Redegørelse om likviditetsinspektion i Danske Bank A/S

17-05-2024

Finanstilsynet har i november 2023 gennemført en likviditetsundersøgelse i Danske Bank A/S. Undersøgelsens formål var at klarlægge ansvars- og arbejdsfordelingen på likviditetsområdet med særlig fokus på fordelingen mellem de udøvende og kontrollerende funktioner. I denne forbindelse blev bankens ramme-, rapporterings- og kontrol-setup undersøgt.

Sammenfatning og risikovurdering

Kalibreringen af bankens interne rammer er i flere tilfælde baseret på historisk observerede udsving i specifikke måltal, uden at banken eksplicit tager stilling til, om der siden er sket ændringer i den underliggende forretning eller i eksterne forhold, som gør, at historiske udsving ikke er retvisende for potentielle fremtidige udsving.

Banken har fået påbud om aktivt at vurdere i hvilken udstrækning historiske oplysninger danner et retvisende grundlag for den fremadrettede risiko ved fastsættelsen af de interne rammer for bankens likviditetsrisici.[1]

Banken har siden finanskrisen nedbragt sine risici i forhold til finansiering i amerikanske dollars. Banken forventes fortsat at holde Finanstilsynet orienteret om udviklingen heri.

 

[1] Påbuddet er givet i medfør af ”Bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl.” (BEK nr. 1103 af 30/06/2022), bilag 4, nr. 7.

Senest opdateret 17-05-2024