Påtale til Audientes A/S for ikke at give tilstrækkelige oplysninger i risikofaktorafsnittet i prospektet af 23. november 2022

27-05-2024

Finanstilsynet har den 22. maj 2024 påtalt, at Audientes A/S i prospektet af 23. november 2022 undlod at oplyse om risikoen for, at salgstilgodehavender ikke ville blive indfriet, jf. artikel 6, stk. 1, og artikel 16, stk.1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2017/1129 af 14. juni 2017 om prospekter (prospektforordningen).

 

Audientes A/S offentliggjorde den 25. november 2022 et prospekt vedrørende en sekundær udstedelse, hvor kvartalsrapporten for tredje kvartal 2022 indgik ved reference. Det fremgår af kvartalsrapporten, at der var salgstilgodehavender på 3,098 mio. kr.

I kvartalsrapporten for fjerde kvartal korrigeredes salgstilgodehavenderne til 1,181 mio. kr. og virksomheden foretog hensættelse på 1,6 mio. kr. som følge af usikkerhed vedrørende tilgodehavenderne.

Senere offentliggjorde Audientes en opdateret kvartalsrapport for fjerde kvartal, hvoraf fremgik at virksomheden havde besluttet at tage alle varer tilbage, som de eksisterende kunder ikke havde betalt for. I forlængelse heraf blev omsætningen tilbageført og salgstilgodehavenderne sat til kr. 0. 

I lyset heraf undersøgte Finanstilsynet salgstilgodehavenderne nærmere og konstaterede, at en betydelig del var overforfaldne på tidspunktet for kvartalsrapporten for tredje kvartal 2022, ligesom en betydelig del var overforfaldne på tidspunktet for prospektets godkendelse.

Det fremgik imidlertid ikke af prospektets risikofaktorafsnit, at der var risiko for at salgstilgodehavenderne ikke vil blive indfriet. Finanstilsynet vurderede, at risikoen for, at salgstilgodehavenderne ikke ville blive indfriet, burde være beskrevet i prospektets risikofaktorafsnit. Dette skulle ses i lyset af at en stor andel af salgstilgodehavenderne var overforfaldne og at virksomheden kort tid efter prospektet offentliggørelse korrigerede salgstilgodehavenderne betydeligt til kr. 0.

Finanstilsynet påtaler derfor, at Audientes i prospektets risikofaktorafsnit undlod at oplyse om risikoen for, at salgstilgodehavenderne ikke ville blive indfriet helt eller delvist, jf. artikel 6, stk. 1, og artikel 16, stk. 1, i prospektforordningen.

Det er afgørende, at et prospekt indeholder de nødvendige oplysninger, der er væsentlige for, at en investor kan foretage en velbegrundet vurdering af udstederens aktiver og passiver, fortjeneste og tab, finansielle stilling og forventede udvikling, ligesom specifikke og væsentlige risici skal fremhæves i prospektets risikofaktorafsnit.

 

 

Senest opdateret 27-05-2024