Redegørelse om inspektion i PHM 2010 ApS

28-05-2024

Finanstilsynet var i december 2018 på ordinær inspektion i PHM 2010 ApS (selskabet). Inspektionen blev foretaget samtidig med inspektionen i datterselskabet ETU Forsikring A/S. Inspektionen tog udgangspunkt i selskabets indsendte materiale til Finanstilsynet og havde fokus på ledelsessystemet samt solvens- og kapitalforhold.

PHM 2010 ApS er forsikringsholdingselskab for ETU Forsikring A/S. Selskabets eneste ansatte er direktøren. Selskabet har således ikke nogen bestyrelse, hvorfor direktionen skal opfylde alle ledelsesopgaver, herunder de opgaver, der ellers ville påhvile bestyrelsen.

Selskabet havde ikke besluttet en forretningsmodel, og selskabet havde ingen styringsdokumenter. Selskabet har derfor fået påbud om at træffe beslutning om sin forretningsmodel samt på baggrund af denne at udarbejde politikker og retningslinjer [1]. 

Selskabet har desuden fået påbud om at udarbejde en ORSA-rapport, som med udgangspunkt i forretningsmodellen forholder sig til selskabets risikoprofil og risikotolerancegrænser [2].

Selskabet havde ikke etableret de tre nøglefunktioner for henholdsvis compliance, risikostyring og intern audit. Selskabet har modtaget påbud om at udpege de nøglepersoner, der er ansvarlige for risikostyringsfunktionen, compliancefunktionen og intern audit-funktionen samt at udarbejde funktionsbeskrivelser for hver af disse nøglefunktioner [3]. Selskabet er desuden blevet påbudt at sikre, at der udarbejdes en rapport for hver af funktionerne [4].

Compliancefunktionen og intern audit funktionen har desuden fået påbud om at udarbejde planer for deres arbejde.

Finanstilsynet fandt, at selskabet hverken havde en kapitalplan eller en kapitalnødplan. Selskabet har modtaget påbud om at træffe beslutning om begge [5].

Selskabet er desuden blevet påbudt at fremsende SFCR-rapport og RSR-rapport til Finanstilsynet [6].
 
Finanstilsynet vurderer, at selskabet ikke opfylder kravene til at have effektive former for virksomhedsstyring. Selskabet har ikke defineret nogle styringsdokumenter, herunder politikker eller retningslinjer. Fraværet af de tre nøglefunktioner vurderes desuden at indebære, at selskabet ikke har effektive procedurer til at identificere, forvalte, overvåge og rapportere om de risici, selskabet er eller kan blive udsat for. Selskabet har fået påbud om at etablere effektive former for virksomhedsstyring [7].

Afslutningen på den ordinære inspektion sker på et senere tidspunkt end normalt af årsager, der ikke er relateret til forhold i selskabet. Henset til den tid, der er gået siden inspektionens gennemførelse, er Finanstilsynet klar over, at forholdene i selskabet på flere områder kan have ændret sig.

PHM 2010 ApS havde pr. 31. december 2023 en solvensdækning på 79 pct.

[1] Jf. ledelsesbekendtgørelsens § 3, stk. 1, nr. 1 og 2 samt ledelsesbekendtgørelsens § 7, stk. 1 og § 8.

[2] Jf. ledelsesbekendtgørelsens § 4, stk. 1

[3] Jf. lov om forsikringsvirksomhed § 126, stk. 1, 2 og 4

[4] Jf. ledelsesbekendtgørelsens §17, stk. 4

[5] Jf. ledelsesbekendtgørelsens §3, stk. 2, nr. 3 og 4

[6] Jf. lov om forsikringsvirksomhed § 164, stk. 2

[7] Jf. lov om forsikringsvirksomhed § 132, stk. 1 og ledelsesbekendtgørelsens § 17, stk. 1.

Senest opdateret 28-05-2024