikotagere.[3]

Kriterier for tildeling af variabel løn i politikken

Et pengeinstituts lønpolitik skal opstille klare og gennemsigtige kriterier for tildeling af variabel løn for at sikre en effektiv risikostyring og sikre transparens omkring virksomhedens lønforhold.

Finanstilsynet vurderer, at Arbejdernes Landsbanks kriterier for tildeling af variabel løn bør uddybes. Det fremgår bl.a., at engangsvederlag kan udbetales i ekstraordinære situationer og ved ekstraordinære indsatser, men det er uklart, hvad dette indebærer. Desuden har Arbejdernes Landsbank ikke fastsat et loft i lønpolitikken, der angiver en øvre grænse for tildeling af variabel løn, set i forhold til den faste løn. Arbejdernes Landsbank har derfor modtaget et påbud om at fastsætte mere konkrete kriterier for tildeling af variabel løn i deres lønpolitik, samt at fastlægge en øvre grænse for tildelinger af variabel løn.[4]

Oplysninger om integration af bæredygtighedsrisici

Et pengeinstitut skal i lønpolitikken oplyse, hvorvidt aflønningen tager højde for integration af bæredygtighedsrisici i investerings- og rådgivningsprocesser, og hvor dette er tilfældet, udbygge lønpolitikken med oplysninger om, hvordan der konkret tages hensyn til bæredygtighedsrisici ved anvendelse af variabel løn. Desuden skal oplysningerne offentliggøres på instituttets hjemmeside.

Finanstilsynet vurderer, at Arbejdernes Landsbank mangler at offentliggøre oplysninger om bæredygtighedsrisici, og hvordan banken tager højde for disse, på deres hjemmeside, samt at indarbejde disse i lønpolitikken. Arbejdernes Landsbank har fået et påbud om at indarbejde oplysningerne i lønpolitikken og offentliggøre dem på bankens hjemmeside.[5]


[1] Påbuddet er givet i medfør af §§ 16 og 17 i bekendtgørelse nr. 1242 af 10. juni 2021 om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber, investeringsforeninger og visse holdingvirksomheder (aflønningsbekendtgørelsen).

[2] Påbuddet er givet i medfør af § 9, stk. 3, nr. 5, i aflønningsbekendtgørelsen.

[3] Påbuddet er givet i medfør af §§ 2 og 9, stk. 2, i aflønningsbekendtgørelsen.

[4] Påbuddet er givet i medfør af § 9 stk. 3, nr. 5 og nr. 6, i aflønningsbekendtgørelsen.

[5] Påbuddet er givet i medfør af artikel 5, stk. 1 og 2, i EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/2088 af 27. november 2019 om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser.

 

 

Senest opdateret 03-05-2024