Redegørelse for påbud til TESAR Asset Management ApS om berigtigelse af markedsføring og PRIIP-KID, samt suspension af markedsføring

21-06-2024

TESAR Asset Management ApS (herefter ”selskabet”) er en registreret forvalter af alternative investeringsfonde (FAIF), der udbyder andele i alternative investeringsfonde (AIF’er) til semi-professionelle investorer.

Selskabet markedsfører fondene TESAR – Solenergifond I ApS (herefter ”TESAR-solenergifond”) og TESAR – Portugal Ejendomsfond I ApS (herefter ”TESAR-ejendomsfond”) på deres hjemmeside i modstrid med PRIIP-forordningen og PRIIP-RTS .

Fondenes PRIIP-KID oplysningsdokumenter indeholder væsentlige mangler på flere områder, herunder særligt vedrørende oplysninger om risiko, forventet afkast og omkostninger .

Fondenes oplysningsdokumenter beskriver således ikke de risikable forhold ved fonden tilstrækkeligt, og resultatscenarierne er ikke baseret på en reel inddragelse af fondenes forhold og risici. Eksempelvis er der identiske scenarier for begge fonde i de moderate, ufordelagtige og stressscenarier, hvilket er et usandsynligt tilfælde for fonde med to forskellige investeringsstrategier. Finanstilsynet vurderer, at forholdene medfører, at investor får en opfattelse af en lavere risiko, end der reelt er.

I oplysningsdokumenterne mangler desuden oplysninger om omkostningerne over tid forbundet med investering i fonden og om omkostningernes sammensætning. Der angives også modstridende oplysninger. Oplysningsdokumenterne indeholder endvidere ikke den krævede tabel med omkostninger over tid.

Finanstilsynet har derfor påbudt selskabet at berigtige fondens oplysningsdokumenter i overensstemmelse med PRIIP-forordningen og PRIIP-RTS .

Selskabets markedsføring på selskabets hjemmeside samt i præsentationsmateriale til investorerne indeholder oplysninger om afkast og risici, som er i modstrid med fondenes PRIIP-KID oplysningsdokumenter og kravene til disse. Anvender selskabet afkast i markedsføringen, skal det være afkastet fra det moderate scenarie i fondenes oplysningsdokumenter, men selskabet anvender i stedet væsentligt højere afkasttal. Endvidere indeholder markedsføringen ingen angivelse af, at der findes et oplysningsdokument, og hvordan det kan erhverves.

Finanstilsynet vurderer, at selskabets markedsføring er vildledende og i modstrid med PRIIP-forordningen . Finanstilsynet har derfor påbudt selskabet at berigtige oplysningerne om fondene i sin markedsføring.

Selskabets markedsføring af de to fonde er vildledende i en sådan grad, at en potentiel investor ikke kan træffe en velinformeret investeringsbeslutning. Finanstilsynet har derfor påbudt selskabet at suspendere markedsføringen af de to fonde indtil videre . TESAR Asset Management skal sende en meddelelse direkte til fondens investorer med oplysning om dette påbud og om, hvor der kan indgives klage eller fremsættes civilretlige krav. Forpligtelsen om at sende en meddelelse gælder ikke, hvis investoren er professionel investor.

[1] (EU) nr. 1286/2014 om dokumenter med central information om sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer (PRIIP’er).

[2] (EU) 2017/653 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1286/2014 om dokumenter med central information om sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer (PRIIP'er) vedrørende reguleringsmæssige tekniske standarder for præsentation, indhold, gennemgang og revision af dokumenter med central information og betingelser for opfyldelse af kravet om at stille sådanne dokumenter til rådighed.

[3] Jf. artikel 6, stk. 4 i (EU) nr. 1286/2014 om dokumenter med central information om sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer (PRIIP’er) og artikel 3, stk. 1 og artikel 5, stk. 1 i (EU) 2017/653 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1286/2014 om dokumenter med central information om sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer (PRIIP'er) vedrørende reguleringsmæssige tekniske standarder for præsentation, indhold, gennemgang og revision af dokumenter med central information og betingelser for opfyldelse af kravet om at stille sådanne dokumenter til rådighed.

[4] Jf. artikel 6, stk. 4 i (EU) nr. 1286/2014 om dokumenter med central information om sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer (PRIIP’er).

[5] Jf. artikel 5, stk. 1 i (EU) 2017/653 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1286/2014 om dokumenter med central information om sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer (PRIIP'er) vedrørende reguleringsmæssige tekniske standarder for præsentation, indhold, gennemgang og revision af dokumenter med central information og betingelser for opfyldelse af kravet om at stille sådanne dokumenter til rådighed.

[6] Jf. artikel 9 i (EU) nr. 1286/2014 om dokumenter med central information om sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer (PRIIP’er).

[7] Jf. § 17a i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde og art. 24, stk. 1 og stk. 2, litra b i (EU) nr. 1286/2014 om dokumenter med central information om sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer (PRIIP’er).

Senest opdateret 21-06-2024