Redegørelse om temaundersøgelse af håndtering af private banking kunder på hvidvaskområdet i Carnegie Investment Bank, filial af Carnegie Investment Bank AB (publ), Sverige

20-06-2024

Finanstilsynet gennemførte i 2022 og 2023 en undersøgelse af Carnegie Investment Banks (filialen) håndtering af private banking kunder på hvid-vaskområdet. Undersøgelsen var et led i en tværgående temaundersøgelse af området i en række pengeinstitutter. Finanstilsynet offentliggør et nyhedsbrev om temaundersøgelsens fokus og de overordnede observationer.

Sammenfatning

På baggrund af undersøgelsen i filialen har et antal områder givet anledning til tilsynsmæssige reaktioner.

Filialens undersøgelse af midlernes, herunder formuens, oprindelse ift. private banking kunderne var i mange tilfælde mangelfuld. I en del tilfælde havde filialen visse oplysninger, dog uden at have en fyldestgørende dokumentation. Der manglede bl.a. oplysninger om nogle kunders samlede indkomstforhold, så filialen er i stand til at afklare, om det står i realistiskforhold til kundens formue. Filialen har derfor fået et påbud om at vurdere og hvor relevant indhente oplysninger om kundernes formuers og midlers oprindelse samt løbende at overvåge, om transaktionerne er i overensstemmelse med filialens viden om kundernes forretningsprofil. I den forbindelse skal filialen hvor nødvendigt undersøge midlernes oprindelse.[1]

På samme baggrund har filialen fået et påbud om at foretage en gennemgang af udførte indbetalinger fra 2020 og frem, med henblik på at afgøre, om indbetalingerne er i overensstemmelse med filialens viden om kundernes forretningsprofil. I den forbindelse skal filialen gennemføre en undersøgelse af mistænkelige transaktioner.[2]

Endelig var filialens kundekendskab vedrørende højrisikokunder utilstrækkeligt, idet der bl.a. manglede dokumentation for kundernes indkomstforhold og formuens oprindelse. Derfor har filialen fået et påbud om at gennemføre skærpede kundekendskabsprocedurer i de kundeforhold, hvor filialen har vurderet, at der er øget risiko for hvidvask og finansiering af terrorisme, herunder at indhente oplysninger om midlernes oprindelse.[3]

Ovennævnte forhold kan erfaringsmæssigt indebære en risiko for, at en finansiel virksomhed kan blive misbrugt til hvidvask, uden at det opdages.

[1] Hvidvasklovens § 11, stk. 1, nr. 4 og nr. 5.

[2] Hvidvasklovens § 11, stk. 1, nr. 4 og nr. 5, samt § 25, stk. 1.

[3] Hvidvasklovens § 17, stk. 1.