Redegørelse om påbud til Fundmarket A/S om berigtigelse og suspension af markedsføringen af Fairrente KL

15-05-2024

Fundmarket A/S administrerer afdelingen Fairrente KL (herefter ”afdelingen”). Tordenskjold ApS yder investeringsrådgivning til afdelingen.

Markedsføringsmaterialet for afdelingen på investeringsrådgiverens hjemmeside indeholder beskrivelser af afdelingen, som ikke afspejler oplysningskravene i PRIIP-forordningen. Særligt er beskrivelsen af risici ikke klar og tydelig. Endvidere indeholder beskrivelserne en angivelse af afdelingen som alternativ til et indlån i banken uden en tilstrækkelig beskrivelse af forskellene. Markedsføringsmaterialet indeholder dermed udsagn, der er i modstrid med artikel 9, 1. pkt. i PRIIP-forordningen[1].

Endvidere tager markedsføringen Finanstilsynet til indtægt for udsagn om risikoen ved afdelingen og for overvågning af afdelingen. Markedsføringsmaterialet er dermed vildledende og ikke fair, jf. artikel 4, stk. 1 i crossborder forordningen[2].

Manglerne medfører, at risici ikke er tilstrækkeligt beskrevet, og at sammenligningen af afdelingen med indlån i banken ikke er retvisende. Markedsføringen risikerer at føre til, at investorer med meget kort tidshorisont investerede i afdelingen og derfor vil afholde relativt høje omkostninger. Fundmarket har derfor fået påbud om at berigtige markedsføringen.

Finanstilsynet vurderer endvidere, at markedsføringen af afdelingen er vildledende i en sådan grad, at der er en væsentlig risiko for, at en potentiel investor træffer en forkert investeringsbeslutning. Finanstilsynet har derfor påbudt suspension af markedsføringen indtil videre, jf. § 344e i lov om finansiel virksomhed og artikel 24, stk. 2, litra b i PRIIP-forordningen[1]

Markedsføringen er i påbuddets høringsperiode blevet suspenderet og efterfølgende tilrettet således, at den ikke indeholder de væsentlige mangler, der var til stede forud for suspensionen. På den baggrund har Finanstilsynet meddelt, at suspensionen af markedsføringen kan ophæves.


[1] (EU) nr. 1286/2014 om dokumenter med central information om sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer (PRIIP’er).

[2] (EU) 2019/1156 af 20. juni 2019 om lettere grænseoverskridende distribution af kollektive investeringsinstitutter og om ændring af forordning (EU) nr. 345/2013, (EU) nr. 346/2013 og (EU) nr. 1286/2014

Senest opdateret 15-05-2024