Redegørelse om temaundersøgelse af håndtering af private banking kunder på hvidvaskområdet i Maj Bank A/S

20-06-2024

Finanstilsynet gennemførte i 2022 og 2023 en undersøgelse af Maj Banks (banken) håndtering af private banking kunder på hvidvaskområdet. Undersøgelsen var et led i en tværgående temaundersøgelse af området i en række pengeinstitutter. Finanstilsynet offentliggør et nyhedsbrev om tema-undersøgelsens fokus og de overordnede observationer.

Sammenfatning

På baggrund af undersøgelsen i banken har et antal områder givet anledning til tilsynsmæssige reaktioner.

Bankens undersøgelse af midlernes, herunder formuens, oprindelse ift. private banking kunderne var mangelfuld i flere tilfælde. Banken undersøgte bl.a. ikke altid, om kundens formue stod i et rimeligt forhold til kundens indkomst. Derfor har banken fået et påbud om at vurdere og hvor relevant indhente oplysninger om kundernes formuers og midlers oprindelse samt løbende at overvåge, om transaktionerne er i overensstemmelse med bankens viden om kundernes forretningsprofil. I den forbindelse skal banken hvor nødvendigt undersøge midlernes oprindelse.[1]

På samme baggrund har banken fået et påbud om at undersøge samtlige kunders formues oprindelse for at afgøre, hvordan kunden har kunnet investere et givent beløb set i forhold til dennes indkomst. I den forbindelse skal banken gennemføre en undersøgelse af eventuelle mistænkelige transaktioner.[2]

Endelig var bankens kundekendskab vedrørende højrisikokunder utilstrækkeligt, idet der bl.a. manglede dokumentation for kundernes indkomstforhold og formuens oprindelse. Banken har derfor fået et påbud om at gennemføre skærpede kundekendskabsprocedurer, herunder at indhente oplysninger om midlernes oprindelse, i de kundeforhold, hvor banken har vurderet, at der er øget risiko for hvidvask og finansiering af terrorisme.[3]

Ovennævnte forhold kan erfaringsmæssigt indebære en risiko for, at en finansiel virksomhed kan blive misbrugt til hvidvask, uden at det opdages.

[1] Hvidvasklovens § 11, stk. 1, nr. 4 og nr. 5.

[2] Hvidvasklovens § 11, stk. 1, nr. 4 og nr. 5, samt § 25, stk. 1.

[3] Hvidvasklovens § 17, stk. 1.