Redegørelse om inspektion i Ikano Bank, filial af Ikano Bank AB (publ), Sverige (hvidvaskområdet)

24-06-2024

Finanstilsynet var i december 2023 på inspektion i Ikano Bank, filial af Ikano Bank AB (publ), Sverige (virksomheden). Inspektionen var en un-dersøgelse af hvidvaskområdet.

Inspektionen omfattede virksomhedens kundekendskab, herunder særligt af højrisikokunder, virksomhedens risikoklassifikation af kunder, virksomhedens transaktionsmonitorering, herunder undersøgelse af alarmer og underretning til Hvidvasksekretariatet, virksomhedens interne kontroller på hvidvaskområdet, samt virksomhedens overholdelse af sanktioner.

Risikovurdering og sammenfatning

Virksomheden udbyder indlån, forbrugerkredit, finansiel leasing samt udstedelse og administration af andre betalingsmidler til privatkunder, såsom IKEA Shopping kort. Herudover udbyder virksomheden leasing til erhvervskunder. Koncernen opererer i otte lande i Europa.

Finansiel leasing er et forretningsområde, der vurderes at have moderat risiko for hvidvask i Hvidvasksekretariatets nationale risikovurdering fra 2022.

PET vurderer i den nationale risikovurdering af terrorfinansiering fra 2024, at der er lav risiko for, at leasing bliver anvendt til terrorfinansiering.

På baggrund af virksomhedens relative simple forretningsmodel og produktsortiment vurderer Finanstilsynet, at virksomhedens iboende risiko for at blive brugt til hvidvask er mellem, og at virksomhedens risiko for at blive brugt til finansiering af terrorisme er lav.

På baggrund af inspektionen har nogle områder givet anledning til tilsynsmæssige reaktioner.

For højrisikokunder indhenter virksomheden ikke altid tilstrækkelig dokumentation til at kontrollere, hvem der er de reelle ejere. Virksomheden har derfor fået påbud om at indhente tilstrækkelig dokumentation for kontrol af de reelle ejeres identitet, hvor erhvervskunden er klassificeret som højrisikokunde. [1]

Virksomheden gennemfører ikke kundekendskabsprocedurer og ajourføring af virksomhedens kunder på passende tidspunkter. Virksomheden har derfor fået påbud om at gennemføre kundekendskabsprocedurer og ajourføring af kundekendskabsoplysningerne på virksomhedens lav- og mellemrisikokunder på passende tidspunkter, idet dette gælder såvel de nuværende som nye kunder.[2]

 

[1] Hvidvasklovens § 11, stk. 1, nr. 3, jf. § 17, stk. 1

[2] Hvidvasklovens § 10, nr. 1, og § 11, stk. 1, nr. 5.